Show simple item record

dc.contributor.advisorValenta, Robin
dc.contributor.authorDuvholt, Pernille Nalum
dc.date.accessioned2020-07-08T16:01:08Z
dc.date.available2020-07-08T16:01:08Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2661494
dc.description.abstractDenne oppgaven sammenligner norske og svenske fjerdeklassingers resultater i PIRLS undersøkelsen fra 2001. Dette er en internasjonal studie i regi av IEA som undersøker leseinnsats og leseferdigheter blant elever på fjerde og femte trinn. Her er det plukket ut data om elevprestasjon, fødselsmåned og kjønn for de to nordiske landene. Problemstillingen tar for seg sammenheng mellom elevprestasjon, kjønn og når på året eleven er født. Relevante, tidligere studier blir presentert sammen med modeller som er ønsket å benytte i analysen. Videre blir datamaterialet og variabelvalg forklart og begrunnet. For å undersøke problemstillingen, vil ulike analytiske modeller benyttes. Hoveddelen av analysen baserer seg på OLS-regresjon. Denne utføres med grunnlag i modellene funnet i teoridelen ved hjelp av dataprogrammet Stata. Videre er det gjennomført flere hypotesetester for å sjekke hvordan fødselsmåned og kjønn påvirker elevprestasjonene. Resultat av analysen viser tydelig at det ikke alene finnes noen sammenheng mellom elevprestasjon, fødselsmåned og kjønn i hverken Norge eller Sverige. Landenes resultater er svært like, det som skiller dem er tendensen til at norske jenter skårer bedre enn norske gutter på testen. Svenske elever skårer gjennomsnittlig likt uavhengig av kjønn. De svenske elevene skårer også gjennomsnittlig høyere enn de norske elevene. Konklusjon i oppgaven er derfor at det ikke kan dokumenteres noen sammenheng mellom elevprestasjon, fødselsmåned og kjønn i de norske og svenske resultatene på PIRLS 2001.
dc.description.abstractThis thesis compares the results of Norwegian and Swedish fourth graders in the PIRLS survey of 2001. This is an international study conducted by the IEA that examines reading performance and reading skills among students in fourth and fifth stages. Here, data on pupil performance, month of birth and gender for the two Nordic countries have been extracted. The issue addresses the relationship between student achievement, gender and when in the year the student is born. Relevant previous studies are presented together with models that are intended to be used in the analysis. Furthermore, the data material and variable selection are explained and justified. Various analytical models will be used to investigate the problem. The main part of the analysis is based on OLS regression. This is carried out on the basis of the models found in the theory part by means of the computer program Stata. Furthermore, several hypothesis tests were conducted to check how birth month and gender affect student performance. The results of the analysis clearly show that there is no correlation between student achievement, month of birth and gender in neither Norway nor Sweden. The countries' results are very similar, what sets them apart is the tendency for Norwegian girls to score better than Norwegian boys on the test. Swedish students score on average equally regardless of gender. The Swedish pupils also score on average higher than the Norwegian pupils. The conclusion of the thesis is therefore that no correlation can be documented between student performance, month of birth and gender in the Norwegian and Swedish results at PIRLS 2001.
dc.publisherNTNU
dc.titleSammenheng mellom elevprestasjon, fødselsmåned og kjønn i Norge og Sverige
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record