Show simple item record

dc.contributor.advisorGraven, Kristin
dc.contributor.advisorLien, Mari Meslo
dc.contributor.advisorÅsberg, Arne
dc.contributor.advisorNørsett, Kristin Gabestad
dc.contributor.authorLund, Frida
dc.date.accessioned2020-07-07T16:09:26Z
dc.date.available2020-07-07T16:09:26Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2661288
dc.description.abstractPå St. Olavs Hospital i Trondheim, benyttes bromkresolgrønn (BCG) metoden til måling av albumin. Denne metoden har i tidligere studier vist en tendens til å overestimere albuminkonsentrasjonen i lave nivåer (<30 g/L) og i henhold til det også kunne føre til feildiagnostikk. Derfor ble en metodesammenligning utført mellom brokresolgrønn metoden og den immunnefelometriske (IN) metoden, der IN-metoden ble brukt som referansemetode. Albumin har to hovedfunksjoner i kroppen, som transportprotein og som opprettholder av det kolloidosmotiske trykket. Måling av albuminkonsentrasjonen i plasma og serum er derfor en mye brukt rutineanalyse. Kjennskap til albuminkonsentrasjonen er viktig for diagnostikk av lever- og nyresykdommer, for bedømming av hydreringsgrad og ødemtilstander, og for vurdering av ernæringsstatus. Metodesammenligningen mellom BCG-metoden og IN metoden viste at det både var en proporsjonal og konstant forskjell mellom metodene. I tillegg hadde BCG-metoden en tendens til å overstimulere albuminkonsentrasjonen i forhold til IN-metoden, ikke bare i det lave området, men over hele måleområdet. I det lave albuminnivået var overestimeringen til BCG-metoden høyere enn i det høye albuminnivået >30 g/L. På grunn av dette øker forskjellen mellom metodene med fallende albuminkonsentrasjon. Det ble uført en multippel lineær regresjon for å se om faktorer som alder, kjønn, kreatininkonsentrasjon og gjennomsnittsnivå albumin kunne være med å forklare sammenhengen mellom metodene ytterligere. Av disse faktorene var det bare gjennomsnittsnivå albumin som var statistisk signifikant. Siden spredningen rundt regresjonslinjen ikke var konstant ble gjennomsnittsnivå albumin delt i to grupper, en <30 g/L og en >30 g/L. Funksjonen av differansen mellom metodene og gjennomsnittsnivå albumin var statistisk signifikant for albuminnivå >30 g/L. Det er en usikkerhet rundt kvantiteringen av spredningen mellom metodene, siden spredningen var større ved lavere albuminverdien enn ved høye.
dc.description.abstractAt St. Olavs Hospital in Trondheim, the bromocresolgreen (BCG) method is used to measure albumin. In previous studies this method tended to overestimate albumin concentrations at low levels (<30 g/L). According to that, it can also lead to misdiagnosis. Therefore, a method comparison was made between the bromocresolgreen method and the immuno-nephelometric (IN) method with the IN-method as the reference method. The major functions of albumin in the body is as a transport protein and as a maintainer of the colloidal oncotic pressure. Measurement of the albumin concentration in plasma and serum is therefore widely used in routine analysis. Knowledge of the albumin concentration is important for the diagnosis of liver and kidney diseases, for the assessment of the degree of hydration and edema conditions, and for the assessment of nutritional status. The method comparison between the BCG- and the IN method, showed that it was both a proportional and a constant difference between the two methods. In addition, the BCGmethod tends to overstimulate albumin concentration relative to the IN method. At low album ranges <30 g/L, the overstimulation of the BCG method is larger than in the high album ranges > 30 g/L. Because of this, the difference between the methods increases with decreasing albumin levels. Multiple linear regression was applied to see if factors such as age, gender, creatinine concentration and albumin level could further explain the relationship between the methods. Of these factors, only albumin levels were statistically significant. Since the spread around the regression line was not constant, the albumin level was divided into two groups, one of <30 g/L and the second one of > 30 g/L. The function of the difference between the methods and the average albumin level was statistically significant for the group >30 g/L. There is some uncertainty about the quantitation of the spread between the methods since the spread was greater at the low albumin values than at high albumin values.
dc.publisherNTNU
dc.titleRiktigheten av bromkresolgrønn-metoden for albumin i plasma
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record