Arkivet vil være nede ca. kl. 21-23 pga. sikkerhets-oppgraderinger av programvaren. Vennligst avslutt evt. registrering før det.

Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorLien, Kristian Myklebust
dc.contributor.authorLie, Kristoffer Wigdahl
dc.contributor.authorSynnevåg, Trym Andreassen
dc.date.accessioned2020-07-07T16:04:42Z
dc.date.available2020-07-07T16:04:42Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2661145
dc.description.abstractEtter som nye globale og nasjonale klimastrategier, som arbeider mot Parisavtalen, blir iverksatt, har transportsektoren blitt satt i større fokus. Et miljøpotensial eksisterer i elektrifiseringen av kollektivflåter, og i august 2019 implementerte AtB en ny bussflåte med 36 elektriske busser og 58 hybridbusser i Trondheim, Norge. Denne bacheloroppgaven undersøker karbonfotavtrykket til elektrifiserte bybusser, ved å ta for seg oppnådd og potensiell reduksjon for den nye bussflåten i Trondheimsområdet. Antagelsen om nullutslipp vurderes, da den skiller direkte og indirekte utslipp. Viktige aspekter, som geografisk plassering av produksjon, elektrisitetsmiks for lading, og innvirkning fra produksjon og drift på livstidsutslipp, blir undersøkt for å gi helhet og dybde til oppgaven. Det ble utført en metaanalyse av livssyklusanalyser for å undersøke klimagassutslipp og energibehov i forskjellige deler av bussproduksjon. Deretter ble en bussmodell bygd opp basert på funnene, for å sammenligne elektrifiserte busser mot diesel- og HVO-busser. Modellene ble deretter brukt i en casestudie av bussflåten i Trondheim, for å vurdere hvordan parametre som batteriproduksjon, innebygde utslipp, elektrisitetsmiks og karbonintensitet påvirker karbonfotavtrykket til en buss. Resultatene viser at karbonfotavtrykket fra bussflåten i Trondheimsområdet ble betydelig redusert (37%) ved å implementere biodrivstoff og elektrifiserte busser, og at en reduksjon på ytterligere 52% kan oppnås ved en full elektrifisering. Driftsutslippene for flåten ble funnet å være 49 g CO2-ekv/person-km, noe som er lavere enn den gjennomsnittlige bybussen og personbilen i Norge. Det ble også funnet at innebygde utslipp utgjør 67% av karbonfotavtrykket til en elektrisk bybuss som er ladet med nordisk elektrisitetsmiks. Oppgaven konkluderer med at de innebygde utslippene i bybusser bør vurderes når elektrifiseringen øker, og at det ikke er rimelig å anta elektriske busser som nullutslippsbusser, ettersom både innebygde utslipp og indirekte driftsutslipp er betydelig. Det er også uttalt at det bør defineres et rammeverk for anskaffelse av nye bybusser.
dc.description.abstractAs new global and national climate strategies, working towards the Paris Agreement, are implemented, the transportation sector has come into focus. Environmental potential exists in the electrification of the public transportation fleets, and in August 2019, AtB implemented a new bus fleet with 36 electric and 58 hybrid buses in Trondheim, Norway. This thesis examines the carbon footprint of electrified city buses, by addressing the achieved and potential reduction for the new bus fleet in the Trondheim area. The zero emission assumption is evaluated, as it separates the direct and indirect emissions. Important aspects, such as geographical location of production, charging electricity mix, and impact from production and operation on lifetime emissions, are examined to add comprehensiveness and depth. A meta-analysis on life cycle assessment studies was completed, to investigate greenhouse gas emissions and energy demand in different parts of bus production, followed by a bus model build up using the findings, and comparing electrified buses with diesel and HVO buses. The models were then used in a case study of the bus fleet in Trondheim, to consider how parameters such as battery production, embodied emissions, electricity mix and carbon intensity affects the carbon footprint from a bus. The results in this thesis show that the carbon footprint from the bus fleet in the Trondheim area, has been considerably reduced (37%) by implementing biofuel and electrified buses, and that a further reduction of 52% can be achieved by a full electrification. The operation emissions for the fleet were found to be 49 g CO2-eq/person-km, which is lower than the average city bus and passenger car in Norway. It was also found that embodied emissions constitute 67% of the carbon footprint from an electric city bus, charging with Nordic electricity mix. The thesis concludes that the embodied emissions in city buses should be considered when electrification increases, and that assuming zero emissions from electric buses are not reasonable, as both embodied emissions and indirect operation emissions are considerable. It is also stated that a framework for the acquisition of new city buses should be defined.
dc.publisherNTNU
dc.titleCarbon Footprint of Electrified City Buses - Case Trondheim
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel