Show simple item record

dc.contributor.advisorStrøm, Bjarne
dc.contributor.authorLamøy, Nikolai Eugen
dc.date.accessioned2020-06-27T16:01:39Z
dc.date.available2020-06-27T16:01:39Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2659751
dc.description.abstractOppgaven benytter en økonometrisk regresjonsanalyse ved OLS til å undersøke korrelasjonen mellom tilgang på PC i klasserommet og testresultater ved leseferdighetsundersøkelsen PIRLS utført i 2001. Det ble her brukt PIRLS-data fra Norge, England og USA, og kontrollert for flere faktorer jf. teori om produktfunksjonen for utdanning. I alt ble det kontrollert for lærerens alder og ansiennitet, klassestørrelse, andelen medelever fra økonomisk trange kår, andelen medelever født i et annet land, foreldrenes utdanning og ansettelsesgrad, husholdningens inntekt, hvorvidt eleven snakker testlandets språk hjemme, samt hvorvidt eleven har gått på barnehage. Flere av disse er ved PIRLS-datasettet kategoriske variabler, som for regresjonsanalysen ble konvertert til dummyvariabler. Etter en multivariat lineær regresjonsanalyse kunne det ikke på konvensjonelle signifikansnivå forkastes en hypotese om at effekten av tilgang på PC er null for testresultatene ved leseferdighetsundersøkelsen.
dc.description.abstractThe paper uses econometric regression analysis by OLS to examine the correlation between access to PCs in the classroom and test results of the literacy survey PIRLS performed in 2001. The analysis used PIRLS data from Norway, England, and USA, and controlled for multiple factors in accordance with theory of the education production function. In total it was controlled for teacher age and experience, class size, percentage of peers from economically disadvantaged homes, percentage of peers born in another country, parents education and employment status, household income, if the student spoke the test country language at home, as well as whether or not the student have attended kindergarten. Several of these where categorical variables in the PIRLS dataset, was converted into dummy variables for the regression analysis. After a multivariat linear regression analysis a hypothesis of no effect of PC access on literacy test results could not be rejected using any conventional level of significance.
dc.publisherNTNU
dc.titleTEKNOLOGI & LÆRING - En økonometrisk analyse av sammenhengen mellom elevprestasjoner og tilgang på PC i klasserommet, ved PIRLS-data fra Norge, England og USA.
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record