Show simple item record

dc.contributor.advisorKoch Mikalsen, Kjartan
dc.contributor.authorAaseng, Bjørnar
dc.date.accessioned2020-06-26T16:00:40Z
dc.date.available2020-06-26T16:00:40Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2659705
dc.description.abstractDenne oppgaven ser på hvordan Hayeks kunnskapsteori danner rammen for hans sene politiske filosofi i verket Law, Legislation and Liberty. En hovedtanke for Hayek er at fornuften ikke kan ha en konstruktiv rolle i samfunnslivet og at man er ute av stand til å ha en oversikt over det som skjer i samfunnet. De som tror dette bruker fornuften på en feil måte. Denne oppgaven utforsker dette problemet og dette blir gjort i to deler. I den første delen kommer en redegjørelse av Hayeks tenkning. Denne delen har følgende momenter: At det finnes samhandling i samfunnet kan, ifølge Hayek, forklares ved at samfunnsmedlemmene følger regler. De som følger regler, anerkjenner at fornuften er begrenset. At man følger regler fører også til at samfunnet har utviklet seg gjennom en kulturevolusjon. Det samme gjelder for lovene. De er en institutisjonalisering av de reglene som allerede finnes i samfunnet. Lovene hindrer også maktmisbruk fra myndighetene. Dette er eksempler på tradisjoner som er viktige for samfunnet og er et på bilde på hva fornuften kan gjøre. I den andre delen kommer en kritikk av denne tenkningen. Det blir sett på om Hayek har funnet frem til en tilfredsstillende kulturevolusjon. Den blir også undersøkt om Hayek kunne bygget sin politiske filosofi på et annet fundament enn dette. Etter dette blir det pekt på hva Hayeks utelater når det kommer til lovene. Et viktig moment er at politiske kompromisser, som også er en viktig byggeblokk i hvordan lovene utviklet seg, blir sett bort fra av Hayek. Det blir også spurt om Hayek er en konservativ tenker. Til tross for at tradisjoner er viktige for Hayek, kan han ikke beskrives som en konservativ siden han er noe selektiv når det kommer til tradisjoner, og på dette punktet har konservative kritisert Hayek. Tradisjoner er viktige fordi de gir støtte til det moderne, kommersielle samfunnet. Hayek bruker derfor tradisjoner som et forsvar for dette.
dc.description.abstractThis bachelor looks at how Hayek's theory of knowledge forms the frame around Hayek´s late political philosophy in the work Law, Legislation and Liberty. One of Hayek´s main ideas is that reason can´t have a constructive role in society and that we can´t have insight into what happens in society. They who believes this, use reason in the wrong way. This bachelor looks at this problem and this happens in two parts. In the first there is an exploration of Hayek´s thought. This part explores the following thoughts: That there is cooperation in society can, according to Hayek, be explained by the rule following of members of society. They who follow rules, acknowledge that reason is limited. By following rules there is also a development through a cultural evolution. The same also applies to laws. Laws are an institutionalisation of the rules that already exist in society. Laws also prevents abuses of power from the government. These are examples of traditions that are important to society and they show the right way to use reason. In the second there comes a critique of this way of thinking. We look at if Hayek presents a satisfying picture of cultural evolution. It is also asked if Hayek could have built his politcal philosophy on another foundation than this. What Hayek leaves out when it comes to the formation of laws, is also looked at. A crucial part is that political compromises, which is also important in the formation of laws, is left out by Hayek. It is also asked if Hayek is a conservative thinker. Despite the importance of traditions for Hayek, it would be wrong to describe him as a conservative since he chooses which side of the tradition is important and this is also the conservative critique of Hayek. Traditions, for Hayek, is important because they give support to modern, commercial societies. Hayek uses tradition as a defense of this.
dc.publisherNTNU
dc.titleHayek og samfunnets kunnskap
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record