Show simple item record

dc.contributor.advisorDe Boer, Luitzennb_NO
dc.contributor.authorKapaasen, Kjell Andreasnb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T14:27:22Z
dc.date.available2014-12-19T14:27:22Z
dc.date.created2011-07-11nb_NO
dc.date.issued2011nb_NO
dc.identifier430559nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/265806
dc.description.abstractForsvaret etablerte i 2002 en rammeavtaleordning for kommersielle varer og tjenester i den hensikt å effektivisere innkjøpsprosessen, spare inn økonomiske midler som kunne omprioriteres til annen virksomhet, forenkle arbeidet for lokale innkjøpere ved at de kun trengte å forholde seg til varekataloger i rammeavtaleordningen for en rekke varer og tjenester, samt bidra til inn-sparinger ved å forandre Forsvarets organisasjon og prosesser. Forsvarets innkjøpsløsning ble etablert på intranett hvor innkjøpere kunne finne avtalene og gjøre elektroniske avrop. Både Riksrevisjonen og interne rapporter skrevet av Forsvaret selv har i årene etter påpekt en stor grad av illojalitet til rammeavtalene som ble tilgjengeligjort over innkjøpsløsningen. En rekke årsaker har vært påpekt, blant annet av Forsvaret selv i Forsvarets internrevisjons rapport nr 1/2007 og av FLO. Forsvaret innførte i 2008 SAP som nytt ERP-system for et felles integrert forvaltnings-system for hele organisasjonen. Dette innebar opprettelsen av Forsvarets forsyningsportal i SAP der alle rammeavtalene nå ble gjort tilgjengelig, og innføringen av rollen rekvirent i SAP som den som har ansvaret for å gjøre avrop på rammeavtalene basert på lokale behov hos sluttbruker. En fortsatt manglende lojalitet til rammeavtalene har medvirket til at jeg har ønsket å gjennomføre en studie blant Forsvarets rekvirenter i SAP om hvilke årsaker som ligger til grunn for dette. Jeg har formulert følgende problemstilling for studien: Hvilke årsaker nevner litteraturen når det gjelder lojalitet til innkjøpsavtaler som strategisk implementeres i en organisasjon. Gitt disse årsakene, hvordan kan manglende lojalitet til Forsvarets rammeavtaler for kjøp av kommersielle varer og tjenester forklares, og hvilke tiltak kan forbedre lojaliteten? Mitt utgangspunkt har vært utviklingen av logistikkfaget til å bli en av flere strategiske faktorer i en organisasjons overordnede og langsiktige arbeid. Basert på relevant litteratur og tidligere forskning på lojalitet til innkjøpsavtaler i organisasjoner har jeg inndelt studien i fem faktorer for å besvare problemstillingen. Disse er 1) strategisk implementering av ny innkjøpsordning i Forsvaret 2) organisering av rekvirentene i Forsvaret, 3) innføring og bruk av ny teknologi og programvare i SAP ved innføring av Forsvarets forsyningsportal 4) individuelle og avdelingsvise forhold som påvirker rekvirentens lojalitet og 5) kontroll og overvåkning av rekvirenters lojalitet til rammeavtaleordningen. På bakgrunn av de svarene jeg har fått inn fra spørreundersøkelsen, samt gjennom intervjuer med lokale virksomhetskontrollere, nøkkelpersonell i Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) og opplæringsansvarlige innen SAP i Forsvaret konkluderer jeg med at årsakene til manglende 5 lojalitet til rammeavtaleordningen skyldes ulike forhold knyttet til manglende informasjon og kommunikasjon, manglende rekvirentkultur og logistikkforståelse, mangelfull kompetanse og opplæring, SAP er komplisert og har høy brukerterskel, for liten grad av påvirkning gjennom linjelederstruktur, uhensiktsmessig organisering og et for høyt antall rekvirenter, manglende anerkjennelse av rekvirenters arbeid, for liten grad av deltakelse og involvering, mangelfull bemanning, kompetanse og ansvarsfordeling i FLO, utilfredsstillende grad av overvåkning og kontroll, samt for dårlig planlegging av aktiviteter ved lokale avdelinger.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Institutt for industriell økonomi og teknologiledelsenb_NO
dc.relation.ispartofseries7nb_NO
dc.relation.ispartofseriesBli med ut!nb_NO
dc.subjectSocial and Behavioural Science, Lawen_GB
dc.titleEtterlevelse av Forsvarests rammeavtaler for kommersielle varer og tjenester: En studie om årsaker til manglende grad av lojalitet til Forsvarets rammeavtaleordning for kommersielle varer og tjenester blant Forsvarets rekvirenter i SAPnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Institutt for industriell økonomi og teknologiledelsenb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record