Show simple item record

dc.contributor.advisorHollekim-Strand, Siri Marte
dc.contributor.advisorGranbo, Randi
dc.contributor.authorSolligård, Øystein
dc.contributor.authorTveita, Jørgen
dc.date.accessioned2020-06-12T16:00:25Z
dc.date.available2020-06-12T16:00:25Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2657942
dc.description.abstractBakgrunn: Relative Energy Deficiency in Sports (RED-S) er en tilstand som kan gi store negative konsekvenser på kroppen som et resultat av lav energitilgang. Bortfall av menstruasjon og benskjørhet er to av flere konsekvenser relatert til RED-S. Idrettsutøvere er spesielt utsatt for dette, uten at man vet hvor mange som rammes. Hensikt: Hensikten med oppgaven var å undersøke hvordan fysioterapeuter tilnærmer seg RED-S i praksis og hvilken rolle fysioterapeuten har i oppfølging av utøvere med RED-S? Metode: Oppgaven har en kvalitativ tilnærming hvor det har blitt utført fire semistrukturerte intervjuer. Intervjuene ble skrevet ned på PC og i etterkant analysert etter Malteruds (2013) tekstkondensering. Resultat: Resultatene viser at fysioterapeuter kan ha en viktig rolle i både avdekkingen og oppfølgingen av utøvere med RED-S. Det tydeligste resultatet viste at stressfrakturer, og særlig gjentakende stressfrakturer, er en betydelig indikator for informantene om at utøveren muligens har for lav energitilgjengelighet. Fysioterapeuter kan ha en viktig rolle i oppfølgingen som et knutepunkt for annet helsepersonell og gjennom å styre utøverens treningsbelastning ved å være det helsepersonellet som følger utøveren tettest. Konklusjon: Fysioterapeuter kan ha en viktig rolle i avdekking og oppfølging av utøvere med RED-S, men dette er svært avhengig av den enkelte fysioterapeut sin kunnskap om temaet. Både tverrfaglig og i samarbeid med utøveren kan fysioterapeutene være viktige støttespillere. Dette innebærer blant annet at fysioterapeuter bør være bevisste på at en gjentakende stressfraktur kan komme av lav energitilgjengelighet.
dc.description.abstractBackground: Relative Energy Deficiency in Sports (RED-S) is a condition which can lead to serious physiological consequences due to low energy availability. Among the consequences are amenorrhea and impaired bone health. Athletes as a group are in particular risk of developing RED-S, although knowledge of how many athletes are affected by RED-S is lacking. Purpose: The purpose of this study was to examine how physiotherapists’ approach RED-S practically, and what role physiotherapists take during rehabilitation of adolescent athletes with RED-S. Method: We used a qualitative approach which involved four semi-structured interviews which were written down on a computer, and later analyzed using Malterud’s (2013) method. Results: The results show that physiotherapists may play an important role in both screening and rehabilitation of athletes that suffer from RED-S. One key result is that stress fractures, and especially repeating stress fractures, are particularly important warning lights that may indicate the presence of RED-S. Physiotherapists may play a crucial role in rehabilitation as a hub for other health professions and through managing the athlete’s workload by being the health professional who closely follows the athlete. Conclusion: Physiotherapists may play a crucial role in screening and rehabilitation of athletes that suffers from RED-S, but this is solely dependent on the individual physiotherapists’ knowledge of RED-S. Both interdisciplinary and in cooperation with the athlete may the physiotherapists play a crucial role as supporters. This includes the factor that physiotherapists should be aware that repeating stress fractures may be caused by low energy availability.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleFysioterapeuters tilnærming til Relative Energy Deficiency in Sports hos unge utøvere - En kvalitativ studie av fysioterapeuters rolle i avdekking og oppfølging av unge utøvere med lav energitilgjengelighet
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record