Show simple item record

dc.contributor.advisorOust, Are
dc.contributor.authorSlettengen, Marius
dc.contributor.authorSlettengen, Morten
dc.contributor.authorStrand, Joakim Gundersen
dc.contributor.authorKråkevik, Håvard
dc.date.accessioned2020-06-11T16:01:40Z
dc.date.available2020-06-11T16:01:40Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2657787
dc.description.abstractFormålet med denne oppgaven har vært å gjennomføre en verdivurdering av Norway Royal Salmon (NRS) ASA. Gjennom en Regnskapsanalyse av NRS sine historiske tall fra 2019 til 2013 har vi sett på trender og vekst for å estimere de fremtidige kontantstrømmene som kan forventes å dukke opp for de neste fem årene, altså 2020-2025. Deretter brukte vi disse estimatene inn i en kontantstrømoppstilling for å finne de fremtidige frie kontantstrømmene for å videre gjennomføre en nåverdiberegning og beregning av selskapets aksjeverdi. Vi startet analysen av selskapet ved å se på lakseprisen og laksemarkedet for å studere trender og estimere hvordan det kom til å utvikle seg i fremtiden. Videre studerte vi eksterne faktorer som det kan tenkes at vil påvirke NRS gjennom en PESTEL-analyse, deretter gjennomførte vi en SVIMA analyse for å diskutere NRS sine viktigste ressurser og til slutt undersøkte vi NRS sine største trusler og konkurrenter ved hjelp av en PORTER femfaktoranalyse. Det hele samlet vi opp i en SWOT analyse for å få et overblikk av hvordan NRS ligger i det strategiske bildet sågar for å få en forståelse av organisasjonen og bransjen i sin helhet. Deretter gjennomførte vi en regnskapsanalyse for å undersøke hvordan NRS driver sin virksomhet gjennom å se på ulike nøkkeltall innenfor lønnsomhet, finansiering, soliditet og likviditet. NRS viste til gode nøkkeltall og en stabil drift av selskapet, som ga oss trygghet til å fortsette på videre beregninger. I den finansielle analysen beregnet vi avkastningskravet som skal brukes ved verdsettelsen av selskapet. Til dette brukte vi CAPM-modellen for å til slutt finne avkastningen på totalkapitalen (WACC). For estimeringen av de fremtidige kontantstrømmene undersøkte vi trender og vekst for best mulig prognostisere hvordan inntektene og kostnadene til NRS kom til å se ut i fremtiden. Ved den fremtidige kontantstrømoppstillingen benyttet vi oss av en DCF modell og gjennomførte en sensitivitetsanalyse for å undersøke hvor følsom vår beregnede aksjeverdi var for endringer i vekst, avkastningskrav, laksepris og salgsvolum. Vi sammenliknet til slutt aksjeverdien vi beregnet her med en markedsbasert aksjeverdi basert på multipler. Vi regnet oss frem til en aksjeverdi på kr 232, 379 basert på DCF modellen. Og en verdi på kr 283,9194. Disse forskjellene vil diskuteres i denne oppgaven
dc.description.abstractThe purpose of this paper was to estimate the market value of Norway Royal Salmon (NRS) ASA. Through an analysis of the company’s financial statements from 2013 to 2019, we have found trends and growth to estimate the future cash flows of the company that is most likely to occur in the years 2020 to 2025. Then we put all the different cash flows into a cash flow statement with the purpose of calculating the company’s present value and stock value. We started the analysis by looking the salmon price and the salmon market to study trends and estimate how the prices and the market will look in the future. We then conducted a PESTEL-analysis to the macro environmental factors that may affect NRS in the future, we then supplemented this analysis with a SVIMA analysis to discuss NRS’ most valuable resources. In the end we looked at a PORTER five factor analysis to study the main competitors and threats in the market. The most important factors of each analysis were in the end summed up in a SWOT model to get an overview of where NRS is positioned strategically as well as get an overview of the organization in its entirety. Further on we conducted an analysis of the financial statements to investigate whether or not NRS runs its business in a sound economical way. We studied key figures within profitability, financing, solidity and liquidity. NRS showed pleasing key figures which gave us the reassurance to continue on with our calculations. In the financial analysis we calculated the return that is to be used when determining the market value of the company. This was done using the CAPM-model to find the weighted average cost of capital (WACC). To estimate the future cash flows we investigated trends and growth in order to make our estimates of the company’s income and costs as good as possible. Our future cash flow statement was based in the DCF model and supplemented with a sensitivity analysis to study how volatile our stock price was to changes in the salmon price, sales volume, cost of capital and growth. We then compared this value against a marked based stock value based on multiples. We calculated a stock value of kr 232,379 in the DCF model, and a value of kr 283,9194 by using the market-based method. These differences will be discussed in this paper.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleAksjeverdsettelse av Norway Royal Salmon ASA
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record