Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorOlsen, Tor-Eirik.
dc.contributor.authorLarsen, Karoline.
dc.contributor.authorMork, Tonje Haugnes.
dc.contributor.authorGjære, Ane.
dc.date.accessioned2020-06-11T16:01:29Z
dc.date.available2020-06-11T16:01:29Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2657779
dc.description.abstractVi har i denne semesteroppgaven gjennomført en lønnsomhetsanalyse av Protex AS. Protex er en bedrift som i hovedsak driver med salg og produksjon av tekstil. De produserer blant annet feltstøvler til Forsvaret, arbeidstøy til havbruksnæringen og vinterfottøy. All produksjon skjer i dag i Estland i datterselskapet Protex Balti AS. I første del av oppgaven presenteres bedriften, samt problemstillingen. Videre gjør vi rede for teori som er relevant for å kunne besvare problemstillingen. I tillegg har vi med en metodedel som viser hvordan vi har gått fram for å belyse problemstillingen. Metodedelen består av problemstilling, undersøkelsesdesign, valg av metode, datainnsamling, samt undersøkelsens validitet og reliabilitet. I oppgaven har vi gjennomført både en strategisk analyse og en lønnsomhetsanalyse. I den strategiske analysen har vi avdekket at Protex AS er en anerkjent tekstilprodusent, med et bredt produktspekter. Det har vist seg at bedriften er svært avhengig av anbudskontrakten med Forsvaret, noe som kan ansees som en svakhet. Likevel er mulighetene for Protex mange, og i tiden fremover vil det være viktig å skaffe flere bein å stå på for å møte utfordringer i omgivelsene. I lønnsomhetsanalysen har vi studert nøkkeltall innenfor lønnsomhet, finansiering, likviditet og soliditet. Totalt sett ser vi at bedriften har god likviditet, soliditet og finansiering. Når det gjelder lønnsomhet ser vi at den har økt siden 2015, i hovedsak på grunn av ny kontrakt med Forsvaret. Vi har konkludert med at Protex har hatt en positiv utvikling i lønnsomhet i perioden. Dette til tross for en liten tilbakegang fra 2017 til 2018. Totalt sett kan vi slå fast at de fleste nøkkeltall er tilfredsstillende.
dc.description.abstractIn this paper we have conducted a profitability analysis of Protex AS. Protex is a company that mainly are engaged in sale and production of textile. They produce military boots to the Norwegian Armed Forces (Forsvaret), workwear to the aquaculture and winter boots. All the production takes place in Estonia in the subsidiary, Protex Balti AS. In the first part of the paper we present the company and the research question. Further we present the relevant theory drawn upon to answer the research question. Next we describe the methodological approach taken in this paper, in which we place special emphasis on methodological choices and their subsequent consequences for validity and reliability. In this paper we have conducted a strategic analysis and a profitability analysis. The strategic analysis revealed that Protex AS are a respected textile manufacturer, with a wide range of products. One of Protex’ weaknesses is that the company is very dependent on the contract with Forsvaret. The possibilities are many, and it will be important for Protex to develop new profitable products to meet the challenges in the market. In the profitability analysis, we studied key figures within profitability, financing, liquidity and solidity. In total, Protex have shown to have a good financing, liquidity and solidity. The profitability has increased since 2015, mainly because of the contract with Forsvaret. We have concluded that Protex AS have had a positive development in profitability, despite the small set back from 2017 to 2018. Overall, we can conclude that most of the key figures are satisfying.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleLønnsomhetsanalyse av Protex AS
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel