Show simple item record

dc.contributor.advisorEikseth, Hans Marius
dc.contributor.authorHammer, Ari
dc.contributor.authorHovelsen, Endre F.
dc.contributor.authorRiise, Benjamin
dc.date.accessioned2020-06-11T16:01:23Z
dc.date.available2020-06-11T16:01:23Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2657774
dc.description.abstractGjennom dei siste månadane har me samla data og informasjon frå kvartals- og årsrapportar, bøker, forskingsdokumenter, nyhendesartiklar og andre verdisetjingar for å kunne gjennomføra ein omfattande analyse og verdsetjing av Mowi ASA. Aksjeprisen me har kome fram til er ein funksjon av relativ og absolutt verdsetjing, som igjen er basert på strategiske og regnskapsmessige analyser. For å få ei betre forståing av lakseindustrien, har me starta med ein gjennomgang av Mowis historie. Dette skapa kunnskapsgrunnlaget for vår strategiske analyse, som består av PESTEL-analyse, Porters fem konkurransekrefter, VRIO-analyse, samt ein SWOT-analyse for å samanfatte våre viktigaste funn. I regnskapsanalysen har me tatt ein nærmare titt på Mowis økonomiske situasjon, lønnsemd, solidaritet og likviditet. Dette gav oss eit godt inntrykk av den overordna finansielle og økonomiske tilstanden til Mowi. Som eit resultat av den relative og absolutte verdsetjinga, har me kome fram til ein aksjekurs på NOK 178.1. Sidan den eigentlege aksjekursen per 31.12.19 var NOK 228.2, er vår anbefaling å selje aksjen. Arbeidet med semesteroppgåva vår har blitt påverka av den pågåande coronasituasjonen, ved at kommunikasjon og tilgang til informasjon er blitt redusert. Sidan oppgåva allereie har reduserte ressursar, har me i ein eigen del lagt til kritikk av oppgåva og kasta lys over potensielle svakheiter.
dc.description.abstractThroughout the last months, we have gathered data from quarterly and annual reports, textbooks, research papers, news articles and other valuations in order to produce a comprehensive analysis and valuation of Mowi ASA. The stock price we found is a function of a relative and absolute valuation which again is based on a strategic analysis and a financial statement analysis. We started out by going through Mowi’s history in order to get a better understanding of the industry. This created the knowledge foundation for our strategic analysis, which consists of a PESTEL-analysis, Porter’s Five Forces, a VRIO-analysis as well as a SWOT to sum up the important findings. In the financial statement analysis, we took a closer look at Mowi’s financial situation, profitability, solidity as well as liquidity. This gave us a good impression of Mowi’s overall financial and economic condition. As a result of the relative and absolute valuation, we reached a share price of NOK 178.1. Since the actual share price per 31.12.19 was NOK 228.2 our recommendation is to sell the share. Our work with this semester thesis has been affected by the ongoing situation caused by the coronavirus in terms of communication and access to information. As the assignment is already limited in resources, we have added some final criticism in a dedicated section to shed light on potential weaknesses in our analysis.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleValuation of Mowi ASA
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record