Show simple item record

dc.contributor.advisorEikseth, Hans Marius
dc.contributor.authorMatre, Kathrine
dc.contributor.authorEvensen, Camilla Foss
dc.date.accessioned2020-06-11T16:01:22Z
dc.date.available2020-06-11T16:01:22Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2657773
dc.description.abstractFølgende er en verdsettelsesoppgave av Frontline Ltd. Selskapet har lange tradisjoner innen skipsrederi, og er verdensledende innenfor sektoren. Oppgaven har som hensikt å besvare problemstillingen: «Hva er verdien av en aksje i selskapet Frontline Ltd per 01.03.2020?» Problemstillingen har som hensikt å kunne avgjøre om en fiktiv investor bør kjøpe, selge eller holde aksjen når formålet er å oppnå avkastning. Det er av betydelig, internasjonal og mektig skala. Selskapet besitter verdifulle eiendeler i form av skip, medeierskap i andre selskap, og dessuten verdifulle joint-venture samarbeid som gir de stor markedsmakt. Frontline opererer i et volatilt marked, som påvirkes i stor grad blir av makroøkonomiske faktorer som handelsavtaler, virusspredning og global økonomisk vekst for å nevne noen. Markedet er ikke bare volatilt på grunn av makroøkonomiske faktorer, men det stilles stadig ovenfor utfordringer som nye endringer i miljøforskrifter og andre krav til drift og vedlikehold. Dette er blant faktorene som gjør det til en kapitalkrevende industri. Dette er noen av elementene vi kommer til å gå nærmere inn på i oppgaven, og som vil bli tatt opp gjennomgående. Vi har gjennomført verdsettelsen av Frontline med et eksternt syn. Alle analysene bygger på offentlig tilgjengelig informasjon. Analysene vi har gjort innebærer en ekstern analyse av politiske og makroøkonomiske forhold som påvirker bransjen, samt en intern analyse som belyser selskapets konkurransefortrinn. Videre blir det gjort en regnskapsanalyse som gir oss hensiktsmessig innsikt i de historiske tallene. Vi benyttet så de foregående analysene til å sette opp et fremtidsregnskap som et uttrykk for funnene.
dc.description.abstractIn this assignment, we have conducted a valuation of the company Frontline Ltd. The company is a world leader in the shipping sector. The purpose of this paper is to answer the problem: “What is the value of a stock in Frontline Ltd. as of 01.03.2020?” The intention of this problem is to be able to decide whether a fictitious investor should buy, sell or hold the stock when the objective is to yield a return. It is of considerable, international and powerful scale. The company holds valuable assets in the form of vessels, co-ownership of other companies, as well as valuable joint-venture cooperation. This gives them a strong market power. Frontline operate in a particularly volatile market, which is influenced by macroeconomic factors such as trade agreements, virus spread, and global economic growth to name a few. The market is not only volatile due to the macroeconomic factors, but they are facing challenges concerning environmental regulations, in addition to other requirements regarding operation and maintenance. These are some of the factors that makes it a capital-intensive industry. These are some of the elements we will discuss more thorough in the thesis. We conducted the valuation of Frontline with an external view. All of our analyzes are based on publicly available information. The analyzes we’ve done includes an external analysis of political and macroeconomic factors that affect the industry in which Frontline operate, as well as an internal analysis which highlights the company’s competitive advantages. Furthermore, we have analyzed the historical accounting figures. We used the foregoing analyzes to create a forward-looking account as an expression of our findings.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleVerdsettelse av Frontline Ltd.
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record