Show simple item record

dc.contributor.advisorOlsen, Tor-Eirik
dc.contributor.authorEhrenpohl Sand, Sara
dc.contributor.authorHotsmanava, Karyna
dc.contributor.authorLodgaard, Oda
dc.date.accessioned2020-06-11T16:01:19Z
dc.date.available2020-06-11T16:01:19Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2657771
dc.description.abstractI denne semesteroppgaven har vi gjort en lønnsomhetsanalyse av blomsterbutikken Blomster i Byhaven, som ligger i Trondheim sentrum. Blomsterbutikk-bransjen er et tøft marked, og det vil derfor være spennende å se hvordan lønnsomheten til bedriften har utviklet seg de siste fire årene. Det første vi gjorde var å finne informasjon om bedriften og markedet det befinner seg i. Dette førte oss til en spennende problemstilling, etterfulgt av to forskningsspørsmål som skulle bidra til å besvare denne.  I kapittel 2 fant vi relevant teori som kunne bidra til å besvare problemstillingen. Vi fokuserte på ulike nøkkeltall innenfor; likviditet, soliditet, finansiering og lønnsomhet. Tilslutt presenterte vi teori knyttet til en strategisk analyse, Porters five forces. I det neste kapittelet forklarte vi hvordan vi har gått frem metodisk under hele undersøkelsesprosessen, med spesielt fokus på intervjuene vi foretok med ledelsen i Blomster i Byhaven og Drivstua Gartneri.  I hovedkapittelet har vi gjort en analyse av nøkkeltallene fra teoridelen. Her har vi hentet bedriftens regnskapstall fra proff.no, for å kunne beregne og fremstille disse tallene grafisk. Videre gjorde vi den strategiske analysen, Porters five forces, der vi så på bedriftens kunder, konkurrenter, substitutter, leverandører og mulige nyetableringer i markedet. Til slutt foretok vi en bechmarking av bedriften Drivstua Gartneri AS, for å sammenligne deres lønnsomhet med vår casebedrift.  På bakgrunn av analysene ser vi at bedriften har en stabil lønnsomhet, samt god soliditet og finansiering. Likviditeten er også regnet som god, men har en negativ trend. Selv om lønnsomheten er stabil er den ganske lav, og det kan være en fordel å se på tiltak som kan øke lønnsomheten. Et eksempel på tiltak vil være å gå nærmere inn på kostnadene for å se om det er mulig å redusere disse. Den strategiske analysen viser at bedriften jobber kontinuerlig med å tilpasse seg det skiftende og tøffe markedet de er inne i, for å forbedre lønnsomheten. Avslutningsvis kunne vi se at Drivstua Gartneri hadde en betydelig bedre lønnsomhet enn Blomster i Byhaven.
dc.description.abstractIn this bachelor thesis we conducted a profitability analysis of «Blomster i Byhaven», which is located in the centre of Trondheim. This is a corporation that operates in a tough industry, and it will therefore be interesting to see how their profitability has evolved in the recent four years. The first thing we did was to collect information about the company and the market it operates in. This led us to an interesting thesis question, followed by two research questions that would help us to answer our thesis.  In chapter 2 we identified relevant theory to answer our thesis question. We focused on different key figures related to liquidity, solidity, financing and profitability. Finally, we presented theory related to our chosen strategic analysis, Porter's five Forces. In the next chapter we explained how we proceeded methodically throughout the whole investigation period, with special emphasis on the interviews we conducted with the management in Blomster i Byhaven and Drivstua Gartneri.  In the main part we did an analysis of our key figures from the period. We collected accounting figures from Prof.no to be able to calculate and present them graphically. Furthermore, we did a strategic analysis based on Porter's five Forces, where we looked at companies' costumers, competitors, substitutes, suppliers and potential new establishers. Lastly we conducted a benchmarking of Drivstua Gartneri AS, to compare their profitability to our chosen study subject.  Based on the analysis we conducted we see that the company has a stable profitability as well as a good solidity and financing. The liquidity is also considered as good, but has a negative trend. Although profitability is stable, it is quite low, and it can therefore be beneficial to consider measures to increase profitability. One possible measure is to look more closely into the costs, and consider if they can be reduced. The strategic analysis shows that the company is continuously working on adapting to the shifting and tough market, to be able to improve their profitability. Lastly we saw that Drivstua Gartneri had a significantly higher profitability than Blomster i Byhaven.  
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleLønnsomhetsanalyse av Blomster i Byhaven AS
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record