Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorKringstad, Morten
dc.contributor.authorHelsingeng, Astrid
dc.contributor.authorJónsdóttir, Ólöf
dc.contributor.authorLund, Jørgen
dc.contributor.authorRønningen, Fredrik
dc.date.accessioned2020-06-11T16:01:13Z
dc.date.available2020-06-11T16:01:13Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2657765
dc.description.abstractFormålet med oppgaven er å verdsette markedsverdien av Austevoll Seafood AS. Vi har estimert en aksjekurs som vi sammenligner mot virkelige kursen på Oslo børs og kommer med en handlingsstrategi. Oppgaven er bygget opp slik at vi innledningsvis sier litt om motivasjonen vår for å skrive om oppgaven, samt hvilke metoder vi benytter. Videre sier vi litt om selskapets historie, organisasjonsstruktur, aksjen og aksjonærer. Oppgaven tar oss videre til den strategiske analysen der vi anvender Porters fem krafts modell, PESTEL analyse og en SWOT analyse for å undersøke AUSS sine strategiske forhold. Videre undersøkte vi nøkkeltall i en regnskapsanalyse før vi gjennomførte en finansiell analyse. Vi har brukt to verdsettelsesmetoder, en fundamental- og en komparativ analyse. Den fundamentale analysen består av en kontantstrømsanalyse, samt en supplerende utbytteanalyse, mens vi har gjort en multippelanalyse som en komparativ analyse. I kontantstrømanalysen har vi estimert de årlige kontantstrømmene for de neste ti årene, og også estimert AUSS sin terminalverdi. For å komme frem til den frie kontantstrømmen neddiskonterte vi med hensyn til avkastningskravet, WACC. Ut ifra våre beregninger og estimater har vi kommet fram til en verdi på 90,34 kr pr. Aksje. Den virkelige aksjekursen pr. 01.01.2019 for en AUSS-aksje var på 103. Dette gir en hold anbefaling i henhold til vår handlingsstrategi. Verdien vi kommer fram til er et produkt av våre antagelser, og vi kan dermed ikke påstå at vårt resultat reflekterer den sanne virkelighet.
dc.description.abstractThe purpose of this dissertation is to find the market share value of Austevoll Seafood AS. We have estimated a share price that we then compare to the real price on the Oslo Stock Exchange and will present an action strategy. We began with discussing our motivation and methods for this dissertation. Then we introduced the company through its history, organizational structure and shareholders. Net up we use models as PESTEL, Porters five forces and SWOT to analyze the company´s strategical matters. Furthermore, we looked at key figures in an accounting analysis before conducting a financial analysis. We have used two valuation methods, one fundamental and one comparative analysis. The fundamental analysis consists of a cash flow analysis, with a supplementing dividend analysis, and a multiple analysis as a comparative analysis. In the cash flow analysis, we have estimated the annual cash flows for the next ten years, and estimated AUSS's terminal value. In order to get the free cash flow, we discounted the return requirement, WACC. Based on our calculations and estimates, we have reached a value of 90,34 NOK per share. The actual share price per share. 01.01.2019 for an AUSS share was 103 NOK. This gives our action strategy a recommendation to hold. The stock value we found is a product of our assumptions, and therefore we can´t claim that our results reflect the true reality.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleVerdsettelse av Austevoll Seafood ASA
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel