Show simple item record

dc.contributor.advisorOust, Are
dc.contributor.authorKhan, Adil Hussam
dc.contributor.authorSandnes, Erlend Nilsen
dc.contributor.authorSandnes, Kristian Nilsen
dc.contributor.authorVu, Man Dinh
dc.date.accessioned2020-06-11T16:01:08Z
dc.date.available2020-06-11T16:01:08Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2657762
dc.description.abstractI denne semesteroppgaven har problemstillingen vår vært å verdsette det børsnoterte amerikanske selskapet Visa. Hensikten har vært ved hjelp av ferdigheter vi har tilegnet oss på økonomistudiet, å vurdere hvorvidt aksjen til selskapet er priset korrekt. I det første kapittelet introduserer vi leseren til problemstillingen, og vår motivasjon til å skrive denne oppgaven. Oppbygging og struktur av oppgaven blir definert, og er med på å gi leseren en oversikt over hva en kan forvente å finne i denne oppgaven. Det andre kapittelet beskriver selskapet på et overfladisk nivå, og viser til selskapets historie og virksomhet. Slik kan leseren bli bedre kjent med selskapet, for å lettere forstå bransjen og hvordan den fungerer. Kapittel 3 består av en strategisk analyse av selskapet. Det blir blant annet gjennomført en PESTEL- og en SWOT-analyse, hvor vi kartlegger bedriftens sterke og svake sider. Kapittelet analyserer også bedriftens posisjon i markedet, hvilke faktorer som er med på å påvirke det, og forskjellige trusler og muligheter Visa kan møte. I kapittel 4 foretar vi en regnskapsanalyse av selskapet. Her kartlegger vi blant annet bedriftens lønnsomhet, og ser på regnskapstallene for de siste fem årene. Slik kan leseren få en ide om hvilke tall som ligger til grunn for å kunne verdsette aksjen slik som vi gjør. I kapittel 5 i oppgaven tar vi for oss den fundamentale verdsettelsen av Visa. Denne verdsettelsen av selskapet underbygger tall fra regnskapsanalysen og forutsetninger fra den strategiske analysen. Ved bruk av dividende-metoden og avkastningskrav til totalkapitalen har vi kommet frem til en estimert aksjekurs Videre tar vi for oss den markedsbaserte verdsettelsen av selskapet. Vi tok for oss fire lignende selskaper som er notert på henholdsvis NYSE og NASDAQ. Her er det brukt multipler til å estimere en aksjekurs ved hjelp av driftsresultat, egenkapitalverdi og resultat per aksje. Snittet av disse ga oss en estimert aksjekurs. Oppgaven avsluttes med en konklusjon som svarer problemstillingen med en verdivurdering av selskapet.
dc.description.abstractThe purpose of our semester assignment has been to value the listed American company Visa. To do so, we have used our knowledge acquired in the recent years of studying economics. In the first chapter of the assignment, we introduce the reader to our issue, and our motivation behind this task. We try to define the structure and give our reader an overview. The second chapter describes the company seen from the outside and contains the history of Visa. This is done to make the reader known with the company, to easier understand how the industry and the business works. Chapter 3 is a strategic analysis of the company. Among other things we conduct a PESTEL-, and a SWOT-analysis, where we map the company strength and weaknesses. The chapter also maps Visa’s position in the market, which factors influence this, and different possibilities and threats Visa might face. The fourth chapter is an accounting analysis. This is where we analyze the profitability of the company and look at their numbers for the last five years. By doing this, the reader can easier understand what numbers define our share valuation of the company. Chapter 5 sums up the fundamental valuation of Visa. This valuation is built upon numbers from our financial statement analysis and assumptions from our strategic analysis. By using the dividend discount model and return on the total capital, we were able to estimate a stock price. Furthermore, a market-based valuation has been carried out, in which Visa is compared to four of its competitors in the market. By using multiples calculated from the other companies, we estimated a stock price using EBITDA, price/earnings, and price/book. Combining each estimate gave us a final estimated stock price. The analysis concludes with a conclusion that answers the problem and discusses the valuation of the company.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleVerdsettelse av Visa
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record