Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorKringstad, Morten
dc.contributor.authorBerg, Kristjana
dc.contributor.authorPaulsen, Lina Berglund
dc.contributor.authorDahl, Malin Mikarlsen
dc.contributor.authorHøgset, Veronika
dc.date.accessioned2020-06-11T16:00:57Z
dc.date.available2020-06-11T16:00:57Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2657753
dc.description.abstractI denne oppgaven har vi utført en verdsettelse av det norske eiendomsselskapet Entra ASA. Verdsettelsen er basert på strategiske analyser, samt historiske tall fra tidligere regnskap. Formålet med oppgaven er å estimere en aksjeverdi for selskapet, og besvare problemstillingen: "Hva er verdien av Entra ASA per 31.12.2019?" Verdsettelsen begynner med generell presentasjon av Entra, samt en bransjeanalyse, etterfulgt av en strategisk analyse av selskapet. Deretter analyseres trender i selskapets historiske regnskap i perioden 2015-2019 basert på Entras offentlige års- og delårsrapporter. Verdiestimering av fremtidige kontantstrømmer ved bruk av discounted cash flow-modellen tar utgangspunkt i disse analysene. Likevel er avkastningskravet, beregnet i den finansielle analysen, grunnlaget for DCF-modellen. En annen modell som benyttes for å verdsette egenkapitalen til Entra er dividend discount model. Modellen bygger på at verdien til en aksje i dag er lik den neddiskonterte verdien av fremtidige utbytter. Videre har vi valgt å benytte en multippel analyse som en alternativ metode for verdsettelse. Med utgangspunkt i de tre verdsettelsesmodellene discounted cash flow (DCF), dividend discount model (DDM) og multippelanalyse har vi beregnet fire verdiestimater for Entra ASA- aksjen. Legges disse til grunn får vi en gjennomsnittlig aksjeverdi på kr 158,12, noe som tilsvarer en egenkapitalverdi på kr 28 841 088 000. Ved hjelp av DCF-modellen ble det beregnet en aksjepris på kr 154,53, noe som tilsvarer et avvik på 6,6 % fra den reelle aksjeprisen på kr 145. Analysen DDM kom frem til en aksjeverdi på kr 145,27, noe som er tilnærmet reell aksjepris. Multippelanalysen gir henholdsvis to aksjepriser, kr 112,22 og kr 220,46, som avviker sterkt fra den reelle aksjeprisen. Noe av årsaken til dette kan være at vi ikke brukte selskaper som er sammenlignbare med Entra.
dc.description.abstractIn this assignment, we have done a valuation of the Norwegian real estate company Entra ASA. The valuation is based on strategic analyzes, as well as historical figures from previous accounts. The purpose of the assignment is to estimate a share value for the company and answer the question: "What is the value of Entra ASA per 31.12.2019?" The valuation begins with a general presentation of Entra, as well as an industry analysis, followed by a strategic analysis of the company. Thereafter, trends are analyzed in the company's historical accounts for the period 2015-2019 based on Entra's public annual and interim reports. Value estimation of future cash flows using the discounted cash flow model is based on these analyzes. Nevertheless, the required rate of return, calculated in the financial analysis, is the basis for the DCF model. Another model used to value Entra's equity is the dividend discount model. The model is based on the fact that the value of one share today is equal to the discounted value of future dividends. Furthermore, we have chosen to use a multiple analysis as an alternative method of valuation. Based on the three valuation models discounted cash flow (DCF), dividend discount model (DDM) and multiple analysis we have calculated four value estimates for the Entra ASA share. On this basis, we obtain an average share value of NOK 158,12, which corresponds to an equity value of NOK 28 841 088 000. Using the DCF model, a share price of NOK 154,53 was calculated, which corresponds to a deviation of 6,6 % from the real share price of NOK 145. The DDM analysis estimated a share value of NOK 145,27, which is roughly the real stock price. The multiple analysis estimates two stock prices, NOK 112,22 and NOK 220,46, which deviate strongly from the real share price. One of the reasons for this may be that we did not use companies comparable to Entra.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleVerdsettelse av Entra ASA
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel