Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorStørksen, Jan, Harry
dc.contributor.authorWestgård, Haakon, Schønhardt
dc.date.accessioned2020-06-04T16:02:02Z
dc.date.available2020-06-04T16:02:02Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2656689
dc.description.abstractTittel: ACL ruptur, knefunksjon og aktivitetsnivå 1, 2 og 5 år etter skade hos pasienter behandlet operativt sammenliknet med konservativ behandling – en systematisk litteraturstudie. Problemstilling Hvordan vil knefunksjonen og aktivitetsnivået bli påvirket hos personer som har gjennomgått Fremre korsbånds-rekonstruksjon (ACLR) og rehabilitering, sammenliknet med konservativ rehabilitering av fremre korsbåndsruptur? Metode: Søkeordene ble utarbeidet ved hjelp av et PICO-skjema, og var «anterior cruciate ligament», «operative and nonsurgical» and «function». Søkeordene ble kombinert på ulike måter i «SportDiscuss», «Medline», «Pubmed» og «Web of science». Det ble identifisert 854 studier etter vurdering av overskrift, sammendrag og inklusjon og eksklusjonskriterier. Her ble 6 studier inkludert, og to artikler ble inkludert ved manuell søking i studienes referanselister. Resultat: Det er få forskjeller ved pasientrapporterte utfall en to og fem år etter skade. Det er flere forskjeller ved ett år enn fem år. Ved hoppetester har deltagerne som har gjennomgått konservativ behandling, bedre funksjon. Likevel har begge grupper Limb symetri indexs (LSI) over 90%. Gruppen som er operert har signifikant bedre mekanisk knestabilitet sammenliknet med den konservative gruppen. Det er ingen forskjeller mellom gruppene i tilbakegang til tidligere aktivitetsnivå, samtidig er det en lavere andel av de som er konservativt behandlet som returnerer til idretter på nivå I (vridningsidretter). Konklusjon: Denne oppgaven har vist oss at det er få forskjeller på aktivitet og funksjon hos pasienter som har gjennomgått ACLR, sammenliknet med konservativ behandling. Det eksisterer flere forskjeller ved ett år enn fem år og det ser ut som at forskjellene jevnes ut over tid. I tillegg ser det ut som om rehabiliteringen er det viktigste aspektet for å gjenvinne knefunksjonen og aktivitetsnivået, uavhengig av behandlingsvalg.
dc.description.abstractTitle: ACL rupture, knee function and activity level 1,2 and 5 years after injury. A comparison between patients treated operatively and patients treated conservatively – a systematic review Method: The search words were made by using the PICO Schema, the words «anterior cruciate ligament» and «operative and nonsurgical» and «function» were used in different combinations in the scientific databases «SportDiscuss», «Medline», «Pubmed» and «Web of sience». 854 studies were identified, the articles selected after reviving the title, abstract and compared with inclusion and exclusion criteria. After the systematic search, six articles were included, two with a manual search in the respective studies references. Aim How will the knee function and activity level affect people who have gone through ACLR and rehabilitation compared to conservative treatment and rehabilitation after ACL rupture? Results: There are few differences in patient reported outcomes 1, 2 and 5 years after injury. There are bigger differences in one year rather than five. In the hop tests, the conservative treatment had significantly better results, however, both groups had LSI over 90%. The operated group had significantly better mechanical knee stability than the conservative treated group. There were no differences between return to preinjury activity level between the groups, although the conservative treated group had a lower return to level 1-sports. Conclusion: This paper has shown that there are few differences in knee function and activity level between patients treated operatively compared to those treated conservatively. There are bigger differences in 1 year compared to five years. It looks like the differences get smaller with time. The results from the study indicate that rehabilitation is a key element in regaining knee function and activity level regardless of treatment choice.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleACL ruptur, knefunksjon og aktivitetsnivå 1, 2 og 5 år etter skade hos pasienter behandlet operativt sammenliknet med konservativ behandling – en systematisk litteraturstudie
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel