Show simple item record

dc.contributor.authorStene, Lise Eilinnb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T14:23:05Z
dc.date.available2014-12-19T14:23:05Z
dc.date.created2014-01-23nb_NO
dc.date.issued2013nb_NO
dc.identifier690351nb_NO
dc.identifier.isbn978-82-471-4804-4 (printed ver.)nb_NO
dc.identifier.isbn978-82-471-4805-1 (electronic ver.)nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/264567
dc.description.abstractBackground: Intimate partner violence (IPV) may engender a large array of mental and physical health problems, yet little is known about medication use in women who have experienced IPV. Longitudinal population-based research is requested to assess the public health impact of IPV. Objectives: To investigate psychotropic drug use, prescription of potentially addictive drugs, and cardiovascular risk and drug prescription by lifetime experiences of physical and/or sexual IPV and psychological IPV alone in a population-based sample of women. Methods: Cross-sectional data were collected for women aged 30-60 years in the Oslo Health Study 2000-2001, and linked with longitudinal records from the Norwegian Prescription Database during 2004-2009. Differences in self-reported psychotropic drug use (hypnotics, anxiolytics, and antidepressants) by lifetime IPV experiences were assessed with cross-sectional logistic regression analyses in 6471 women. Prescription of potentially addictive drugs was prospectively analysed in 6081 women using negative binomial models. In 5593 women without cardiovascular disease or drug use at baseline, age-standardized chi-square analyses were applied to cross-sectionally compare clinical characteristics by IPV, and Cox proportional hazard regression to prospectively examine cardiovascular drug prescription. All types of drug use were analysed using multivariable models adjusting for sociodemographic and health-related variables. Results: Overall 14% of women reported any IPV; 8% physical and/or sexual, and 6% psychological IPV alone. Compared to women who did not report IPV, women who reported physical and/or sexual IPV were more likely to use all psychotropic drugs, and to be prescribed potentially addictive drugs and antihypertensive drugs. Except for hypnotics, all associations persisted after multivariable adjustments. An additional new finding was that metabolic risk factors, including abdominal obesity, low high density lipoprotein cholesterol, and elevated triglycerides, were more common in women who reported physical and/or sexual IPV. Women who reported psychological IPV alone were more likely to use antidepressants and anxiolytics, and to be prescribed potentially addictive drugs. After adjustments associations persisted for antidepressant drug use and prescription of potentially addictive drugs. Conclusion: The strong relationship between IPV and prescription drug use underscores the serious health impact of both physical and/or sexual IPV and psychological IPV alone. Physicians are gatekeepers to prescriptions, and may use the therapeutic relationship to identify IPV, ensure proper care and initiate interventions to end violence. IPV is a potentially remediable cause of health problems that should not be overlooked.nb_NO
dc.description.abstractBakgrunn: Partnervold kan medføre en rekke psykiske og fysiske helseproblemer, men vi vet lite om bruk av medisiner hos kvinner som har opplevd partnervold. Det er generelt behov for longitudinelle populasjonsbaserte studier for å anslå konsekvensene av partnervold i et folkehelseperspektiv. Formål: Undersøke om opplevelser av fysisk og/eller seksuell partnervold og psykisk partnervold alene er forbundet med bruk av psykotrope medisiner, forskrivning av potensielt vanedannende medisin og kardiovaskulær risiko og medisinforskrivning. Metode: Tverrsnittsdata for kvinner i alderen 30-60 år fra Helseundersøkelsen i Oslo 2000-2001 ble koblet til longitudinelle data fra Reseptregisteret mellom 2004-2009. Sammenhengen mellom partnervold og selvrapportert bruk av psykotrope medisiner (sovemedisin, beroligende medisin og antidepressiva) ble undersøkt med logistisk regresjonsanalyser hos 6471 kvinner. Forskrivning av potensielt vanedannende medisin ble prospektivt undersøkt med negativ binomisk regresjonsanalyse blant 6081 kvinner. Hos 5593 kvinner uten kardiovaskulær sykdom/medisinbruk i 2000-2001 ble kliniske tverrsnittsdata sammenlignet ved bruk av aldersstandardisert kji-kvadratanalyser, mens prospektiv forskrivning av kardiovaskulær medisin ble undersøkt med Cox regresjonsanalyser. Alle typer medisinbruk ble testet med multivariable analyser som kontrollerte for sosiodemografiske og helserelaterte variabler. Resultater: Til sammen 14% av kvinnene rapporterte partnervold, hvorav 8% fysisk og/eller seksuell partnervold og 6% psykisk partnervold alene. Bruk av alle typer psykotrope medisiner samt forskrivning av potensielt vanedannende medisin og blodtrykkssenkende medisin var mer sannsynlig hos kvinner som hadde opplevd fysisk og/eller seksuell partnervold sammenlignet med de som ikke hadde opplevd partnervold. Etter multivariable justeringer vedvarte alle assosiasjonene unntatt for sovemedisin. I tillegg var det høyere forekomst av metabolske risikofaktorer, inkludert abdominal fedme, lav HDL kolesterol og forhøyede triglyserider. Psykisk partnervold alene var forbundet med bruk av antidepressiva og beroligende medisin, og forskrivning av potensielt vanedannende medisin. I de multivariable analysene vedvarte assosiasjonene for bruk av antidepressiva og forskrivning av potensielt vanedannende medisin. Konklusjon: Den sterke sammenhengen mellom partnervold og bruk av reseptbelagt medisin understreker den alvorlige helseeffekten av fysisk og/eller seksuell partnervold og psykisk partnervold alene. Leger er ansvarlige for reseptforskrivning, og har gjennom sin konfidensielle relasjon til pasienter mulighet for å avdekke partnervold, sørge for adekvat helsehjelp og igangsette tiltak for å forhindre vold. Partnervold er en årsak til helseproblemer som kan forebygges, og som derfor ikke må overses.nb_NO
dc.languageengnb_NO
dc.publisherNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinnb_NO
dc.relation.ispartofseriesDoktoravhandlinger ved NTNU, 1503-8181; 2013:332nb_NO
dc.titleIntimate partner violence and prescription drug use: A prospective population-based analysis of women in the Oslo Health Studynb_NO
dc.typeDoctoral thesisnb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinnb_NO
dc.description.degreePhD i samfunnsmedisinnb_NO
dc.description.degreePhD in Community Medicineen_GB


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record