Show simple item record

dc.contributor.advisorLarsen, Tord
dc.contributor.authorThorbjørnsen, Lene Risholt
dc.date.accessioned2020-03-05T15:00:11Z
dc.date.available2020-03-05T15:00:11Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2645590
dc.description.abstractUganda er et land der religion og åndeliv har en sterk tilstedeværelse og pinsebevegelsen er en stadig voksende bevegelse i den afrikanske konteksten, og defineres av et tydelig fokus på Den Hellige Ånds verk og tilstedeværelse i religiøs praksis. Alt som skjer i menneskers liv attribueres til åndelige krefter og åndeliv, både gode og onde ting. Denne avhandlingen tar for seg pinsebevegelsens møte med de tradisjonelle religionenes åndeforestillinger. Den viser til hvordan de lokale tradisjonelle religionene innlemmes i den kristne kategorien og benevnes med kristent språk og med kristne forståelsesrammer. De onde åndene og hekseri er en virkelighet som ikke kan avskrives og ved å innlemme dem i den kristne kategorien får man en måte å håndtere dem på: Gud. Men på samme tid oppstår det en åndelig konflikt med de tradisjonelle åndene og hekseri på den ene siden og Gud og Den Hellige Ånd på den andre siden. Beskrevet som en åndelig krigføring som aldri vil ta slutt fordi begge sider vil alltid fortsette å kjempe. Med utgangspunkt i åndeligheten som årsaksforklaring til enhver hendelse i livet, vil avhandlingen ta for seg hvordan de ugandiske kvinnene håndterer ulike utfordringer i livet. Utfordringer som for eksempel økonomisk selvstendighet og det å finne seg en partner. Avhandlingen tar også for seg kirkens rolle som et aspekt av dette. Den er et fellesskap av nære venner og familie, et sted man kan gå for å få en følelse av trygghet, nærhet til Gud og pleie nære relasjoner via dype samtaler, bønn, dans og sang. Det er et sted der man kan knytte bånd og være en del av et fellesskap bestående av mennesker som deler den samme opplevelsen av Gud og hans tilstedeværelse i øyeblikket og i livet.
dc.description.abstractUganda is a country where religion and spirit have a strong presence and the Pentecostal Movement is an ever-growing movement in the African context, defined by a clear focus on the work and presence of the Holy Spirit in religious practice. Everything that happens in human life is attributed to spiritual forces and spirit life, both good and evil. This thesis deals with the Pentecostal meeting with the religious beliefs of traditional religions. It refers to how the local traditional religions are incorporated into the Christian category and termed Christian language and with Christian framework. The evil spirits and witchcraft are a reality that cannot be depreciated and by incorporating them into the Christian category, one gets a way to deal with them: God. But at the same time, there is a spiritual conflict with the traditional spirits and witchcraft on one side and God and the Holy Spirit on the other. Described as a spiritual warfare that will never end because both sides will always continue to fight. Based on the spirituality as a causal explanation for any event in life, the dissertation will examine how the Ugandan women handle different challenges in life. Challenges such as financial independence and finding a partner. The dissertation also addresses the role of the church as an aspect of this. It is a community of close friends and family, a place you can go to get a sense of security, closeness to God and nurture close relationships through deep conversations, prayer, dance, and singing. It is a place where one can connect and be part of a community of people who share the same experience of God and His presence in life.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titlePinsebevegelsens møte med tradisjonelle religioners åndeforestillinger: En studie av ugandiske kvinners håndtering av hverdagens utfordringer
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record