Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorAasland, Jenny Kristinnb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T14:22:44Z
dc.date.available2014-12-19T14:22:44Z
dc.date.created2011-10-20nb_NO
dc.date.issued2010nb_NO
dc.identifier450640nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/264452
dc.description.abstractBakgrunn: Karkirurgi omfatter operasjoner på blodkar utenom hjertet og hjernen. Fagområdet ble introdusert i Norge i 1950-årene. Karkirurgisk virksomhet har forandret seg i løpet av den siste 30 års perioden. Behovet for behandling har vært gradvis økende. Det har vært en rask utvikling innen teknikker og utstyr. Befolkningen blir eldre og kravene endres. Det er opprettet nasjonale kvalitetsregistre for å systematisere og kvalitetssikre data fra virksomheten i helsevesenet, og de har til hensikt å gi et bilde av vanlig praksis. De skal videre brukes til å kvalitetssikre og dokumentere virksomheten som blir utført og gi et bilde av vanlig praksis. Mål: Å analysere trender i karkirurgisk behandling i Norge basert på registrering av antallprosedyrer og behandlingsresultater i det nasjonale registret NORKAR. I tillegg ønsket vi å vurdere om data fra dette registret kan brukes som en kvalitetsindikator og et kvantitativt mål på ”produksjon”. Metode: En ikke eksperimentell kohort studie basert på prospektivt innsamlede data i tiden1997- 2006. Av det totale materialet ble det gjort egne analyser av 6 undergrupper. Resultater: Det var 39 748 registreringer i NORKAR i perioden. Antall registreringer pr århar økt. Det har vært 50 % økning av antall registrerte i gruppen abdominale aortaaneurismer.Andelen stentgraft (EVAR) har økt og utgjorde gjennomsnittlig 10 % av alle behandledeaneurismer. Gruppene akutt arteriell iskemi og anlagte AV-fistler for dialysebehandling harvært jevne i antall. Operasjon for aterosklerose i underekstremiteter, carotisstenose ogkarskader har økt jevnt i 10 års perioden. Sykehusdødelighet har i alle gruppene gått ned, medunntak av pasientene med karskader. Andre komplikasjoner viste ingen entydig endring.Andelen behandlede kvinner har økt fra 33 til 37 % prosent i perioden. Vi fant ingen entydigbruk av variablene operasjons- eller diagnosekoder i materialet, og det mest representativeuttaket av data måtte vurderes individuelt for hver undergruppe. Konklusjon: Antall registrerte karkirurgiske prosedyrer har økt i tidsrommet 1997 – 2006.Det er uvisst om dette representerer en økende forekomst av karsykdom, eller om flerepersoner får tilbud om behandling. I de senere år har karkirugiske operasjoner blitt supplertmed og delvis erstattet av endovaskulære metoder og endovaskulær kirurgi. I den aktuelletiden var det likevel bare 8 -11 % av abdominale aortaaneurismer som ble behandlet medendovaskulært stentgraft. Dødelighet i forbindelse med prosedyrene har gått ned, mens andrekomplikasjoner ikke har vist noen sikker endring. Antall rapporterte karskader har ikke økt, selv om flere åpne kirurgiske inngrep også her har blitt erstattet av mindre invasive ogendovaskulære prosedyrer. Resultater fra NORKAR kan være en kvalitetsindikator på behandling. Studien viste ulikeutviklingstrekk i norsk karkirurgi. Gruppen over 80 år var den gruppen som hadde økt mest iperioden. Med økende antall eldre i befolkningen og forbedringer i endovaskulære metoder,kan man forvente at antall prosedyrer vil fortsette å øke og dermed kreve større ressurser.Resultater fra de ulike undergruppene var beheftet med usikkerhet fordi kodingen ikke varensartet. Ved søk på operasjons- og diagnosekoder kunne man ikke alltid skille tilstandene frahverandre. Søk på behandlingsindikasjon gav det mest representative resultatet. Utformingenav NORKAR registret og hvordan man enkelt skal kunne hente ut pålitelige data fra det børdiskuteres.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinnb_NO
dc.titleKarkirurgi i Norge: en studie basert på Norsk karkirurgisk register (NORKAR) = Vascular surgery in Norway : a study based on the Norwegian Vascular Surgery Register (NORKAR)nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel