Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorJuberg, Anne
dc.contributor.authorBerge, Tord
dc.date.accessioned2020-02-12T15:00:13Z
dc.date.available2020-02-12T15:00:13Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2641394
dc.description.abstractHovudtemaet i denne oppgåva, er ettervern i den norske barnevernstenesta. Dette er eit oppfølgingstilbod som gis til barnevernsbarn frå dei er 18 til 23 år. Målet med denne oppfølginga er å gi dei den støtta og rettleiinga dei treng for ein god overgang til eit sjølvstendig vaksenliv. For barnevernsbarn som opplever ein utfordrande overgang til vaksenlivet, har godt ettervern vist seg å ha ein stor effekt på utfallet. Dette har gjort til at ettervern har fått ein meir sentral plass i lovverket og retningslinjer for barnevernstenesta. Problemstillinga oppgåva prøver å belyse, er: Korleis opplever og handterer barnevernsbarn overgangen til vaksenlivet og korleis kan ettervern best hjelpe i denne overgangen? Hovudmålet med oppgåva er å finne ut av kor stor nytte barnevernsbarn har av ettervern, på kva områder ettervernstilbodet har størst forbetringspotensiale og kva som eventuelt kan gjerast for å auke den positive effekten av ettervernsarbeidet. Dette gjerast ved å sjå på korleis barnevernsbarn handterer overgangen til vaksenlivet, kva som skjer med personar i denne fasen av livet og kvifor den kan vere ekstra utfordrande for barnevernsbarn, korleis ettervern kan hjelpe og korleis det opplevast for dei som skal stå i det. Oppgåva prøver å sjå desse områda i samanheng med kvarandre, kva utfordringar som utmerker seg utifrå situasjonen i dag og korleis barnevernstenesta best kan møte desse utfordringane.
dc.description.abstractThe main theme of this thesis is aftercare in the Norwegian Child Welfare Services. This is a follow-up offer given to children in care from the age of 18 to 23. The goal of this follow-up is to provide the support and guidance they need for a good transition to a self-sustaining adult life. For child welfare children who experience a challenging transition to adult life, good aftercare has proven to have a great effect on the outcome. This has meant that aftercare has become more central to the legislation and guidelines for the child welfare service. The issues the thesis is trying to highlight is: How does children in care experience and handle the transition to adulthood and how can aftercare help in this transition? The main purpose of the assignment is to find out how much benefit children in care have of aftercare, in what areas the aftercare offer has the greatest potential of improvement and what can possibly be done to increase the positive effect of the aftercare work. This is done by looking at how children in care handle the transition to adult life, what happens to people in this phase of life and why it can be extra challenging for children in care, how aftercare can help and how it is experienced for those who experience it. The thesis seeks to see these areas in the context of each other, which challenges seems to be the most important based on the situation today and how the child welfare services can best meet these challenges.
dc.languagenno
dc.publisherNTNU
dc.titleKorleis opplever og handterer barnevernsbarn overgangen til vaksenlivet og korleis kan ettervern hjelpe dei i prosessen?
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

FilerStørrelseFormatVis

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel