Show simple item record

dc.contributor.authorSvindseth, Marit Følsviknb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T14:21:31Z
dc.date.available2014-12-19T14:21:31Z
dc.date.created2011-09-22nb_NO
dc.date.issued2010nb_NO
dc.identifier442876nb_NO
dc.identifier.isbn978-82-471-2334-8 (printed ver.)nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/264100
dc.description.abstract“A study of humiliation, narcissism and treatment outcome in patients admitted to psychiatric emergency units.” En del mennesker blir så psykisk syke at de må innlegges som pasienter i psykiatriske akuttavdelinger. Slike innleggelser kan være frivillige eller tvungne etter loven, men uansett har pasientene ofte en opplevelse av a bli tvunget i innleggelsesprosessen. Denne avhandlingen undersoker om opplevd tvang leder til en folelse av krenkelse hos pasientene. Avhandlingen undersoker ogsa om det er en sammenheng mellom folelsen av krenkelse og graden av selvopptatthet (narsissisme). Selv om narsissisme-begrepet er mye brukt i psykiatrisk teori, har det vart fa empiriske undersokelser av det blant psykiatriske pasienter. I den forbindelse ble en norsk versjon av selvutfyllingsinstrument The Narcissistic Personality Inventory (NPI) psykometrisk testet. Til sist undersoker avhandlingen behandlingsresultatene for pasienter som blir innlagte i psykiatriske akuttavdelinger med sarlig fokus pa mulig endring i folelsen av krenkelse og negative opplevelser av innleggelsesprosessen. Disse problemstillingene ble belyst gjennom innsamling og analyse av to pasientmaterialer ved akuttpostene, Psykiatrisk avdeling, Alesund sjukehus. Det forste samlet i 2002 omfattet 102 pasienter og den andre fra 2005/6 186 pasienter. Et norsk befolkningsbasert materiale med NPI data fra 407 individer ble samlet inn og sammenlignet med NPI data hos 2005/6 pasientene. Avhandlingen bestar av fire artikler og et sammendrag. Artikkel I belyste folelsen av krenkelse hos pasientene i 2002-materialet med bade kvantitative og kvalitative metoder. Forekomsten av negative hendelser og opplevelse av krenkelse var signifikant høyere hos pasienter innlagt pa tvang sammenlignet med de som var frivillig innlagt. Sa godt som alle negative hendelser i innleggelsesprosessen til akuttpsykiatrisk avdeling var signifikant assosiert med opplevd krenkelse med sterkest assosiasjon mellom variabelen ”innleggelsen ikke opplevd som riktig” og opplevd krenkelse. Artikkel II sammenligner pasienter med hoy og lav narsissisme basert pa medianen av NPI-skaren og stabiliteten av av NPI-skaren over tid. Pasienter med høy narsissisme var oftere menn, mer tvangsinnlagt, hadde diagnosen schizofreni, mer alvorlig vold og mindre angst, depresjon og selvmordsfare enn pasienter med lav narsissisme. Hoy og lav narsissisme var signifikant assosiert med mange psykiatriske symptomer. NPI-skaren var ganske stabil over tid, og pa gruppeniva var den ikke signifikant forskjellig mellom pasientene og befolkningsutvalget Artikkel III handler om psykometrisk testing av en NPI versjon med 29 sporsmal (NPI-29) som ble introdusert av den svenske psykologen Kansi i 2003. Vi fikk bruke hennes svenske befolkningsmateriale som kunne sammenlignes med vart eget befolkningsmateriale og med pasientmaterialet fra 2005/6. Konfirmerende faktoranalyser viste gode psykometriske egenskaper for NPI-29 i alle de tre materialene, men vi testet ogsa ut versjoner med 21 og 25 spørsmal. En sammenligning av snittskårene etter alder og kjønn i det svenske og norske befolkningsmaterialet viste få signifikante forskjeller, men disse funnene må etterprøves i større materialer. Artikkel IV studerte endringene pa et globalt psykiatrisk symptom-mål i løpet av oppholdet i en psykiatrisk akuttavdeling i 2005/6 materialet. Med var definisjon ble 56% av pasientene klart bedret gjennom oppholdet, og 98% opplevde noen bedring. Bedringen var signifikant forbundet med høyt nivå av visse psykiatriske symptomer ved innleggelsen, men vi kunne ikke avgjøre om bedringen skyldtes behandlingen eller at akutt syke pasienter bare vender tilbake til sitt vanlige symptomnivå. Vi fant ogsa at symptomnivået ved utskrivningen ble predikert av ulike faktorer, men mest av symptomnivået ved innleggelsen. Dessverre ble følelsen av krenkelse og opplevelsen av negative hendelser i innleggelsesprosessen mindre redusert under oppholdet enn de psykiatriske symptomene. Samlet sett har denne avhandling vist at folelse av krenkelse og måling av narsissisme med et psykometrisk godt selvutfyllingsinstrument som NPI-29, er viktige nye bidrag i behandlingen av akuttpsykiatriske pasienter. Avhandlingen viser ogsa at akuttpsykiatrisk behandling oppnår et hovedmål nemlig rask og signifikant bedring av psykiatriske symptomer. Slike nye funn krever replikasjon i fremtidige undersøkelser.nb_NO
dc.description.abstract“A study of humiliation, narcissism and treatment outcome in patients admitted to psychiatric emergency units.” A number of patients with severe mental disorders require admission to psychiatric emergency units at times, either on a voluntary or involuntary basis. The patients have different emotional experiences concerning such admissions varying from relief to humiliation. This thesis systematically examines patients´ experiences to the admission process in our first patient sample. In our second sample, the associations between the experience of humiliation and degree of narcissism in the patients were studied. Although narcissism is an established construct in psychiatric theory, few empirical studies have been performed on narcissism in patients with mental disorders. We therefore also performed a psychometric testing of the Narcissistic Personality Inventory (NPI) in samples of the general population in Norway and Sweden, and compared the findings to our second patient sample. The associations between degree of narcissism (NPI score) and psychiatric symptoms were explored among these patients. Finally, we studied changes in psychiatric symptoms from admission to discharge with particular focus on changes in humiliation and negative experiences during the admission. These investigations resulted in four papers and a summary which is the content of the thesis. Paper I examined the experience of humiliation in the admission process with both qualitative and quantitative methods in our first patient sample. Negative experiences and humiliation were significantly higher in involuntary admitted patients compared to the voluntary ones. Almost all negative experience variables were significantly associated with feelings of humiliation. Admission not considered right by the patients showed the strongest association with feelings of humiliation. Papers II-IV were based on our second patient sample and the population-based samples. Paper II compared patients with high and low narcissism scores based on the NPI. Patients with high narcissism were more often men, involuntary admitted, had a diagnosis of schizophrenia, were more violent, less anxious, depressed and suicidal than patients with low narcissism. Both high and low narcissism were significantly associated with various psychiatric symptoms. The NPI scores of the patients were quite stable over time, and no significant differences were observed between the patient and the population samples. Paper III concerned psychometric testing of a 29 items version of the NPI showed good psychometric properties, also in our second patient sample Still shorter versions of the NPI were also tested, but showed poorer properties than the NPI 29, which can be recommended for clinical and epidemiological studies. Paper IV concerned changes in a global psychiatric symptom interview and self-rating scales during a stay in a psychiatric emergency unit. Based on our definitions, 56% of the patients had a significant symptom reduction and 98% had some reduction. However, we cannot say if the symptom reductions were due to treatment during the admission or a statistical regression towards the mean. The experience of humiliation and experiencing negative events in the admission process were not significantly changed. Treatment at a psychiatric emergency unit fulfilled its most important task namely a quick and significant reduction of psychiatric symptoms.nb_NO
dc.languageengnb_NO
dc.publisherNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Det medisinske fakultet, Institutt for nevromedisinnb_NO
dc.relation.ispartofseriesDoktoravhandlinger ved NTNU, 1503-8181nb_NO
dc.titleA Study of Humiliation, Narcissism and Treatment Outcome in Patients Admitted to Psychiatric Emergency Unitsnb_NO
dc.typeDoctoral thesisnb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Det medisinske fakultet, Institutt for nevromedisinnb_NO
dc.description.degreePhD i klinisk medisinnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record