Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorElvrum, Ann-Kristin
dc.contributor.authorMagne, Victoria Amalie
dc.date.accessioned2019-11-06T15:03:38Z
dc.date.available2019-11-06T15:03:38Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2627022
dc.description.abstractSammendrag Bakgrunn: Woods and Teuber skalaen (W&T) har i de siste 40 årene vært et av de få verktøyene som brukes til å klassifisere speilbevegelser (MMs) hos barn og ungdom med ensidig cerebral parese (UCP) i klinisk praksis og forskning. Hittil har informasjon om måleegenskapene til W&T vært begrenset. Målet med denne studien er derfor å undersøke to aspekter av reliabilitet av W&T skalaen: inter-rater reliabilitet (konsistens av skåringer mellom ratere) og intra-rater reliabilitet (konsistens av skåringer gjort av samme rater minst to ukers mellom rom). Metode: En tverrsnittsstudie ble brukt og et bekvemmelighets utvalg av barn og ungdom (n = 68) med UCP ble rekruttert fra Norge, Australia og Belgia. Tre terapeuter klassifiserte MM i henhold til W&T skalaen. Intra- og inter-rater-reliabilitet ble vurdert ved bruk av intra-klasse korrelasjonskoeffisient (ICC). Resultater: Resultatene viser høye ICC-verdier for både inter-rater og intra-rater reliabilitet (> 0.88, p <0.05). Konklusjon: Basert på resultater fra denne studien, viser W&T-klassifikasjonen bevis på høy intra- og inter-rater reliabilitet. Relevans for klinisk praksis: W&T-skalaen ser ut til å være et reliabelt verktøy for klassifisering av MM i barn og ungdom med UCP. Vurderingen er enkel å administrere uten behov for spesifikt utstyr. W&T er derfor en klinisk anvendelig og reliabel metode for å identifisere MM-er hos barn og ungdom med cerebral parese. Vår evne til å bruke hendene våre sammen for ulike funksjoner er viktig når det gjelder daglige aktiviteter. I denne sammenhengen kan en reliabel klassifisering av MMs være nyttig når du planlegger intervensjoner for barn med UCP. Nøkkelord: reliabilitet, speilbevegelser, Woods & Teuber skalaen og unilateral cerebral parese.
dc.description.abstractAbstract Background: The Woods and Teuber scale (W&T) has for the past forty years been one of the few tools used to classify mirror movements (MMs) in children and adolescents with unilateral cerebral palsy (UCP) in clinical practice and research. So far, information regarding the measurement properties of the W&T has been scarce. The aim of this study is therefore to investigate two aspects of reliability of the W&T scale: inter-rater reliability (consistency of scorings between raters) and intra-rater reliability (consistency of scorings done by the same rater at least two weeks apart). Method: A cross-sectional study design was used and a convenient sample of children and adolescents (n=68) with UCP was recruited from Norway, Australia and Belgium. Three therapists classified MMs in accordance with the W&T scale. Intra- and inter-rater reliability was assessed using the intra-class correlation coefficient (ICC). Results: The results show high ICC values for both inter-rater and intra-rater reliability (> 0.88, p < 0.05). Conclusion: Based on results of this study, the W&T classification presents evidence of high intra- and inter-rater reliability. Relevance to clinical practice: The W&T scale appears to be a reliable tool for classifying MMs in children and adolescents with UCP. The assessment is easy to administer with no need for specific equipment. The W&T is therefore a clinically applicable and reliable method to identify MMs in children and adolescents with cerebral palsy. Our ability to use our hands together for different functions is vital in the performance of daily activities. In this regard, a reliable classification of MMs may be useful when planning interventions for children with UCP. Keywords: reliability, mirror movements, Woods and Teuber scale, unilateral cerebral palsy
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleReliability of the Woods and Teuber scale; classification of mirror movements in children and adolescents with unilateral cerebral palsy
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

FilerStørrelseFormatVis

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel