Show simple item record

dc.contributor.advisorLaursen, Keld
dc.contributor.advisorBieliei, Oleksandra
dc.contributor.authorAarø, Øyvind Vikestad
dc.contributor.authorDrejer, Dag Oscar Nerby
dc.contributor.authorHelgeby, Magnus Carsten Slettevold
dc.date.accessioned2019-10-31T15:21:13Z
dc.date.available2019-10-31T15:21:13Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2625967
dc.description.abstractDenne oppgaven undersøker rollene til eksperimentering og forpliktelse i strategiske prosesser i oppstartsbedrifter. Oppgaven bygger på teori fra feltet, entreprenøriell strategi, og spesielt arbeidet til Gans, Stern og Wu (2016). Entreprenøriell strategi er et voksende felt bygd på bredt felt, som strategi under usikkerhet, entreprenørskap i etablerte organisasjoner, og beslutningstagning, blant andre. Mye av den etablerte teorien innen feltet strategisk ledelse handler primært om etablerte selskap, som betyr at den praktiske verdien er begrenset under forholdene en oppstartsbedrift opererer i. Entreprenøriell strategi sikter på å lukke dette gapet. Oppstartsbedrifter opererer under usikkerhet og ressursbegrensninger. For å løse noe av denne usikkerheten utfører oppstartsbedrifter eksperimentering for å lære mer om et strategisk alternativ og verdien i den underliggende idéen. Formålet med denne oppgaven er å undersøke rollene til eksperimentering og forpliktelse i strategiske prosesser i oppstartsbedrifter. For å innfri dette formålet har forfatterne utført en case studie av fem oppstartsbedrifter. Vi har brukt en prosess-fremgangsmåte hvor hendelser er identifisert fra hver oppstartsbedrift basert på intervjuer med entreprenører og sekundære datakilder. Fra disse har narrativ og visuelle kart blitt laget for hver oppstartsbedrift, som beskriver formeringen og utviklingen av strategi i hvert case-selskap. Resultatet er en mangfoldig og kontekstuell prosess som fremhever kompleksiteten iboende entreprenøriell strategi. Denne prosessen avslører eksperimenterings-aktiviteter, forpliktelser forårsaket av eksperimentering og kostnaden påløpt som en følge av det. Casene ble undersøkt langs flere dimensjoner, og gruppert for å fremheve forskjeller og likheter på tvers av casene. Våre funn indikerer at entreprenører utfører eksperimentering av flere grunner; et ønske om å lære mer om et marked, interne diskusjoner, lite fremgang eller mentoring fra profesjonelle har alle utløst eksperimenterings-aktiviteter. Derimot var formålet ved å eksperimentere på tvers av casene primært for å motta tilbakemeldinger, som tillot dem å tilpasse og forbedre produkt-markeds-klaff før entring av markedet. Vår funn avslører også fire typer kostnader tilknyttet eksperimentering; egenverdi-, produktutviklings-, appropriabilitet-kostnad og interessent-forpliktelser, og at det finnes komplementariteter mellom disse. Dette har betydelige implikasjoner for utøvere, og avslører behovet for å aktivt vurdere disse kostnadene som en del av den strategiske prosessen. Vi har utviklet “Eksperimenterings-syklusen” induktivt gjennom vår analyse. Dette nye rammeverket beskriver prosessen med eksperimentering, tilbakemelding og forpliktelse. Ved å lage et integrert rammeverk som tar høyde for kostnadene og forpliktelsene knyttet til eksperimentering bidrar vi til både forskning og praksis, og presenterer flere muligheter for videre forskning.
dc.description.abstractThis thesis examines the role of experimentation and commitment in strategic processes in startup ventures. The thesis builds on theory from the field of entrepreneurial strategy and, especially the work of Gans, Stern, and Wu (2016). Entrepreneurial strategy is an emerging field building on a wide body of research from several interrelated fields such as strategy in the face of uncertainty, entrepreneurship in established organizations, and decision-making, among others. Much of the established theory within the field of strategic management primarily concerns established companies, meaning that its practical utility is limited under the conditions in which startup ventures operate; the field of entrepreneurial strategy aims to close this gap. Startup ventures operate under conditions of uncertainty and resource constraints. To partially resolve some of this uncertainty, startup ventures engage in experimentation in order to learn about strategic alternatives and the value of their underlying idea. The purpose of this thesis is to examine the role of experimentation and commitment in strategic processes in startup ventures. To fulfill this purpose, the authors have conducted a multiple-case study of five startup ventures. We have used a process approach where events are identified from each startup venture based on the interviews with the entrepreneurs and secondary data sources. From these, narratives and visual maps were created for each of the startup ventures, describing the formation and development of a strategy for each case-company. The result is a rich and contextual process that highlights the complexity inherent to entrepreneurial strategy. This process reveals experimentation activities, commitments created by experimentation, and the costs incurred by it. The cases were studied along multiple dimensions, and grouped in order to highlight differences and similarities across cases. Our findings indicate that entrepreneurs engage in experimentation for a variety of reasons; a desire to learn more about the market, internal discussions, low traction or mentoring from professionals all triggered experimentation activities. However, the purpose of the experimentation across cases was primarily in order to obtain feedback, allowing them to adapt and improve product-market fit before market entry. Our findings also reveal four types of costs related to experimentation; intrinsic cost, product development cost, appropriability cost, and stakeholder commitments, and that complementarities between these costs exist. This has significant implications for the practitioner, revealing the need to actively consider these costs as a part of a strategic process. We have inductively developed the ‘Experimentation Cycle’ from our analysis. This novel framework describes the process of experimentation, feedback, and commitment. By creating an integrated framework that accounts for the costs and commitments of experimentation, we contribute to both research and practice, presenting several opportunities for future research.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleEntrepreneurial Strategy and the Role of Experimentation in Startup Ventures
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record