Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorAaboen, Lise
dc.contributor.authorNordgaard, Trym Sandvik
dc.contributor.authorTvinnereim, Kristoffer Holm
dc.contributor.authorUggerud, Anna Tiril
dc.date.accessioned2019-10-31T15:21:08Z
dc.date.available2019-10-31T15:21:08Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2625957
dc.description.abstractAbstract Innovation is driven forward by entrepreneurs and is considered a critical dimension of economic change (Schumpeter, 1983), but innovating in isolation is getting increasingly difficult. Innovation requires cooperation (Perez and Fierro, 2018), and new knowledge creation can be achieved through increased collaboration and learning between suppliers and customers. Asymmetric strategic alliances are business partnerships where startups and large firms can exploit each other’s resources. However, these alliances are not always straightforward and without difficulties and challenges. Trust is mentioned as one of the deciding factors of overcoming these hurdles, leading to a successful partnership (Blomqvist, 2002). Because of the limited research on the topic of trust development in such collaborations, this thesis aims to fill the gaps by providing an in-depth understanding of trust development in these asymmetric strategic alliances. Hence, the purpose of this study is to examine trust development in asymmetric strategic alliances. To fulfil this purpose, the authors have answered two research questions: • RQ1: How is trust developed through incidents in asymmetric strategic alliances? • RQ2: How does trust development affect asymmetric strategic alliances? To answer the research questions, a multiple case study research design with a qualitative approach have been chosen. A case is described as a collaboration between a startup and a large firm. The method consists of a triangulation between three respondents from each case, with a total of three cases. The data was acquired through semi-structured interviews the individuals closest to collaboration. In our findings, the incidents in the collaborations that had the highest impact on trust was discovered. These incidents affect the trust between the partners through different mechanisms of trust development, such as face-to-face communication and a committed champion. The trust development is affecting the asymmetric collaborations by impacting risk, uncertainty and efficiency. This study has contributed to the discussion on asymmetric strategic alliances by giving an indepth understanding of how trust is developed through incidents and the respective outcomes of this developed trust. Finally, we have provided practical measures on trust development for managers of these collaborations
dc.description.abstractSammendrag. Innovasjon ledes av entreprenører og er sett på som en kritisk dimensjon for økonomisk fremgang (Schumpeter, 1983), men innovasjon i isolasjon blir stadig vanskeligere. Innovasjon krever samarbeid (Perez and Fierro, 2018), og ny kunnskap kan oppdages gjennom økt samarbeid og læring mellom leverandører og kunder. Asymmetriske strategiske allianser er forretningssamarbeid hvor oppstartsbedrifter og større selskaper kan utnytte hverandres ressurser. Disse samarbeidene er ikke alltid smidige eller uten utfordringer. Tillit er nevnt som en avgjørende faktor for å takle utfordringer og kan dermed føre til suksessfulle samarbeid (Blomqvist, 2002). Grunnet den begrensede litteraturen på tillit i samarbeid mellom oppstartsbedrifter og store selskaper, ønsker denne oppgaven å fylle gap gjennom dyp forståelse for tillitsbygging i disse asymmetriske strategiske samarbeidene. Derfor er formålet med dette studiet å undersøke tillitsbygging i asymmetriske strategiske samarbeid. For å oppfylle dette formålet har forfatterne svart på to forskningsspørsmål: • FS1: Hvordan bygges tillit gjennom hendelser i asymmetriske strategiske samarbeid? • FS2: Hvordan påvirker tillitsbygging asymmetriske strategiske forhold? En multiple-case studie med et kvalitativt forskningsdesign har blitt valgt for å svare på forskningsspørsmålene. Et case er definert som et samarbeid mellom en oppstartsbedrift og et stort selskap. Metoden består av triangulering mellom tre respondenter fra hver case, med totalt tre caser. Dataen ble hentet gjennom semi-strukturerte intervjuer med individene nærmest knyttet til samarbeidet. I våre funn har hendelsene som har hatt størst påvirkning på tillit mellom partnerne blitt beskrevet. Disse hendelsene påvirket tillit mellom partnerbedriftene gjennom ulike tillitsbyggende mekanismer som ansikt-til-ansikt kommunikasjon og dedikerte ansatte. Tillitsbyggingen påvirker samarbeidene gjennom å endre risiko, usikkerhet og effektivitet. Dette studiet har bidratt til diskusjonen om asymmetriske strategiske allianser ved å gi en dyp forståelse av hvordan tillit utvikles gjennom hendelser og de respektive utfallene av denne utviklingen. Til slutt har vi bidratt med praktiske tiltak rundt tillitsbygging for aktører involvert i disse samarbeidene.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleA qualitative study on the trust development in asymmetric strategic alliances between and big firms
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel