Show simple item record

dc.contributor.advisorAaboen, Lise
dc.contributor.advisorHaneberg, Dag Håkon
dc.contributor.authorLarsson, Tine Maurstad
dc.contributor.authorØien, Vetle Slagsvold
dc.date.accessioned2019-10-31T15:21:08Z
dc.date.available2019-10-31T15:21:08Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2625956
dc.description.abstractEntreprenørskapets økende viktighet har skapt et behov for nye måter å lære det på (Schwartz & Malach-Pines, 2009). Dette har ført til at utenomfaglige entreprenørskapsaktiviteter (EECAs) har fått økt fokus på universiteter (Claudia, 2014). Et økende antall studenter identifiserer entreprenørskap som en spennende karrierevei (Berggren & Lindholm Dahlstrand, 2010; Fini et al., 2016), et faktum som har ført til vekst i antall oppstartsbedrifter skapt av studenter på verdensbasis. Et litteraturstudie gjennomført av forfatterne har avdekket to områder som er mangelfullt adressert i litteraturen. For det første fokuser litteraturen nesten utelukkende på hvordan slike aktiviteter kan skape læring og motivasjon for individuelle studenter, fremfor studentoppstarter. Feltets fremstående forskere nevner finansiell støtte som en slik aktivitet, men har fortsatt til gode å gjennomføre studier som forstår rollen til slik støtte. Basert på dette, er hensikten med denne oppgaven å undersøke hvilken rolle finansiell støtte som en EECA har på utviklingen av studentoppstarter. Forfatterne har gjennomført et eksplorativt studium av en finansiell støtteordning i en studentinkubator på et stort norsk universitet. Empirisk data har blitt samlet inn gjennom semi-strukturerte intervjuer med grunnleggerne av åtte ulike bedrifter som har mottatt støtte fra ordningen. Disse dataene komplementeres av to kilder med sekundærdata som støtter opp forfatternes funn. For å forstå finansiell støtte som en EECA har forfatterne skapt et rammeverk bestående av teori fra organizational sponsorship og EECAs som brukes til å analysere dataene. Finansiell støtte gir finansiering, strategisk veiledning, entreprenøriell læring og motivasjon for studentoppstarter. Finansiell støtte kan bidra til å utvikle studentoppstarter ved å gi de kontekstspesifikk, målrettet finansiering. Prosessen hjelper oppstartsbedriftene å skape strategier for å gjennomføre disse aktivitetene. Ved å gjøre dette fasiliterer den finansielle støtten for utvikling av konkrete ferdigheter som trengs i utviklingen av oppstartsbedrifter, gjennom en entreprenøriell læringsprosess. Videre utvikler prosessen også motivasjon for studententreprenørene, slik at de fortsetter forretningsutviklingsprosessen.
dc.description.abstractA growing demand for new tools to teach entrepreneurship (Schwartz & Malach-Pines, 2009) has caused entrepreneurship based extra-curricular activities (EECAs) to emerge as a significant part of universities’ entrepreneurship education. An increasing number of students are finding entrepreneurship to be an exciting career choice (Berggren & Lindholm Dahlstrand, 2010; Fini et al., 2016), which has led to a rising number of student startups throughout the world. In performing a literature review of the field of EECA, the researchers of this thesis have found two research gaps. First, the literature on such activities focuses heavily on the role of extra-curricular activities in increasing individual students’ entrepreneurial intent, learning, and motivation. Second, the field’s prominent authors mention financial sponsorship as a mean for supporting student startups but are yet to perform targeted studies on the role of such sponsorship. Therefore, this thesis seeks to explore financial sponsorship as an entrepreneurship based extra-curricular activity and its role in the development of student startups. The researchers have performed an exploratory study of a pre-seed funding grant at a large Norwegian university. Empirical data has been collected by conducting semi-structured interviews with co-founders from eight different student startups that have received funding from the grant. This data is supported by two sources of secondary data that increase the validity of the researchers’ findings. To understand financial sponsorship as an EECA, a theoretical framework is created based on EECAs and organizational sponsorship literature, which forms the basis for analyzing the empirical data. The financial sponsorship plays the roles of providing funding, strategic guidance, entrepreneurial learning, and motivation for student startups. Financial sponsorship may assist in developing student startups by providing context-specific, targeted funding. The sponsorship process aids startups in creating strategies to perform these activities. In doing this, the process facilitates the development of business skills needed to engage in startup development through entrepreneurial learning. In addition, it develops the motivation of student entrepreneurs, so that they continue the startup development process.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleSponsoring the Future - How Financial Sponsorship Influences Student Startup Development
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record