Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorWidding, Lars Øystein
dc.contributor.advisorToscher, Benjamin
dc.contributor.authorBjerkreim, Marit
dc.contributor.authorHalvorsen, Markus Grunde Vollum
dc.contributor.authorSkjønsberg, Ane Sigrid
dc.date.accessioned2019-10-31T15:21:08Z
dc.date.available2019-10-31T15:21:08Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2625955
dc.description.abstractNyetablerte selskaper betraktes som legitime dersom de opparbeider seg nok legitimitet til å krysse en legitimitetsgrense. Et nyetablert selskap danner legitimitet ved å benytte legitimitets strategier for å bygge en kombinasjon av ulike legitimitetskilder. Selv om legitimitet har blitt forsket på av flere forskere etter at Stinchcombe publiserte sin velkjente artikkel i 1965, eksisterer det fremdeles hull i legitimitets litteraturen vedrørende nyetablerte selskaper. Ved å gjennomføre en litteraturstudiet om emnet, oppdaget forfatterne at norske nyetablerte teknologiselskaper som opererer i energisektoren var et lite undersøkt området. Forfatterne fant også at forskningen frem til i dag i hovedsak har hatt et isolert søkelys på legitimitetsstrategier og legitimitetskilder. I hensikt av å tette hullet i litteraturen satt forfatterne av denne masteroppgaven følgende formål: utforske individuelle legitimitetsstrategier som brukes av norske nyetablerte teknologiselskaper mot å nå legitimitetsgrensen i energisektoren. Tre forskningsspørsmål ble formulert for å veilede forfatterne i å besvare oppgavens formål. Forfatterne valgte å gjennomføre en kvalitativ studie og inkluderte ni norske nyetablerte teknologiselskaper fra energisektoren. Empiriske data ble samlet inn ved å gjennomføre halvstrukturert intervju med en av grunnleggerne fra hvert nyetablerte teknologiselskap. For å veilede datainnsamlingen og analysen, brukte også forfatterne et teoretisk rammeverk som er basert på Zimmerman og Zeitz sin artikkel fra 2002. Analysen består av en Within-Case analyse, to Krysse-Case analyser, for å svare på RQ1 og RQ2, og til slutt en Kryss-Case på tvers av industri analyse for å svare på RQ3. Resultatene viser at conformance og selection er strategier som også er viktig for norske nyetablerte teknologiselskap. Denne oppgaven viser også at creation og manipulation strategier er ofte brukt, og at grunnen til det muligens er at energisektoren går gjennom en digitaliseringsprosess. I tillegg viser analysen at det kan finnes et minste grunnlag for av legitimitet, som kan oppnås ved bruk av conformance strategi. Forfatternes forskning avslørte at det muligens eksisterer en avhengighet mellom de ulike individuelle legitimitetsstrategiene, og foreslår at legitimitet kan bygges både kontinuerlig og diskontinuerlig.
dc.description.abstractNew ventures are viewed as legitimate if they gain enough legitimacy to cross the legitimacy threshold. Gaining legitimacy is accomplished by utilizing legitimation strategies to build a combination of different legitimacy sources. Although legitimacy has been researched by a number of scholars since Stinchcombe published his seminal paper in 1965, there still exist gaps in the literature that needs further research. By conducting a literature review on the topic, the authors found that Norwegian new technology ventures operating in the energy sector in Norway were an under-researched area. They also found that research predominantly investigates legitimacy strategies and legitimacy sources in an isolated manner. The authors of this thesis attempted to close the gap in legitimacy literature by setting the following purpose; explore individual legitimation strategies used by Norwegian new technology ventures (NTVs) towards reaching the legitimacy threshold in the energy sector. Three research questions were formulated to guide the authors in answering the purpose. The authors chose a qualitative study and included nine Norwegian NTVs from the energy sector. Empirical data was collected by conducting semi-structured interviews with one of the founders from each venture. In order to guide the data collection and analysis, the authors also composed a theoretical framework based on the seminal work of Zimmerman and Zeitz (2002). The analysis is comprised of a Within-Case analysis, two Cross-Case analysis’ to investigate RQ1 and RQ2, and finally a Cross-Case Across Industry analysis to answer RQ3. The findings indicate that conformance and selection strategies remain important strategies also for Norwegian NTVs in the energy sector. This thesis found that creation and manipulation are relatively frequently used strategies, which may be due to the energy sector being prone to digitalization. In addition, the analysis shows that there might exist a baseline of legitimacy sources, which can be achieved by utilizing a conformance strategy. The authors also revealed an interdependency between the legitimacy sources and strategies, and suggest that legitimacy can be built both continuous and discontinuous.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleExploring the Path Towards the Legitimacy Threshold - A Case Study of Norwegian New Technology Ventures in the Energy Sector
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel