Show simple item record

dc.contributor.advisorAaboen, Lise
dc.contributor.authorAndreassen, Lars Erik Haukedal
dc.contributor.authorAlbertsen, Sigbjørn
dc.contributor.authorVabo, Torstein
dc.date.accessioned2019-10-31T15:21:07Z
dc.date.available2019-10-31T15:21:07Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2625953
dc.description.abstractÅ bli integrert i ulike nettverk i miljøet hvor en oppstartsbedrift har sin målgruppe har vist seg å være en nøkkel til suksess. Entreprenører som setter i gang med nye oppstartsprosjekter kommer fra ulike utgangspunkt – de er sosialt forankret i forskjellige nettverk og i ulik grad. Det å forstå hvordan entreprenører med ulik sosial forankring jobber for å bli integrert i nye nettverk kan gjøre det enklere for inkubatorer å skreddersy hjelpen de gir sine deltakere. Forskere har imidlertid ikke klart å identifisere hva som kjennetegner hvordan deltakere i inkubatorer går frem for å etablere forbindelser og bli sosialt forankret. Hensikten med denne masteroppgaven er å undersøke hvordan entreprenører med ulik pre-eksisterende sosial forankring går frem i de første fasene av oppstarten for å skape nye og utvikle eksisterende nettverksforbindelser, i den hensikt å bli integrerte i nettverk oppstartsbedriften må være en del av. Rammeverket for analysen er bygd på teoriene om sosiale nettverk, sosial kapital, og mer spesifikt, sosial forankring. For å nå målet har vi brukt en utforskende, kvalitativ metode, hvor primærdata er hentet fra 24 intervjuer med 12 entreprenører fra en privat svensk inkubator. Vi har funnet at entreprenører med industriell sosial forankring raskere beveger seg fra den motivasjonsdrevne fasen og over i planleggingsfasen, ettersom industrikontakter gjør at de raskt kan validere nøkkelantagelsene sine. Videre fant vi at industrikontaktene inkubatoren introduserte entreprenørene for viste seg å ha større verdi i planleggingsfasen. Denne innsikten gjør at vi anbefaler inkubatorer å oppfordre sine deltakere til å forfølge prosjekter i industrier hvor de allerede har sosial forankring. Studien har flere begrensninger. Den største er at forskeren som gjennomførte datainnhentingen også var en deltaker i inkubatorprogrammet. Følgelig ble det tatt forholdsregler for å unngå at hans forutinntatthet og antagelser skulle påvirke resultatet.
dc.description.abstractBecoming embedded -an integrated part of networks in the environment surrounding a startup’s target market, has been proven to be a key factor of success. However, when founders embark on new entrepreneurial projects, they bring with them initial embeddedness, which differs from founder to founder. Understanding how founders with different pre-conditions work to become embedded in new networks may enable incubators to provide their incubatees with tailored and practical assistance. However, researchers have found it challenging to find patterns of tie formation activities among incubator participants. The purpose of this thesis is to investigate how founders with a varying degree of pre-embeddedness create new and develop existing network ties to achieve embeddedness during the startups’ early phases. The research framework builds on social network theory, social capital theory, and more specifically, the concepts of embeddedness and pre-embeddedness. We have used an exploratory multiple case research design, where the primary data consists of 24 interviews with 12 startup founders in a private Swedish incubator. Our findings suggest that industrially pre-embedded founders move faster from the motivational phase to the planning phase of starting a company as their industry networks enable them to validate critical assumptions quickly. As industry contacts mediated by the incubator provided more value to the incubatees in the planning phase, this leads us to suggest that incubators should encourage incubatees to pursue ventures within the industries where the founders are pre-embedded. The study has several limitations, where the main concern is that the researcher who collected the data also was a participant in the incubator program. Consequently, measures were taken to avoid that preconceptions and assumptions influenced the results.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleNetworking by incubatees - Tie-formation by founders with varying pre-embeddedness
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record