Show simple item record

dc.contributor.advisorAspelund, Arild
dc.contributor.authorBarre, Niklas
dc.contributor.authorJønland, Mats
dc.contributor.authorLangaard, Mons
dc.date.accessioned2019-10-31T15:21:06Z
dc.date.available2019-10-31T15:21:06Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2625950
dc.description.abstractOppstart av nye bedrifter er antatt å være essensielt for å sikre økonomisk vekst og bærekraft for norske industrier i fremtiden. Suksessen til oppstartsbedrifter har blitt vist å være svært avhengig av hvordan teamet jobber sammen. Den krevende konteksten som omgir oppstartsbedrifter kan ha en negativ påvirkning på den indre dynamikken i oppstartsteam. Kunnskap om hvordan denne konteksten påvirker dynamikk i team kan derfor gi verdifull praktisk innsikt til ledere av nye bedrifter. På denne bakgrunn valgte vi å studere hvordan knapphet på ressurser, risiko, tidspress og usikkerhet påvirker hvordan fem norske oppstartsteam kommuniserer verbalt. Det følgende forskningsspørsmålet ble brukt til å veilede arbeidet. FS: Hvordan påvirker konteksten som omringer nyetablerte bedrifter verbale interaksjoner mellom medlemmer av oppstartsteam? Vi brukte en forskningsmetode der semi-strukturerte intervjuer ble komplimentert av både kvantitative-, og kvalitative data fra observasjoner av team-møter. Våre observasjoner indikerer at mønstre av verbale interaksjoner ble påvirket av kontekstuelle påvirkninger relatert til nyetablerte bedrifter. Vi foreslo tre mekanismer for hvordan kontekstuelle faktorer kan ha påvirket verbale interaksjoner i de studerte teamene: 1. Hvordan finansiell ressursknapphet og risiko kan føre til økt hyppighet av kritikk. 2. Hvordan eksogent tidspress kan føre til konflikter, mens internt konstruert tidspress kan øke motivasjon. 3. Hvordan to måter å håndtere usikkerhet på ga motstridende mønster av verbale interaksjoner under diskusjoner? Vi fremlegger at våre funn kan ha implikasjoner for ledere av nyetablerte bedrifter. En forståelse av hvordan kontekstuelle faktorer påvirker den interne dynamikken i team kan bli brukt til å lage strategier for å håndtere disse faktorene. Siden kontekstuelle faktorer generelt blir oppfattet som utenfor team-medlemmer sin kontroll kan en forståelse av hvordan man minsker den potensielle negative påvirkningen fra disse faktorene gi verdi til nyetablerte bedrifter.
dc.description.abstractCreation of new ventures is touted to be essential for promoting economic growth and for preparing Norwegian industry for the future. The success of new ventures has been shown to be largely contingent on the effective collaboration of the new venture team. However, demanding contextual factors that characterize work in most new ventures might detrimentally influence the inner workings of these teams. Knowledge regarding how these factors tend to affect team dynamics might therefore have managerial applications. As such, we studied how resource scarcity, risk, time pressure and ambiguity influenced patterns of verbal interactions in five Norwegian new venture teams. The following research question (RQ) was used to guide our work. RQ: How do contextual factors specific to new ventures influence verbal interactions between members in new venture teams? A methodological approach wherein semi-structured interviews were complimented by both qualitative and quantitative data from meeting observations was adopted. Our findings indicate that verbal interactions in the studied teams were influenced by contextual factors proposed to specifically affect new ventures teams. We propose three mechanisms for how specific contextual factors might have influenced these interactions in the studied teams. 1. How financial resource scarcity and risk of venture failure might have increased the occurrence of within-team criticism. 2. How exogenous time-pressure might have prompted conflicts, while internally motivated time-pressure might have increased team motivation. 3. How two different strategies of facing ambiguity yielded contrasting verbal interaction patterns when discussing topics characterized by high levels of uncertainty. We propose that our findings may have practical, managerial implications. An understanding of how contextual factors impact the inner workings of teams may be leveraged into deliberate strategies and tactics used to face these influences. As contextual factors may generally be outside of new venture team members’ loci of control, understanding how to mitigate these factors’ potentially detrimental effects on within-team dynamics might be of significance for new venture teams.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleGruppedynamikk i oppstartsbedrifter
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record