Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorNesse, Per Jonny
dc.contributor.authorChang, Hans
dc.contributor.authorMikalsen, Katrine Selnes
dc.date.accessioned2019-10-29T15:01:01Z
dc.date.available2019-10-29T15:01:01Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2625270
dc.description.abstractNye teknologier kombinert med nye forretningsmetoder gir en rekke nye muligheter, men også betydelige utfordringer. I denne masteroppgaven analyserer vi hvordan kommuner kan realisere verdien fra digitalisering gjennom økosystemsamarbeid. På grunnlag av ny litteratur om nye teknologier, økosystemer og digitalisering i offentlig sektor analyserer vi 26 digitaliseringsstrategier som representerer 58 kommuner for å få oversikt over dagens situasjon. I mellomtiden utnytter vi dybdeintervjuer med fem casestudier av kommuner som går videre for å finne sammenfall og likheter. Våre funn fremhever viktige strategiske tiltak knyttet til ulike typer verdier for de fleste kommunale digitaliseringsmetoder. Vi finner også eksperimentering, IOT-løsninger og innovative tilnærminger blant casestudier som ligger bak i oppgaven. Resultatene er grundig analysert og diskutert mot nyere litteratur og internasjonal forskning om digitalisering av sammenlignbare kommuner
dc.description.abstractEmerging technologies combined with new ways of doing business provides a series of new possibilities, but also significant challenges. In this paper, we analyze how municipalities can realize value from digitalization through ecosystem cooperation. Building on recent literature regarding emerging technologies, ecosystems and digitalization in the public sector, we analyze 26 digitalization strategies that represent 58 municipalities to get an overlook of the current landscape. Meanwhile, we utilize in-depth interviews with five case studies of municipalities that are further ahead, to discover cross-case similarities and patterns. Our findings highlight important strategic measures related to different types of value for the majority of municipal digitalization approaches. We also find experimentation, IoT-solutions and innovative approaches among the case study municipalities that are further ahead. The results are thoroughly analyzed and discussed towards recent literature and international research on the digitalization of comparable municipalities.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleDigitalization of Municipalities Through Ecosystem Cooperation
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel