Show simple item record

dc.contributor.advisorCao, Guangyu
dc.contributor.authorSvinvik, Sigbjørn
dc.date.accessioned2019-10-26T14:01:33Z
dc.date.issued2019
dc.identifierno.ntnu:inspera:43525433:38463968
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2624640
dc.description.abstractSkolebarn bruker en betydelig del av sin tid (20\%) i skolebygget. Dårlig inneklima i skolebygningene kan påvirke barns utvikling, helse og akademiske prestasjoner. Det er mange gamle skolebygninger i Norge i dag som er nedslitt og trenger totalrenovering eller riving og nybygg. Likevel må skolene fortsette å holde skolen åpen mens de venter på finansiering. Disse skolene sliter ofte med en rekke problemer knyttet til dårlig inneklima. Denne masteroppgaven forsøker å identifisere disse problemene i tre skoler i Trondheim, Norge. De tre skolene var Sunnlands ungdomsskole, Stabbursmoen barne- og ungdomsskole og Sørborgen barneskole. I en treukers feltstudie ble \ce{CO2} konsentrasjonen, relativ luftfuktighet, romlufts-, tilførselsluft- og avtrekkstemperatur målt i fire rom ved hver skole. Personale på hver skole ble intervjuet om deres subjektive oppfattelse av innemiljøet og eventuelle personlige helse- eller ubehagsproblemer de kjenner i arbeidshverdagen. Studenter fra fjerde til tiende klasse ble invitert til å svare på et spørreskjema om inneklimaet ved skolen og potensielle helseproblemer de har opplevd i den siste tiden. Resultatene viste at i to av skolene var konsentrasjonene av \ce{CO2}, temperaturer og tekniske støy over de anbefalte grensene. Ingen av rommene som ble undersøkt på Sunnland skole eller Stabbursmoen skole hadde et tilfredsstillende innemiljø. Tre av de fire rommene på Sørborgen barneskole ble vurdert å ha et tilfredsstillende innemiljø. De rapporterte helseproblemene fra to av skolene samsvarte med de observerte feltdataene. Den tredje skolen hadde tilfredsstillende resultater fra feltstudiet og få rapporterte helseproblemer. En sammenheng ble derfor registrert mellom dårlig inneklima og skolebarns risiko for helseproblemer, inkludert astma og allergi. Flere mulige tiltak for å forbedre inneklimaet ble funnet, eksempelvis endringer i de regulatoriske parameterne og tidsplaner, redusere antall elever i hver klasse, større spredning i timeplan for et rom, utlufting av rommene ved å åpne vinduene under pauser og ved og ikke bruke tilførselsluften til oppvarming.
dc.description.abstractSchoolchildren spend a significant amount of their time (20\%) within the school building. Poor indoor climate in schools can affect the schoolchilds’ development, health and academic performance. Today, there are many old school buildings in Norway that have come to their end of life and need major refurbishment or demolition, but have to keep operational while awaiting funding for new buildings. These schools are often struggling with a variety of problems connected to a bad indoor climate. This thesis tries to identify those problems in three schools in Trondheim, Norway. The three schools were Sunnland secondary school, Stabbursmoen primary and secondary school and Sørborgen primary school. A field study over three weeks measured the \ce{CO2} concentration, relative humidity, room air, supply air and extract air temperature in four rooms in each school. Staff at each school were interviewed regarding the perceived indoor environment and any personal health or discomfort issues. Students from the fourth-grade level were invited to answer a questionnaire surrounding the indoor climate and experienced health problems. The results showed that in two of the schools, the \ce{CO2} concentrations, temperatures and technical noise measurements exceeded the recommended limits. None of the rooms examined at Sunnland school or Stabbursmoen school had a satisfactory indoor environment. Three of the four rooms at Sørborgen primary school were assessed to have a satisfactory indoor environment. The reported health issues from two of the schools corresponded with the observed field data. The third school had decent results from the field study and few reported health issues. An association was registered between poor classroom indoor air quality and schoolchildren's risk of health problems, including asthma and allergy. Several possible measures to improve the indoor climate were identified, e.g. changes in the regulatory parameters and schedules, reducing the number of pupils in each class, spreading out the class schedule, airing out the classrooms by opening the windows during breaks and not using the supply air for heating purposes.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleEffective ventilation solutions preventing sickbuilding syndrome in Norwegian schools
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record