Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorTrond Toftevaag
dc.contributor.authorEivind H. Hovland
dc.date.accessioned2019-10-24T14:01:17Z
dc.date.available2019-10-24T14:01:17Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2624268
dc.description.abstractOffentlige myndigheter har håndhevet flere regler og forskrifter som har som formål å redusere ulike utslipp fra marine industri. I denne sammenheg har det vært fokusert mye på sette krav til effektivisering av skip. Moderne marine kraftsystemer økter konstant i antall kraftprodusenter, ofte med ulike effektnivå, i tillegg til tilleggskraftkilder som ulike energilagringssystemer. Bakgrunnen for dette arbeidet er at det er utrolig utfordrende for menneskelige operatører å finne det optimale arbeidspunktet mellom disse kraft kildene, noe som kan føre til at feil beslutning blir gjort som fører til et ineffektiv system som resulterer i økt drivstofforbruk . Hovedmålet er å utvikle en optimal styringsstrategi for kraftproduksjon for å øke systemeffektiviteten og redusere drivstofforbruket. Avhandlingen starter med å gi en kort introduksjon til marine kraft systemer med vekt på system oppbygging og energiproduksjon. For å håndtere de uforutsigbare og dynamiske last endringene, blir det presenter et tre-nivå hierarkisk kontrollstruktur. Det tertiære kontrollnivået også kjent som Energy Mangament System(EMS) har som hovedmål å styre and planlegge kraft produksjonen på en mest effektive og bærekraftige måte. EMS er forklart i detalj med vekt på problemdefinisjon og ulike målsettninger. Basert på denne teorien er det mulig å presentere EMS som et optimeringsproblem. Ulike løsningsmetoder blir derfor utforsket og diskutert med vekt på ulike ulemper og fordeler er et forskningsgap er identifisert. Basert på denne bakgrunn er en ny EMS-algoritme utviklet med formål å minimere kraften som leveres til lasten, dvs. minimere systemets effekttap Tapsmodeller for systemkomponenter inkludert generator, transformator, SWB, thruster motor, propeller, omformer og batteriet presenteres. Hvert komponentap plikasjonsområde er forklart i detalj med vekt på hvilken type tap som er tilstede. For å undersøke effekten av kraftplanlegging er en matematisk problemformulering av "Unit Commitmentproblem utledet. Den nye EMS strategien er testet på kraftsystem omboard SeaCore Maya. I det første tilfellet blir ESS forsømt, og propellerdynamikk er inkludert. Hovedfokuset er på hvordan den foreslåtte optimaliseringsalgoritmen koordiner kraftproduksjonsen baserte systemtap. Neste sak ESS ble inkludert, og systemet ble utsatt for 24-timers lastprofil. Testresultatene fra den første casestudien viser at systemdynamikken har en betydelig innflytelse på hvordan algoritmen koordinerer effekt productionen. En optimal generasjonsplan oppnås for hvert lastpunkt. Testresultater fra tilfelle to viser at algoritmen bruker ESS som et verktøy for å øke systemeffektiviteten og regulere hovedmotorbelastningen som resulterer i minimert brenselforbruk når engasjementet i generasjonsenheten ikke gjør trikset.
dc.description.abstractGovernment bodies have enforced several rules and regulations intending to reduce the environmental footprint of the marine industry. The modern marine power system has several generation units often with different power rating addition to ancillary power sources like an energy storage system. The background for this work is the fact that it is incredibly challenging for human operators to find the optimal working point between the system components, which may lead to the wrong decision being made and may lead to inefficient vessel operation resulting in increased fuel consumption and decreased system efficiency. The main objective is to develop an optimal control strategy for power generation to increase system efficiency and reduce fuel consumption The thesis starts with giving a brief introduction to marine power systems with an emphasis on system composure and energy production. To deal with the unpredictable and dynamic load power changes, a three-level hierarchical control structure is presented. The tertiary control level main objective is to manage the onboard power production in the most efficient and sustainable way and is commonly known as the Energy Management System(EMS). The EMS is explained in detail with an emphasis on problem definition and objective. Based on this theory, it is possible to present the EMS as an optimization problem. Various solution methods are therefore explored and discussed with emphasis on various drawbacks and benefits. A missing research gap is identified, and on this basis, a new EMS algorithm is developed with the objective to minimize the power delivered to load i.e., minimize the system power losses. Loss models for system components including generator, transformer, SWB, thruster motor, propeller, converter, and the battery is presented. Each component application area is explained in detail with an emphasis on which type of loss is present. To further investigate the effects of power scheduling a general unit commitment mathematical problem formulation is derived. Binary variables are used to model the commitment status of each generator. The newly developed EMS strategy is tested using the power system of SeaCore Maya. In the first case, ESS is neglected, and propeller dynamics are included. The main focus was on how the proposed optimization algorithm coordinated the power production based on system losses. In the next case ESS was included, and the system was exposed to 24-hour load profile. The test results from the first case study show that system dynamics have a significant influence on how the algorithm coordinates the switchboard configuration. An optimal generation schedule is obtained for every load point. Test results from case two show that the algorithm uses the ESS as a tool to increase system efficiency and regulate the prime mover loading resulting in minimized fuel consumption when the commitment of generation unit does not do the trick.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleAlgorithm for Efficiency Support in Marine vessels
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

FilerStørrelseFormatVis

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel