Show simple item record

dc.contributor.advisorAndersen, Bjørn
dc.contributor.authorKroknes, Kristina Fjøseid
dc.date.accessioned2019-10-19T14:01:13Z
dc.date.available2019-10-19T14:01:13Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2623334
dc.description.abstractSmelteverkene i Elkem Silicon Materials gjennomfører kontinuerlig mange prosjekter innenfor investeringsbudsjettet for vedlikehold og reinvesteringer. Divisjonen har i dag ingen rutine eller verktøy for å bistå i beslutningsprosessen rundt utvelgelse av prosjekter innenfor dette budsjettet. Dermed er det behov for å lage og implementere en modell for å evaluere og prioritere prosjektene, for å sikre at de riktige prosjektene blir valgt ut. I tillegg har divisjonen i flere år arbeidet med å forbedre prosjektgjennomføringen for små og mellomstore prosjekter på smelteverkene. Et av tiltakene var å innføre en prosjektmodell med 6 faser, men på grunn av den store prosjektaktiviteten på verkene har denne modellen blitt for omfattende sammenlignet med ressursene de har tilgjengelig. Dermed er ikke prosjektstyringen for små og mellomstore prosjekter optimal. For å bedre prosjektgjennomføringen er det dermed behov for å utvikle og implementere to forenklede prosjektmodeller med utgangspunkt i den nåværende 6-fase modellen for å sikre at prosjektene leverer på målsetningene innenfor HMS, tid, kostnader og kvalitet. Etter sammenligning av flere ulike modeller for evaluering og prioritering av prosjekter innenfor kategorien flesmålsanalyser ble det besluttet å utvikle en vektet-sum modell for å bistå Elkem Silicon Materials i beslutningsprosessen. Bakgrunnen for valget av modellen er primært fordi den er enkel å implementere, forstå og bruke. I tillegg gir modellen klare beslutninger ettersom man opererer med totalscore. Modellen er presentert i resultatene, og skiller mellom ulike prosjektområder for å best mulig kunne vurdere prosjektene. Prosjektmodeller er det primære styringsverktøyet som brukes for å planlegge, kontrollere og følge opp prosjekter. Videre er det påpekt at små og mellomstore prosjekter har behov for å styres på en forenklet måte sammenlignet med større prosjekter. Dermed vil implementeringen av de forenklede prosjektmodellene bedre prosjektstyringen på smelteverkene fordi modellene vil samsvare bedre med ressursene som er tilgjengelig. Med bakgrunn i dette er det presentert 2 forenklede prosjektmodeller i resultatene, en 2-fase modell og en 3-fase modell basert på Elkems nåværende prosjektmodell. De forenklede modellene skal kun brukes på prosjekter som har en totalkostnad på mindre enn 15 MNOK. Videre er det foreslått at 2-fase modellen – ekspressversjonen kun skal brukes på prosjekter som scorer 5 eller mindre på vurderingskriteriet kompleksitet i prioriteringsmodellen som er presentert.
dc.description.abstractElkem Silicon Materials plants are continuously carrying out many projects within their budget for maintenance and reinvestments. The division currently has no routine or tools to assist in the decision-making process regarding the selection of projects. In order to ensure that the right projects are selected, there is a need to create and implement a model to evaluate and prioritize the projects. In addition, the division has for several years been working to improve the project execution for small and medium-sized projects on their plants. One of the measures was to introduce a project model with 6 phases, but due to the high project activity on the plants, this model has become too comprehensive compared to the resources they have available. Thus, the project governance for small and medium-sized projects is not optimal. In order to improve the project execution there is a need to develop and implement two simplified project models based on the current 6-phase model to ensure that the projects deliver according to objectives set within HSE, time, cost and quality. After comparing several different models for evaluating and prioritizing projects within the category of Multi Criteria Decision-Making (MCDM), it was decided to develop a weighted- sum model to assist Elkem Silicon Materials in the decision-making process. The reason for choosing this model is primarily because it is easy to implement, use and understand. In addition, the model gives clear decisions on priority because it operates with a total score. The model is presented in the results, and it distinguishes between different project areas in order to best evaluate the projects. Project models are the primary governance tool used to plan, control, and monitor projects. It is also pointed out that small and medium-sized projects need to be managed in a simplified manner compared to larger projects. Thus, the implementation of the simplified project models will improve the project governance on the plants, because the models better match the resources available. Based on this, 2 simplified project models have been presented in the results, a 2-phase model and a 3-phase model based on Elkem's current project model. The simplified models will only be used on projects that have a total cost under 15 MNOK. Furthermore, it has been suggested that the 2-phase model - the express version will only be used on projects that score 5 or less on the evaluation criteria complexity in the prioritization model that is presented.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleModell for evaluering og prioritering av prosjekter og forenklede prosjektmodeller for Elkem Silicon Materials
dc.typeMaster thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record