Show simple item record

dc.contributor.advisorSgarbossa, Fabio
dc.contributor.advisorRomsdal, Anita
dc.contributor.authorRosshaug, Ingrid
dc.date.accessioned2019-10-19T14:01:00Z
dc.date.available2019-10-19T14:01:00Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2623323
dc.description.abstractTilbakekjøpsavtalen i nøtte- og sukkervare verdikjeden er et resultat av maktfordelingen innen verdikjeden. Avtalen innebærer at produsenten kan øke etterspørselen av produktene deres ved å stimulere salginitiativ i de individuelle butikkene. Ved å stimulere kvantitet av eksisterende ordre av nasjonale kampanjer og aktiviteter kan dette også resultere i en økning av etterspørselen av produktene i de individuelle butikkene. Disse stimulerte salgene kan potensielt øke profitten til produsenten. På den andre siden, kan stimulerte salg øke svinn av produkter i verdikjeden, som reduserer profitten til produsenten. Ved å undersøke konsekvensene av den gjeldende tilbakekjøpsavtalen innen nøtte- og sukkervare verdikjeden, gir masteroppgaven forlag for informasjon produsenten kan ta i bruk for å tilpasse seg tilbakekjøpsavtalen. Forskningsmålet er å øke profitten i verdikjeden ved å redusere svinn innen nøtte- og sukkervare verdikjeden og som et resultat øke profitten for produsenten innen verdikjeden. Objektivet er å finne mønster i data materialet om hvordan holdbarheten, etterspørselen, COGS og ordrestørrelsen påvirker kvantiteten av produkter som blir kreditert grunnet utgåtte produkter, som et resultat av tilbakekjøpsavtalen. Forskningsspørsmål 1: Hva er konsekvensene av den nåværende tilbakekjøpsavtalen innen nøtte- og sukkervare verdikjeden? Forskningsspørsmål 2: Hvilken type informasjon burde salgskonsulentene ha tilgjengelig for å redusere krediteringen av utgåtte produkter som er et resultat av tilbakekjøpsavtalen i nøtte- og sukkervare verdikjeden? I analysen er det funnet en positiv korrelasjon mellom antall krediterte produkter grunnet utgåtte produkter og fler variabler: etterspørsel av produkter, variansen av etterspørsel, variansen av ordre, gjennomsnittlig ordrestørrelse og dekning av den gjennomsnittlige ordrestørrelsen. Selv om konfidens intervallet av de ulike korrelasjonsanalysene varierte. I analysen ble seks av de mest krediterte produktene med tanke på profitt og kvantitet, likevel vil dette kunne redusere påliteligheten av resultantene ved å ikke evaluere alle krediterte produktene i korrelasjonene. Ulikt fra funnene i litteraturstudien, er det funnet i analysen at produkter med medium til lang holdbarhet og produkter med medium til høy etterspørsel er de mest utgåtte produktene med tanke på kvantitet. Ved kreditering, erstattes verdien i form av pengeverdi eller nye produkter. Med erstatning i form av nye produkter for de utgåtte varene, i forhold til erstatning av pengeverdien, reduserer dette profitt tapet for produsenten. Analysen indikerer at produktene som erstattes av nye produkter kan bli oppfattet som lav risiko produkter, som kan resultere i en overestimering i form av kvantitet eller antall stimulerte salg av disse produktene. Med tanke på hvilken type informasjon salgs konsulentene kan dra nytte av ved valg knyttet til stimulerte salg, kan historiske data av tidligere stimulerte salg av produktene potensielt forbedre beslutningstakingen. Kvantitet, timingen av salget, innvirkningen på etterspørselen og antall utgåtte produkter på grunn av stimulerte salg kan være verdifull informasjon når suksessen av tidligere stimulerte salg evalueres og som kan danne grunnlag for beslutningstaking av stimulerte salg.
dc.description.abstractThe buy-back agreements within the snacks and confectionery supply chain is a result of the balance of bargaining powers within the supply chain. The agreements entail that the manufacturer can increase the visibility of their products by stimulating sale initiatives in the stores. In addition, by stimulating quantities on already existing orders of national promotions and activities it can increase the demand within the individual stores. These stimulated sales can increase the profit of the manufacturer. However, this can increase the probability of profit loss of the manufacturer due to food waste since the manufacturer needs to replace the value of the obsolete products. By investigating the consequences of the current buy-back agreement within the snacks and confectionery supply chain, the thesis gives suggestions of information the manufacturer can apply in order to adapt to the buy-back agreements. The research objective is to increase the supply chain profit by reducing the amount of waste within the snacks and confectionery supply chain and as a result increase the profitability of the manufacturer. The objective of the thesis is to find patterns in the data material of the impact of shelf life, demand, COGS and order size of the obsolete products which is credited due to the buy-back agreements. In order to achieve the objective, two research questions are developed: Research question 1: What are the consequences of the current buy-back agreements within the snacks and confectionery supply chain? Research question 2: What information should the sale consultants have available in order to reduce the amount of crediting of obsolete products due to the buy-back agreements in the snacks and confectionery supply chain? In the analysis, it is found a positive correlation of the amount of obsolete products, and multiple variables: demand of the products, variance in the monthly demand, variance in the monthly orders, average order size and the coverage of the average order size. However, the confidence interval of the different correlation analyses varied. By evaluating six of the most credited products in terms of profit and quantity it reduced the reliability of the findings in relation to all products. Divergent to the findings in the literature study, it was found that the products of medium to long shelf life and products of medium to high demand are the most credited products in terms of the quantity. With replacement of new products due to obsolete products, in comparison to replacement of the monetary value, it reduced the profit loss of the manufacturer. The analysis indicated that these products could be perceived as products of less risk and could lead to overestimation of these by the quantity of products or the amount of stimulated sales. As regards to what information could assist the sale consultants in the decision of stimulated sales, historical data of the previous stimulated sales of the products could potentially improve the decision making. The quantity, timing of the sale, the impact of demand and the amount of obsolete products due to stimulated sales, could be valuable input when evaluating the success of the stimulated sale and can create a foundation for decision making of the stimulated sales.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleInvestigation of the Consequences of Buy-Back Agreements in the Norwegian Snacks and Confectionery Supply Chain
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record