Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorAndersen, Bjørn
dc.contributor.authorVestre, Solveig Benum
dc.date.accessioned2019-10-19T14:00:15Z
dc.date.available2019-10-19T14:00:15Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2623305
dc.description.abstractNye Veier AS ble opprettet på grunnlag av et ønske om mer kostnadseffektive samferdselsprosjekter og helhetlig utbygging. Selskapet har fått ansvar for utbygging, vedlikehold og drift av noen norske riksveistrekker. Som en prøveordning skal selskapet utvikle kommunedelplan for parsellene E18 Dørdal- Tvedestrand og E18 Arendal- Grimstad. Planprosjektet skal gjennomføres annerledes enn tradisjonelle planprosjekter ved at det gjennomføres som et interkommunalt plansamarbeid. I tillegg vil rådgiver i prosjektet ha ansvar for alle delene av planprosessen. Rådgiver er kontrahert med kontraheringsmetoden Best Value Procurement og prosjektet skal følge Best Value prinsipper i gjennomføringsfasen. Forskningsprogrammet Concept skal følge Nye Veiers planprosjekt frem til vedtatt kommunedelplan. Denne masteroppgaven er en underveisevaluering av Nye Veiers planprosjekt og er tilknyttet forskningsprosjektet. Oppgavens hensikt er å avdekke hva som er viktig for å gjennomføre et vellykket interkommunalt plansamarbeid etter plan- og bygningsloven. Følgende forskningsspørsmål blir besvart i denne oppgaven: - Hva blir oppfattet som viktige suksessfaktorer for planprosjektet? - Hva er fordelene ved bruk av interkommunalt plansamarbeid i planprosjekter? - Hva er utfordringene i planprosjektet? - Hvordan er det hensiktsmessig å oppnå lokal involvering i et interkommunalt plansamarbeid? For å besvare forskningsspørsmålene er det gjennomført 16 intervjuer av fem forskjellige informantgrupper i prosjektet. Intervjuene er gjennomført i samarbeid med følgeforskningsprosjektet. I tillegg er tidligere forskning på interkommunalt plansamarbeid i Norge kartlagt. Oppgaven presenterer også kort planlegging etter plan- og bygningsloven. Resultater fra intervjuene viser at suksessfaktorene for planprosjektet er: god medvirkning og forankring lokalt, godt samarbeid og informasjonsflyt, god nok faglig kvalitet, effektiv rolle- og ansvarsfordeling, respekt og tillit mellom kommunene i det interkommunale plansamarbeidet og at prosjektet er ønsket av alle kommunene. Tidligere forskning viser at økt plankapasitet og -kompetanse er den viktigste fordelen ved interkommunalt plansamarbeid. Denne oppgaven har avdekket andre fordeler. Fordelene er at Interkommunalt plansamarbeid muliggjør en raskere fremdrift og kommunene får et mer helhetlig perspektiv. Andre positive aspekter ved prosjektgjennomføringen er at medvirkningsprosessen i prosjektet har vært svært god på grunn av en kombinasjon av en digital medvirkningsportal og gode folkemøter. Det er også positivt at det er fokus på målene i prosjektet og målene er godt forankret blant de involverte aktørene i prosjektet. Den største utfordringen i prosjektet er at det gjennomføres raskt. Dette stiller krav til kapasiteten i kommunene for at de skal rekke å spille inn lokale behov. En annen utfordring har vært ulik vektlegging av prosjektets målsetninger. I tillegg var det innledningsvis uklare roller mellom Nye Veier og rådgiver. Dette ble sett på som en konsekvens av kontraheringsmetoden. Samarbeidet har bedret seg utover i prosjektet. For å gjennomføre et vellykket interkommunalt plansamarbeid etter plan- og bygningsloven bør det: - Engasjeres en plankoordinator som skal ha kontroll på de ulike aktørenes interesser og behov, samt bidra til at lokale interesser blir ivaretatt i prosjektet. - Gjennomføres en grundig medvirkningsprosess med folkemøter og bruk av en digital innspillsportal. - Være en felles forståelse for prosjektmålene og aktørene må forholde seg til målene. - Gjennomføres interkommunale plansamarbeid bare der det i hovedsak er sammenfallende lokale og regionale interesser. - Gis tilstrekkelig informasjon og innspillsmuligheter til kommunene og innsigelsesmyndighetene underveis i prosessen for å tilrettelegge for tilstrekkelig forankring. Arbeidet med oppgaven har avdekket at tidligere forskning på interkommunalt plansamarbeid er begrenset. Derfor anbefales det å gjennomføre studier for å avdekke om slike plansamarbeid kan bidra til gode planprosesser.
dc.description.abstractNye Veier AS was established based on the desire to increase the cost efficiency of Norwegian transport projects and to achieve more comprehensive development projects. Nye Veier has been assigned the responsibility for the development, maintenance, and operation of some of the Norwegian state highways. As a pilot project, Nye Veier shall develop a municipal plan for the road parcels E18 Dørdal -Tvedestrand and E18 Arendal – Grimstad. This planning project differs from conventional road planning projects since it is organized as an intermunicipal planning cooperation. Also, Best Value Procurement is used to engage the consultant. As a result of the procurement method, the consultant has responsibility for the complete planning process. The research program Concept will follow the planning project until the municipal plan is accepted. This study is conducted in cooperation with the research program. The purpose of this master thesis is to reveal important focus areas to achieve successful execution of projects organized as intermunicipal planning cooperations according to the Norwegian Planning and Building Act. The thesis addresses the following research questions: - What is perceived as the important success factors for the project? - What are the advantages of the use of intermunicipal planning cooperation? - What are the challenges in the project? - How should local involvement be addressed in an intermunicipal planning cooperation? Sixteen interviews of five different groups of informants have been conducted to answer the research questions. The interviews have been conducted in cooperation with the research program. In addition, previous Norwegian research in the field has been reviewed. The thesis also includes a summary of how planning projects are performed according to the Norwegian Planning and Building Act. The results from the interviews show that the success factors of the planning project are; local participation and anchoring of the project, good cooperation and information flow, sufficient technical quality, efficient roles and distribution of responsibilities, respect and trust between the involved municipalities and that the project is wanted by all the municipalities. Previous research shows that increased planning capacity and knowledge in the municipalities are the most important benefits of intermunicipal planning cooperation. This thesis has, however, revealed other advantages. These are; Intermunicipal planning cooperation enables fast progress, and the municipalities obtain a more holistic perspective of the project. Other positive aspects of the project execution are; the process of public participation in the project has been excellent due to a combination of public meetings and a digital contribution channel, and focus on and anchoring of the project goals. The biggest challenge in the project has been the fast progress which requires increased capacity in the municipalities to be able to contribute to the process in due time. Another challenge has been different emphasis on the various project goals. In addition, in the initial phases of the project, the roles of Nye Veier and the consultant were not properly sorted out. The participants regarded this to be a consequence of the procurement method. However, the relationship improved in the later project phases. Important focus areas to achieve successful execution of projects organized as intermunicipal planning cooperations according to the Norwegian Planning and Building Act are; - Engage a planning coordinator who coordinates the various parties interests and needs and contributes to ensuring that local perspectives are considered in the plan. - Execute a thorough public participation process with public meetings and use of a digital portal for contribution. - Achieve a common understanding of the project goals and act accordingly. - Apply intermunicipal planning cooperation only in projects where local and regional interests are coinciding. - Provide sufficient information to and possibilities to contribute to the municipalities and the authorities with objection rights, to ensure sufficient local anchoring. The work with this master thesis has revealed that the research on the field of intermunicipal planning cooperation is limited. Therefore, it is recommended to conduct further research to understand if such planning cooperations will contribute to well-functioning planning processes.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleErfaringer fra interkommunalt plansamarbeid etter plan- og bygningsloven: E18 Dørdal- Grimstad
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel