Show simple item record

dc.contributor.advisorAasland, Knut Einar
dc.contributor.authorSwensen, Sigve Normann Rygh
dc.date.accessioned2019-10-18T14:06:03Z
dc.date.available2019-10-18T14:06:03Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2623235
dc.description.abstractAktivitetshjelpemidler er utstyr som skal hjelpe mennesker med nedsatt fysisk funksjonsevne med å leve et fysisk aktivt liv. NAV leverer aktivitetshjelpemidler til disse menneskene, med formål om å forbedre funksjonelle kapasiteter, slik at livskvalitet styrkes. Aktivitetshjelpemidlene blir levert av underleverandører gjennom rammeavtaler lyst ut på anbud. Dette masterarbeidet er utført i samarbeid med HandiNor AS, som, når denne studien gjøres, innehar den gjeldende rammeavtalen på knestående piggekjelker. Denne studien er ment å være et bidrag til den teknologiske utviklingen av aktivitetshjelpemidler, gjennom et utviklingsarbeid av en knestående piggekjelke tilpasset og fokusert mot den offentlige rammeavtalen med NAV. Formålet med masterprosjektet er å belyse avgjørende behov hos brukergruppen for å lage et produkt som et bredt spekter av mennesker med funksjonnedsettelser vil ha nytte og glede av, slik at flere kan leve et fysisk aktivt liv. Produktutviklingsprosessen har vært en videreutvikling av en eksisterende kjelke, og det ble lagt stor vekt på å fange behov og preferanser hos sluttbrukeren i arbeidet mot et nytt design. Prosessen har tatt utgangspunkt i følgende problemstillinger: • Hvilke teoretiske og metodiske forutsetninger må tilfredsstilles for en markedstilpasset knestående piggekjelke, produsert i henhold til NAVs kravspesifikasjon for en rammeavtale? • Hvordan kan definerte fokusområder som høydejustering, vekt og vektfordeling bidra til utvikling av piggekjelken til et mer brukertilpasset produkt? Gjennom interaksjon med representanter fra leverandør, produsent og brukergruppe er det benyttet teori fra klassisk produktutvikling i en iterativ prosess. Resultatet av utviklingsprosessen er en analytisk CAD-modell av en ny piggekjelke. Funnene i brukerkontakten resulterte i et kjelkedesign med høy grad av justeringsmuligheter og lav vekt, for å favne om et bredt spekter av brukere med ulik fysisk fasong og kapasitet. Designprosessen har ogsa evaluert produksjonsvennlighet i kjelkens utforming, og resultatet er utarbeidet for å spare tid og kostnader i produksjon og sammenstilling. Utviklingsprosessen ble et resultat av kommunikasjon med nøkkelaktører i prosjektet, og i diskusjonen blir viktigheten av å etablere en solid plattform for erfaringsoverføring og forventningsavklaring mellom interessentene belyst. Erfaringer med bruk av ulike metodologier for produktutvikling kommer også frem i diskusjonen. Teorier fra Lean metodologi er blitt benyttet for a fange en helhetlig og fullstendig forståelse av brukernes forventning og verdi, og er videre prosessert i agile og sekvensiell konseptutvikling.
dc.description.abstractAssistive sports equipment is a term used for technology aimed at helping individuals with physical impairments to live and enjoy an active lifestyle. The Norwegian Labour and Welfare Administration (NAV) provides assistive sports equipment, with the goal of strenghtening life quality to citizens with functional disabilities. Through a lease agreement with NAV, the assistive equipment is distributed through the welfare system by subcontractors. This thesis is based on a collaboration with HandiNor AS, the company, at the time of writing, holding the current agreement on cross-country sit skis. The study presented in this dissertation should be considered as a contribution to the technological development of assistive sports devices, through the development work of a cross-country sit ski adapted and focused towards the public framework agreement with NAV. The purpose of the project is to reveal important customer needs, in order to develop a product that can provide value and joy through activity to a broad range of physically impaired human beings. The product development process is based on an existing sit ski. Value is added by capturing and emphasising customer needs and preferences, resulting in a new design. The development process’ research questions are: • What theoretical and methodical preassumptions must be satisfied in a market-oriented cross-country sit ski, produced in accordance to the requirements specifications qualifying to a framework agreement with NAV? • How could defined focus areas like height adjustment, weight and weight distribution contribute to the development of the sit ski in a user adapted product? Through interaction with representatives from the sit ski suppliers, manufacturers and user group, theory from classical product development is employed in an iterative process. The result is an analytical CAD-model of a new cross-country sit ski. The findings through the user interaction resulted in a sit ski design with a high level of adjustability and light weight, in order to embrace a broad range of users with different capacities and capabilities. The design process has also evaluated the manufacturability through the development of the structure, by taking into account time and cost saving measures in manufacturing and assembly. Intrinsic to the development process, was interaction with key stakeholders, and a discussion to identify experience transfer and clarification of expectations. Experiences with use of different methodologies for product development is also assessed in the discussion. Theories from Lean methodology is employed in order to capture a comprehensive understanding of the user expectations and value, and is further processed in agile and sequential concept development.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleProduktutvikling av knestående piggekjelke
dc.typeMaster thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record