Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorErtesvåg, Ivar Ståle
dc.contributor.authorSamee, Saber
dc.date.accessioned2019-10-18T14:01:30Z
dc.date.available2019-10-18T14:01:30Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2623196
dc.description.abstractReservoarsimuleringer kan være kostbare og tidkrevende da et typisk reservoar kan være i størrelsesorden av hundrevis av millioner kubikkmeter og produsere i flere tiår. I et forsøk på å redusere simuleringstiden samtidig som å opprettholde akseptabel nøyaktighet, foreslås det en multirate tilnærming i dette studiet. Tilnærmingen er basert på å dele systemet i et raskt og et tregt delsystem. Forholdet mellom strømningshastighetene i brønnen og reservoaret ble vist til å være rundt 10000. Derfor er brønnen og reservoaret klassifisert som henholdsvis det raske og det trege delsystemet. Reservoarpermeabilitet og brønnlengde er brukt som variabler for å vurdere påvirkningen av denne tilnærmingen i forhold til nøyaktighet. Tanken er at et raskt delsystem tilpasser seg forandringer mye raskere enn et tregt delsystem. Derfor kan variabelverdiene i det raske delsystemet antas å være konstant i korteperioder. I praksis gjøres det ved å deaktivere brønndelsystemet i dette studiet. Det betyr altså at systemet kan simuleres med store tidssteg tilpasset det trege delsystemet. En annen fordel med denne tilnærmingen er at stabilitetsproblemer i det raske delsystemet kan unngås. Forholdet mellom tidsstegene i de to delsystemene ble vist til å være minst 20 i de tilfellene som ble testet her. Aktivering og deaktivering av brønndelsystem er basert på trykkforskjell og tidsperiode definert av brukeren. Resultater fra simuleringene utført ved hjelp av programvaren Brilliant har vist at ved å godta et avvik på 0.6%, kan simuleringstiden reduseres med 67%. Avviket måles i forhold til en simulering der brønndelsystemet aldri blir deaktivert.
dc.description.abstractReservoir simulations can be costly and time-consuming as a typical reservoir can be in the size range of hundreds of millions of cubic meters and producing for decades. In an attempt to reduce the simulation time while maintaining an acceptable accuracy, a multirate approach is proposed in this study. The approach is based on dividing the system into a fast and a slow subsystem. The ratio between the velocities in the well and the reservoir was shown to be around 10000 in the simulations. Therefore, the well and the reservoir are classified as the fast and the slow subsystem, respectively. Reservoir permeability and well length are used as variables to asses the effects of this approach in regard to accuracy. The idea is that a fast subsystem adapts to changes much more rapidly than a slow subsystem, hence the values of each variable in the fast subsystem can be assumed to be constant for short periods of time. This is done by deactivating the well subsystem in this study. As a consequence, the system can be simulated with large time steps adapted to the slow subsystem. An another advantage of using multirate approach is that stability issues related to the fast subsystem can be avoided. The time step ratio between the two subsystems was shown to be at least 20 for the cases tested here. The activation and deactivation of the well subsystem is based on pressure difference and a time-period defined by the user. Results from the simulations using the software Brilliant have shown that the simulation time can be reduced by 67% while only deviating by 0.6%. The deviation is measured in regard to the case when the well subsystem is never deactivated.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleMultifysikk simulering av fysiske prosesser med ulike tidskonstanter
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel