Show simple item record

dc.contributor.advisorPaltrinieri, Nicola
dc.contributor.authorRicciu, Marta
dc.date.accessioned2019-10-16T14:00:31Z
dc.date.available2019-10-16T14:00:31Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2622622
dc.description.abstractOlje- og gassinstallasjoner i sensitive områder med tøffe miljøforhold kan kreve forbedret risikovervåkning, vurdering og styring for å forhindre og begrense skaden forårsaket av utilsiktet hydrokarbonutslipp i sjøen. Dette problemet er en prioritet når installasjonen som undersøkes ligger i et område som er definert som følsomt. Foreliggende arbeid omhandler en reell referansefallstudie, en offshoreinstallasjon lokalisert i Barentshavet, som representerer et relevant eksempel på nyskapende anlegg som opererer offshore i den arktisfølsomme regionen. Hydrokarbonprosesslekkasjer er en viktig bidragsyter til offshore-risiko. Scenariene som kan utvikle seg fra prosessområdet til denne installasjonen, er valgt gjennom bruk av en lekkasjefrekvensmodell og modellering av sikkerhetsbarrierer. Prosesslekkasjen for offshore installasjon Frekvensvurderingsmodell estimerer prosesslekkasjefrekvensene for bruk i kvantitativ risikoanalyse av brann og eksplosjon ved installasjoner lokalisert på norsk kontinentalsokkel. Det er basert på antakelsen om at lekkasjefrekvensen er proporsjonal med antallet av hver type utstyr. Prestasjonene til sikkerhetsbarrierer har blitt brukt som QRA-parametere. Miljørisikoen blir evaluert gjennom en eksponeringsbasert analyse, basert på varighet, hastighet og mengde frigjøring samt oljedriftssimulering. Dette trinnet er utført takket være SINTEFs programvare OSCAR - Oil Spill Contingency and Response. Nivået på estimert risiko blir deretter sammenlignet med de strenge tolerabilitetskriteriene som installasjoner som ligger i sensitive områder blir utsatt for, gjennom en risikomatrise.
dc.description.abstractOil and gas installations in sensitive areas with harsh environmental conditions may require improved risk monitoring, assessment and management in order to prevent and limit the damage caused by accidental hydrocarbon spills in the sea. This issue is a priority when the installation under examination is located in an area defined as sensitive. The present work deals with a real reference case study, an offshore installation located in the Barents Sea, which represents a relevant example of innovative facility operating offshore in the Arctic sensitive region. Hydrocarbon process leaks are a major contributor to offshore risk. The scenarios that may develop from the Process area of this installation have been selected through the application of a leak frequency model and the modeling of the safety barriers. The Process Leak for Offshore installation Frequency Assessment Model estimates the topside process leak frequencies for use in Quantitative Risk Analysis of fire and explosion at installations located on the Norwegian Continental Shelf. It is based on the assumption that the leak frequency is proportional to the number of each type of equipment. The performances of the safety barriers have been used as QRA parameters. The environmental risk is evaluated through an exposure-based analysis, based on duration, rate and amount of the release as well as oil drift simulation. This step has been carried out thanks to the SINTEF’s software OSCAR – Oil Spill Contingency and Response. The level of estimated risk is then compared with the stringent tolerability criteria to which installations located in sensitive areas are subjected, through a risk matrix.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleAdvanced techniques for Environmental Risk Assessment within the Oil & Gas sector
dc.typeMaster thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record