Show simple item record

dc.contributor.advisorEikevik, Trygve
dc.contributor.authorXiang, Mengka
dc.date.accessioned2019-10-16T14:00:25Z
dc.date.available2019-10-16T14:00:25Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2622613
dc.description.abstractKlimaendringer er blitt et globalt problem som påvirker menneskets overlevelse og utvikling, mens karbonutslipp er en av hovedfaktorene. Som en grunnleggende byggestein i byen er nabolaget ikke bare det grunnleggende rommet for å skape et virkelig bærekraftig samfunn, men også utgangspunktet for bruk av lavkarbonide ideer og teknologier for å takle klimaendringer og fremme bygging av lavkullet byen.[1] Et kombinert kjøle-, oppvarmings- og kraftgenereringssystem som fullt ut kan absorbere fornybar energi, møter behovet for et kullsyreområde. Fornybar energi i denne oppgaven er solenergi, og høy temperatur varmepumpeteknologi, sammen med solvarmekonverteringsenheter, last-barberingsteknologi, samt termisk energilagring (TES), kommer inn i spill. I denne oppgaven er solstøttede høytemperaturvarmepumpsystemer konsentrert på. Avhandlingen tar sikte på å utdype forståelsen av problemer knyttet til høy temperatur varmepumper integrert i et kombinert system ved bruk av fornybar energi, med fokus på potensiell grønt arbeidsvæskeevaluering og systemkonfigurasjon. Termodynamisk analyse utføres, med gitt varmelevetemperatur, temperaturløft og ytelseskoeffisient. De nyeste teknologiene som brukes til energisystemet er introdusert. Papiret viser at det er potensial til å benytte isobutan til en god arbeidsfluid i saker som diskuteres her. Formålet med denne studien er å undersøke om det er et relativt utmerket grønt eller naturlig arbeidsfluid for en varmepumpe med høy temperatur i et integrert energisystem og den tilhørende konfigurasjonen for å tilfredsstille kravene. Videre presenteres et typisk fjernvarmeanlegg, fjernvarmeanlegget Drammen Fjernvarme, som et tilfelle vurderes, noe som gir oss en ny vinkel på å tenke på å realisere et bærekraftig samfunn med energisystem av ny generasjon.
dc.description.abstractClimate change has become a global issue influencing human survival and development while carbon emission is one of the main factors. As a fundamental building block of the city, neighborhood is not only the basic space to create a truly sustainable community but also the starting point for the use of low-carbon ideas and technologies to address climate change and promote the construction of a low-carbon city.[1] A combined cooling, heating, and power generation system which can fully absorb renewable energy meets the need of a low-carbon neighborhood. The renewable energy in this thesis is solar energy, and the high-temperature heat pumping technology, together with solar-thermal converting devices, load peak-shaving technology, as well as thermal energy storage (TES), comes into play. In this thesis solar-assisted high temperature heat pumping systems are concentrated on. The thesis aims to deepen understanding of problems related to high temperature heat pumps integrated in a combined system using renewable energy, focusing on potential green working fluids evaluation and system configuration. Thermodynamic analysis is performed, with given heat deliver temperature, temperature lift and coefficient of performance. State of the art technologies used for the energy system are introduced. The paper shows that there is the potential to employ isobutane a good working fluid in cases discussed here. The purpose of this study is to investigate if there is a relatively excellent green or natural working fluid for a high temperature heat pump in an integrated energy system, and the corresponding configuration to meet the requirements. Moreover, a typical district heating system, Drammen Fjernvarme district heating, is introduced as a case being evaluated, giving us a new angle of thinking how to realize a sustainable society with energy system of new generation.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleHigh Temperature Heat Pumps in Integrated Energy Systems
dc.typeMaster thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record