Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorAndersen, Bjørn
dc.contributor.authorHaug, Torbjørn
dc.date.accessioned2019-10-15T14:00:53Z
dc.date.available2019-10-15T14:00:53Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2622343
dc.description.abstractInnovasjonen og utviklingen rundt blockchain teknologi er fortsatt i sin spede begynnelse, og opp til nå så har de fleste mulighetene som har blitt undersøkt vært relatert til finans, og hvilke muligheter den kan muliggjøre i andre industrier og markeder er i stor grad ikke utforsket. Et tema som har fått en del oppmerksomhet ved siden av finans, er supply chain. Selv om det er noen prosjekter som jobber med løsninger relatert til supply chain i dag, så har få av dem mye å vise til enda. Denne masteren er en mulighetsundersøkelse om bruk av bruk av blockchain i supply chain, spesielt relatert til prosjekt supply chain vedrørende større byggprosjekter. Masteroppgaven har to hovedmålsetninger, hvor den første er å utrede utfordringer og muligheter i verdikjeden til byggprosjekter, hvor den andre er en mulighetsanalyse om bruk av blockchain relatert til utfordringene og mulighetene utredet fra første hovedmålsetning. Masteroppgavens teorigrunnlag bygger på to gjennomførte litteraturstudier, hvor det første gir en generell introduksjon om supply chain, supply chain management og project supply chain management. Mens det andre gir en introduksjon og en forklaring av blockchain teknologi, fra dens oppfinnelse, egenskaper, innovasjon og utvikling. I tillegg, så har det blitt gjennomført fem intervjuer med erfarende ansatte fra verdikjeden til byggprosjekter, som utredningene av utfordringer og muligheter hovedsakelig var basert på. Seks utfordringer og muligheter ble funnet og inkludert gjennom analysen av intervjuene; 1. Kan kontrakter og avtaler legges til og lagres på et blockchain? 2. Kan blockchain bli benyttet til å bygge et system for fakturering for å sørge for at riktig avtale blir fulgt, bidrar med bra flyt, samtidig som det ikke frigjøres sensitiv informasjon, men kundene får den gjennomsiktighetenog den sporbarheten de ønsker? 3. Er det mulig å legge til sertifiseringer og annen informasjon på et blockchain? 4. Kan blockchain benyttes til å spore materialflyt, sertifiseringer og annen informasjon vedrørende menneskerettigheter og miljøaspekter vedrørende materialet? 5. Kan blockchain benyttes til å forbedre informasjonsdeling og redusere informasjonssiloer? 6. Kan blockchain benyttes til å integrere og synkronisere systemene innad i organisasjonen? Fra mulighetsanalysen av disse, nummer 1 og 2 burde være enkelt møtt, og tilleggelse og lagring av avtaler, sertifiseringer og informasjon kan bli gjort ved bruk av «smart contracts», men det er foreslått å bare lagre data av viktighet når man benytter offentlige blockchains. Videre, et privat blockchain som Hyperledger Fabric kan muliggjøre de egenskapene som trengs for et system for fakturering som gitt i 2, og videre undersøkelser rundt muligheten er anbefalt. Videre undersøkelser rundt muligheten presentert i 4 er også anbefalt, men med et offentlig blockchain. Mens for mulighetene presentert i 5 og 6, antyder masteroppgaven at blockchain kanskje ikke er den beste løsningen, ettersom tradisjonelle databaser mest sannsynlig kan gi like gode om ikke bedre løsninger.
dc.description.abstractThe innovation of blockchain technology is still in its early stages, and as for today most of the opportunities investigated are related to finance, and which opportunities it could provide in other industries are still to be explored. One of the topics that have gotten some attention beside of finance, is supply chain. Even though there are some projects working on solutions considering supply chain as for today, most of them have little to show for yet. This thesis provides a feasibility study of use of blockchain in supply chain, especially related to project supply chains of construction projects. The thesis has two main objectives, where the first is to determine challenges and opportunities in the supply chain of construction projects, as the second is a feasibility analysis of use of blockchain considering the challenges and the opportunities determined from the first objective. The thesis contains a theoretical framework based on two literature studies, where the first provides a general introduction to supply chain, supply chain management and project supply chain management. As the second gives an introduction and an explanation of blockchain technology, from its invention, features, innovations and its evolution. Additionally, five interviews with experienced employees from the value chain of construction projects were conducted, which the determination of challenges and opportunities were based upon. Six challenges and opportunities were determined through analysis of the inter-views; 1. Could contracts and agreements be deployed and stored on a blockchain? 2. Could blockchain be used to build a system of invoicing to ensure to followthe correct agreement, have a nice flow, at the same time does not giveaway sensitive information, but the customer gets the transparency and the trackability as they desire? 3. Is it possible to deploy certificates and additional information on theblockchain? 4. Could blockchain be used to track material flow, certificates and additioninformation considering human rights and environmental aspects of thematerial? 5. Could blockchain be used to enhance information sharing and reduce in-formation silos? 6. Could blockchain be used to integrate and synchronize the systems in theorganization? From the feasibility analysis off these, number 1 and 3 should be easily met, and the deployment and storing of agreements, certificates and information could be done with the use of "smart contracts", but it is suggested to only store data of importance and not big data when using public blockchains. Further, a private blockchain as the Hyperledger Fabric framework could enable and provide the features needed for a system for invoicing given in 2, and further investigation of the opportunity is recommended. Further investigation of the opportunity presented in number 4 is also recommended, but then with a public blockchain. As for both opportunity 5 and 6, the thesis suggests that blockchain might not be the best solution, as traditional databases most likely could provide better solutions.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleFeasibility Study of Blockchain in Supply Chain
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel