Show simple item record

dc.contributor.advisorde Boer, Luitzen
dc.contributor.authorHansen, Emilie Zakariassen
dc.date.accessioned2019-10-09T14:00:29Z
dc.date.available2019-10-09T14:00:29Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2621243
dc.description.abstractMasteroppgaven er skrevet i samarbeid med Holmenkollen Skifestival og deres ønske om å bli mer bærekraftig. For å bli mer bærekraftig har en av tiltakene vært å få en mer bærekraftig strategi, som har vært det overordnede temaet for denne avhandlingen. I denne oppgaven har fokuset ligget på implementering av strategi, hvordan man skal håndtere spenningen mellom ansvar og profitt, samt hvordan implementeringen påvirker denne spenningen. Holmenkollen Skifestival er et selskap som arrangerer verdenscup- renn i langrenn, alpint, hopp, kombinert og skiskyting, samt Oslo Skishow. Selve casen for denne avhandlingen har vært arrangementet Skifest, som består av verdenscup i hopp, langrenn og kombinert. Selskapet ble opprettet etter Ski- VM i 2011 da man så at verdenscup- arrangementene ble større og mer komplekse. Derfor måtte man skille ut arrangementene som et eget selskap på grunn av et potensielt underskudd. Selskapet er tidligere eid av Skiforeningen og Norges Skiforbund, men våren 2019 trakk Skiforeningen seg fra eiersiden og i dag eies selskapet fullt av Norges Skiforbund. I dag er det ni fulltidsansatte i Holmenkollen Skifestival, videre er de svært avhengige av de frivillige for gjennomføring av arrangementene. Analysen av Holmenkollen Skifestivals håndtering av spenningen mellom inkrementell og planlagt arbeidsmetode i en strategisk prosess, samt spenningen mellom ansvar og profitt ble utført etter å ha intervjuet flere av deres interessenter og samtaler med selskapet selv. Analysen gir et grunnlag for anbefalingene til Holmenkollen Skifestivals videre strategiske arbeid. Resultatet viser at det vil være hensiktsmessig å ha ulike strategiske tilnærminger til de ulike interessentene basert på deres nivå av byråkrati, fleksibilitet, tidsfrister og hierarkiske nivå. Videre bør Holmenkollen Skifestival involvere sine interessenter i sitt ønske om å bli mer bærekraftige og i det bærekraftige arbeidet arbeide på en mer inkrementell måte som gir dem fleksibilitet og mulighet for å teste ut hva som fungerer.
dc.description.abstractThe thesis is written in collaboration with Holmenkollen Skifestival (HKSF) and their desire to become more sustainable. To become more sustainable one of the measures has been to develop a strategy for sustainability, which has been the overall topic for this thesis. The focus of the thesis has been implementation of a strategy for sustainability, how to handle the tension between responsibility and profit and how the implementation of a strategy influences this tension. Holmenkollen Skifestival is a company that organizes world cup events in cross- country skiing, ski jump, nordic combined and biathlon, in addition to Oslo Skishow. The case for this event is the event called Skifest, an event that consists of a world cup event in cross- country, ski jump and nordic combined. The company was established after the world championship in 2011 in Holmenkollen, because the world cup events became bigger and more complex. Therefore, the organizers could not risk a potential deficit. Today Holmenkollen Skifestival is owned by Norwegian ski federation, but until spring of 2019 owned by both Skiforeningen and the Norwegian ski federation. Today the company has nine full- time employees and are dependent on volunteers during the execution of the events. The analysis of Holmenkollen Skifestival’s handling of the tension between emergent and deliberate strategy and the tension between responsibility and profitability was executed after interviews of a selection of Holmenkollen Skifestival’s stakeholders and the company itself. The analysis gives a foundation for the recommendations for Holmenkollen Skifestival’s further strategic work. The result show that it will be expedient to have different strategic approaches for the different stakeholders, based on their level of bureaucracy, flexibility, deadlines and hierarchy. In addition, should Holmenkollen Skifestival involve their stakeholder in their desire to become more sustainable, and in their journey of becoming more sustainable take a more emergent approach which gives flexibility and the possibility to test what works.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleHow to develop a strategy for sustainability for sport events?
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record