Show simple item record

dc.contributor.advisorJensen, Ellen Katrine
dc.contributor.advisorSvendsen, Kristin V Hirsch
dc.contributor.authorBargård, Jonas
dc.contributor.authorHaugen, Aksel
dc.date.accessioned2019-10-08T14:02:29Z
dc.date.available2019-10-08T14:02:29Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2621006
dc.description.abstractIfølge Statens arbeidsmiljøinstitutt regnes støy som et av de største problemene i arbeidslivet i Norge i dag, og om lag 60 % av meldte arbeidsrelaterte sykdommer kan tilskrives støyskader. Støyproblematikk utgjør særlig en stor utfordring i petroleums-næringen. Som følge av fremskritt innen trådløs teknologi og en målsetning om å redusere risikoen forbundet med støy i petroleumsnæringen, har Equinor i løpet av de siste årene utviklet et trådløst sanntidssystem for overvåkning av støy. Kjemisk forurensning i arbeidsatmosfæren utgjør også en viktig arbeidsmiljøfaktor, og den flyktige organiske forbindelsen benzen har fått spesielt stor oppmerksomhet i næringen de siste årene. Hensikten med denne masteroppgaven er å identifisere drivere, muligheter og begrensninger forbundet med bruk av sanntidsdata ved risikostyring av arbeidsmiljø, herunder til sanntidsvurdering av eksponering for følgende fysiske og kjemiske arbeidsmiljøfaktorer: støy, kjemiske forurensninger i arbeidsatmosfæren og vibrasjon. For å belyse denne problemstillingen ble det gjennomført ni semistrukturerte dybde-intervjuer med HMS-personell og ledere. Det ble ansett som hensiktsmessig å belyse det ovennevnte fenomenet fra ulike ståsteder, og det ble derfor valgt ut informanter fra tre ledende virksomheter i følgende næringer: petroleumsnæringen, bygge- og anleggs-næringen og industrinæringen. Under intervjuene fikk informantene spørsmål om sine holdninger til bruk av sanntidsdata innen arbeidsmiljø, hvordan data fra slike systemer kan benyttes ved risikostyring av arbeidsmiljø, og hva som eventuelt skal til for at de kan være villige til å innføre slike systemer i sine virksomheter. Funnene indikerer at virksomhetene som informantene representerer i stor grad ønsker å redusere negative helseeffekter som følge av eksponering for fysiske og kjemiske arbeidsmiljøfaktorer gjennom bedre utnyttelse av metoder og verktøy for risikostyring. Det diskuteres blant annet om sanntidssystemer kan være hensiktsmessige verktøy for styring av arbeidsmiljørisiko, samt hvilken betydning kost/nytte-vurderinger i lys av ALARP-prinsippet kan ha å si for utviklingen av slike systemer. Det trekkes frem at sanntids-systemer som tar utgangspunkt i dagens sensorteknologi ikke nødvendigvis vil gi tilstrekkelig nytteverdi for virksomhetene per i dag, men at slike systemer kan være egnet til sanntidsovervåkning av arbeidsmiljøfaktoren støy. Selv om det er enkelte utfordringer forbundet med sensorers måleegenskaper, tyder resultatene fra intervjuene på at sanntidsdata trolig vil spille en større rolle innen risikostyring av arbeidsmiljø i fremtiden, enn hva som er tilfellet i dag.
dc.description.abstractAccording to the National Institute of Occupational Health, noise is considered one of the biggest challenges in Norwegian workplaces today, with hearing damage accounting for about 60% of reported work-related illness. Noise is particularly a major challenge in the petroleum industry. Due to advances in wireless technology, and a goal of reducing the risk associated with noise in the petroleum industry, Equinor has developed a wireless real-time noise surveillance system over the last few years. Chemical air pollution in the workplace also represents an important occupational risk factor, and the volatile organic compound benzene has received considerable attention in the industry in recent years. The objective of this thesis is to identify the driving factors, capabilities, and limitations associated with the use of real-time data in working environment risk management and assess the concept of real-time exposure assessment concerning the following physical and chemical occupational risk factors: noise, chemical air pollution in the workplace and vibration. To this end, nine semi-structured in-depth interviews of HSE personnel and managers were conducted. It was considered advantageous to investigate the topics from more than one perspective, and hence, informants from three leading businesses were selected from the following industries: the petroleum industry, the building and construction industry and general industry. During the interviews, the informants were asked about their attitude towards the use of real-time data within occupational health, how data from such systems can be utilized in risk management of the working environment, and if there are any requirements that need to be met for such systems to be implemented as a part of the risk management system in their business. The findings indicate that the businesses represented by the informants largely seek to reduce negative health effects associated with exposure to physical and chemical occupational risk factors through improved utilization of risk management tools and methods. It is discussed whether real-time systems may represent appropriate tools for managing occupational risk. Furthermore, the impact from cost-benefit analyses on the development of such systems considering the ALARP principle is discussed. It is pointed out that real-time systems based on existing technology may not provide sufficient utility for the businesses as per today, but that such systems may be suitable for real-time monitoring of the occupational risk factor noise. Although there are certain challenges related to current sensor performance, the results from the interviews suggest that real-time data is likely to play a greater role within risk management of occupational health in the future, than what is the case today.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleSanntidsdata ved risikostyring av arbeidsmiljø
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record