Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorde Boer, Luitzen
dc.contributor.advisorØstensen, Maren Wiktorin
dc.contributor.authorNyberget, Eirun
dc.contributor.authorSivalingam, Tenia
dc.date.accessioned2019-10-04T14:01:03Z
dc.date.available2019-10-04T14:01:03Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2620435
dc.description.abstractSom følge av den globale utviklingen har et skifte mot en bærekraftig framtid og bærekraftige verdikjeder blitt nødvendig. En innovasjon av selskapers eksisterende forretningsmodeller har fått økende oppmerksomhet for å kunne bidra til bærekraftig utvikling. Innovative offentlige anskaffelser fremheves som et viktig virkemiddel for å kunne skape innovasjon i forretningsmodeller gjennom å stille miljøkrav. Endringer i selskapers forretningsmodeller i retning av bærekraft vil videre ha et potensiale for å bidra til utviklingen av bærekraftige verdikjeder i sin helhet. Dette studiet søker å forstå hvordan miljøkrav i innovative offentlige anskaffelser kan påvirke utviklingen av bærekraftige verdikjeder gjennom endringer i leverandørers forretningsmodeller. Hensikten med studiet er å avdekke hva litteraturen sier om miljøkrav i innovative offentlige anskaffelser og deres påvirkning på utviklingen av bærekraftige forretningsmodeller og verdikjeder. Videre er det å undersøke hvordan miljøkrav i innovative offentlige anskaffelser innen den norske fergesektoren påvirker forretningsmodellene til leverandører i ulike ledd, og dermed verdikjeden i sin helhet. Studiet søker deretter å konseptualisere påvirkningen av miljøkrav på forretningsmodellene og verdikjeden i sin helhet gjennom utviklingen av et konseptuelt rammeverk. Studiet er basert på et casestudie av en innovativ offentlig anskaffelse innen den norske fergesektoren. Datagrunnlaget i studiet har vært fire intervjuer med ansatte i selskaper som har vært involvert i anskaffelsen. Studiet viser at miljøkrav i innovative offentlige anskaffelser kan medføre en forretningsmodellinnovasjon blant de leverandørene i verdikjeden som har en signifikant rolle i utviklingen av den endelige løsningen. Miljøkravene kan videre resultere i en grønn multiplikasjonseffekt hvor miljømessige forbedringer kan oppnås både oppstrøms og nedstrøms i verdikjeden, samt i andre verdikjeder i verdinettverket. Studiet fremmer også behovet for å betrakte verdikjeden ut ifra et nettverksperspektiv på bakgrunn av formelle og uformelle samarbeide på tvers av ulike ledd som øker nettverkets kompleksitet. Videre fremheves betydningen av å ta konteksten for den innovative offentlige anskaffelsen i betraktning. Funnene kan bidra til å bevisstgjøre offentlige oppdragsgivere rundt hvilken påvirkningskraft de har for bærekraftig utvikling.
dc.description.abstractAs a result of the global development, a shift towards a sustainable future and sustainable value chains has become necessary. An innovation of companies' existing business models is viewed as important in order to contribute to sustainable development. Innovative public procurement is emphasized as an important tool for creating innovation in business models by setting environmental requirements. Changes in companies' business models towards sustainability will also have the potential to contribute to the development of sustainable value chains. This study seeks to understand how environmental requirements in innovative public procurement can affect the development of sustainable value chains through changes in suppliers' business models. The purpose of the study is to review what the literature says about environmental requirements in innovative public procurement and their influence on the development of sustainable business models and value chains. Further, it is to investigate how environmental requirements in innovative public procurement in the Norwegian ferry sector affect business models of suppliers in different levels of value chains, and thus the value chain as a whole. Further it seeks to conceptualize the impact of environmental requirements on business models and the value chain through the development of a conceptual framework. The study is based on a case study of an innovative public procurement within the Norwegian ferry sector. The study is based on four interviews with employees in companies that have been involved in the procurement. The study shows how environmental requirements in innovative public procurement can lead to business model innovation among the suppliers in the value chain who have a significant role in the development of the final result. Environmental requirements can also result in a green multiplier effect where environmental improvements can be achieved both upstream and downstream in the value chain, and in other value chains in the value network. The study emphasize the need to view value chains as a network on the basis of formal and informal collaborations across the network which increase the complexity of it. Furthermore, the importance of taking the context of the innovative public procurement into consideration is emphasized. The findings can help raise awareness among public procurers and their influence for sustainable development.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleMiljøkrav i innovative offentlige anskaffelser og deres påvirkning på utviklingen av bærekraftige verdikjeder - Et empirisk studie av fergesektoren i Norge
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel