Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorGjejlo, Kari Hanne
dc.contributor.authorEspeland, Elisabeth
dc.date.accessioned2019-09-22T14:00:47Z
dc.date.available2019-09-22T14:00:47Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2618119
dc.description.abstractSammendrag Bakgrunn Lindrende behandling, også kalt palliativ behandling, er å gi best mulig symptomlindring, pleie og omsorg til de som lever med uhelbredelig sykdom. Dette er en behandling som handler om mye mer enn det medisinske. Tiltakene retter seg ikke mot helbredelse, men hva som kan gjøres for å hjelpe og støtte pasienten i den vanskelige tiden før livet er slutt. Tidligere forskning har konsentrert seg om kreftpasienter mens dagens palliative tilbud bør omfatte alle pasienter med livstruende sykdommer (Kaasa 2016). Behovet for palliasjon ved ikke – malign sykdom er også vektlagt i «På liv og død. Palliasjon til alvorlig syke» fra 2017 (NOU 2017:16). Hensikt Både i Norge og andre land har helsepersonell stort fokus på palliiasjon til pasienter med kreft og det finnes mye godt utprøvd og god symptomlindrende behandling. Selv om de sliter med lignende symptomer, får pasienter som lider av kronisk hjertesvikt, kols, nyresykdom og andre alvorlige sykdommer mindre palliativ omsorg enn pasienter som lider av ondartede kreftsykdommer. Fokuset i denne studien er derfor rettet mot sykepleiernes holdninger til palliasjon til pasienter som ikke har kreft i kommunehelsetjenesten. Metode Studien har et kvalitativt design. Det ble gjennomført 10 semi-strukturerte intervjuer av sykepleiere som jobbet i kommunehelsetjenesten. Graneheim & Lundman`s kvalitative innholdsanalyse ble brukt ved dataanalysen. Resultat Det var tre hovedfunn i studien: det er forskjell på holdninger til pasienter som ikke har kreft sammenlignet med pasienter som har kreft, tidfesting av den palliative fasen oppfattes individuelt av den enkelte sykepleier og det er både lik og ulik praksis i den palliative fasen. Konklusjon Sykepleierne var opptatt av at alle pasienter uavhengig av om de har kreft eller ikke skal behandles likt. Men basert på svarene kan det tale for seg at de likevel var mer oppmerksomme på de med kreft, og at det var forskjeller i praksis. Funnene i studien indikerer at man bør jobbe strukturert med å øke fokus på symptomene til palliative pasienter som ikke har kreft.
dc.description.abstractAbstract Background Soothing treatment, also called palliative treatment, is to provide the best possible symptom relief, care and care, to those living with irreversible illness. This treatment involves much more than only medical issues. The measures is no longer to cure disease but more what we can be done to help and support the patient during the difficult time. The need for palliation in non-malignant disease is also emphasised in "på liv og død. Palliasjon til alvorlig syke» from 2017 (NOU 2017:16). Purpose In both Norway and other countries there has been a major focus on palliation to patients with cancer, and although they are struggling with similar symptoms, patients suffering from chronic heart failure, COPD, kidney disease and other serious diseases have less palliative care than patients Who suffer from malignant cancer diseases (Kaasa and Loge 2016). Therefore, we chose to do a qualitative study with an interview of nurses ' experiences and attitudes for patients who do not have cancer and those who have cancer. Method The study has a qualitative design. 10 semi-structured interviews were conducted by nurses who worked in the municipal health service. Graneheim & Lundman`s qualitative content analysis was used in the data analysis Result There were three main findings in the study, there is a difference between attitudes towards patients who do not have cancer and who have cancer, timing of the palliative phase is perceived individually by the individual nurse and it is both equal and different practice in the palliative phase. Conclusion Nurses were concerned that all patients, regardless of whether they have cancer or not, should be treated equally. But based on the answers, it can be said that they were still more aware of those with cancer, and that there were differences in practice. The findings in the study indicate that one should work structurally to increase the focus on the symptoms of palliative patients who do not have cancer.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleErfaringer og holdninger til palliasjon når pasienten ikke har kreft.
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel