Show simple item record

dc.contributor.advisorTjønna, Arnt Erik
dc.contributor.advisorFremo, Thomas
dc.contributor.authorRosvold, Guro
dc.date.accessioned2019-09-22T14:00:40Z
dc.date.available2019-09-22T14:00:40Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2618112
dc.description.abstractBakgrunn: En nedgang i fysisk aktivitetsnivå er blitt sett i overgangen fra barn til ungdom. Selv om andelen skolebaserte intervensjoner for å bekjempe nedgangen i fysisk aktivitet (FA) øker, viser rapporter ingen økning i FA blant norske skolebarn fra 2005 til i dag. Flere land har den siste tiden hatt økt fokus på forholdet mellom urban – og rural lokalisering i forbindelse med FA blant barn. Likevel viser forskning motstridende resultater. Som vi har kjennskap til, er ikke liknende studier blitt gjennomført blant norske skolebarn. Formål: Vår hensikt med studien var å se på sammenhengen mellom rurale – og urbane skoler i forhold til norske skolebarns gjennomsnittlig moderat-til-høy FA (GjMHFA)-nivå i dagliglivet – og kroppsøvingstimen (KØ). Videre ønsket vi å undersøke forholden mellom boplass i forbindelse med barnas kardiorespiratoriske form (KRF) og (a) moderat-til-høy FA (MHFA)-nivå i KØ, og (b) MHFA i dagliglivet. Metode: 68 norske 7. klassinger i urbane (n = 45) og rurale (n =23) områder deltok i et tversnittstudie. FA ble målt ved bruk av SenseWear armbånd, og KRF ble målt ved bruk av cardiopulmonary exercise testing. Resultater: I forbindelse med boplass, ble det funnet ingen gruppeforskjeller i GjMHFA (p = .697). Rurale barn målte et høyere peak oksygenopptak (VO2peak) enn urbane barn (p = .023). Både Moderat (p = .033) – og Høy GjMHFA fikk en høyere MHFA-nivå i KØ enn Lav GjMHFA. Til slutt, Moderat (p < .001) – og Høy GjMHFA (p < .001) målte en høyere VO2peak enn Lav GjMHFA. Konklusjon: Resultatene demonstrerer ingen forskjell i GjMHFA mellom urbane – og rurale skolebarn. Likevel viste rurale barn en høyere VO2peak enn urbane barn. Både Moderat – og Høy GjMHFA målte en høyere VO2peak enn Lav GjMHFA. Disse funnene bidrar til forståelsen i om intervensjoner som kun tar for seg én enkel faktor for å øke generell FA blant barn, er den optimale løsningen eller ikke.
dc.description.abstractBackground: Physical activity (PA) is decreasing in the transition from childhood to adolescence. Despite the growing body of school-based interventions counteracting lack of PA, reports reveal no increase in PA-level among Norwegian children from 2005 to present day. The relationship between urban and rural location regarding PA in children has attracted attention in several countries. However, the research is inconsistent. To our knowledge, similar studies have not been conducted in Norwegian school children. Purpose: Our aim was to investigate the relationship between rural and urban schools in regards to Norwegian school children`s moderate-to-vigorous PA (MVPA) - level during daily activity and in physical education (PE). The secondary aim was to investigate the relationship between residence in regards to children`s cardiorespiratory fitness (CRF) and (a) MVPA-level in PE, and (b) MVPA-level during daily activity. Method: 68 Norwegian 7th graders in urban (n = 45) and rural (n = 23) districts participated in a cross-sectional pilot study. PA was measured using SenseWear armband (SW), and CRF was measured using cardiopulmonary exercise testing (CPET). Results: Regarding residence, no between group-differences were found in average MVPA during daily activity (AvgMVPA) (p = .697). Rural children possessed higher peak oxygen uptake (VO2peak) than urban children (p = .023). Both Moderate (p = .033) and High AvgMVPA-group (p = .069) displayed higher MVPA-level in PE than Low AvgMVPA-group. Finally, Moderate (p < .001) and High AvgMVPA-group (p < .001) possessed higher VO2peak than Low AvgMVPA-group. Conclusion: The results demonstrates no difference in AvgMVPA between urban and rural school children. However, rural children possessed a higher VO2peak than urban children. Both Moderate and High AvgMVPA-group displayed higher MVPA in PE and VO2peak than Low AvgMVPA-group. These findings contribute to the understanding of whether interventions targeting only a single factor to increase overall PA among children, are the optimal solution or not.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleRelation Between Rural and Urban Schools in Regards to Physical Education Participation, Daily Physical Activity and Cardiorespiratory Fitness - A Cross-Sectional Pilot Study of Norwegian School Children
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record