Show simple item record

dc.contributor.advisorOlav Søndenå Fredheim
dc.contributor.authorMolnes, Mette
dc.date.accessioned2019-09-22T14:00:36Z
dc.date.available2019-09-22T14:00:36Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2618109
dc.description.abstractSmerte er en av mange plager som rammer kreftpasienter i palliativ fase. Mange legges inn på sykehus i siste leveår, og smerte er en av årsakene til dette. Under et sykehusopphold vil pasienter være avhengig av personalets hjelp når de skal ha smertestillende medikamenter. Det er sett at postoperative pasienter venter til de har intense smerter før de ber om å få smertestillende. Det er ikke kjent om det samme gjelder for kreftpasienter som er innlagt i sykehus. Målet for denne studien var å undersøke om det samme gjelder for palliative kreftpasienter som er innlagt sykehus. Hypotesen var at pasienter som fikk smertestillende etter tilbud fra personalet rapporterte lavere gjennomsnittlig smerteintensitet enn de som etterspurte medikamenter. Metode: Det ble gjennomført en observasjonsstudie uten intervensjon på en onkologisk sengepost. Pasienter som hadde fått smertestillende utover fast ordinasjon ble etter ett døgns innleggelse invitert til å delta i studien. Skriftlig samtykke ble innhentet og ved inklusjon ble pasient bedt om å vurdere smertebehandlingen det første døgnet samt angi høyeste og laveste smerteintensitet i perioden. Etter avtale med pasient ble det hentet data for smerteintensitet fra første oppholdsdøgn, demografiske date, medikamentoversikt og kreftsykdom fra journal. Resultater: 56 pasienter ble inkludert i studien. Det ble ikke påvist signifikante forskjeller i smerteintensitet mellom gruppen som etterspurte medikamenter kontra de som fikk smertestillende etter tilbud. Gjennomsnittlig smerteintensitet i gruppen for de som etterspurte smertestillende var 6,34 (SD 1,79 / 1-10). (45 pas/88 verdier). Gjennomsnittet i gruppen som fikk tilbud om smertestillende var NRS 6,06 (SD 1,80/ 3 -10). (30 pasienter/53 verdier) Konklusjon: Studien viste at både pasienter som etterspurte ekstra smertestillende og pasienter som takket ja da de ble tilbudt ekstra smertestillende rapporterte sterke smerter. Altså var det i denne populasjonen liten forskjell mellom gruppene. Til tross for lavt deltakertall og begrenset styrke, tyder funnene på at man ikke har en forskjell i smerteintensitet hos palliative kreftpasienter som ber om ekstra smertestillende eller som takker ja når de tilbys ekstra smertestillende.
dc.description.abstractPain is one of several symptoms in patients with advanced cancer. Many are hospitalized in the last year of life and pain is one of the reasons for this. During a hospital stay, patients depend on help from the staff when they have pain medication. Studies have shown that postoperative patients wait until they have intense pain before they request painkillers, and this study aimed to see if this also applied to palliative cancer patients who are in hospital. The hypothesis was that patients who received painkillers when offered by staff had on average lower pain severity than those who requested such medication themselves. Method: An observation study without intervention was conducted on an oncological ward. Patients who had received analgesia in addition to ordination were invited to participate in the study after one day of admission. Written consent was obtained and at the time of inclusion, the patient was asked to assess the first day of pain treatment and set the highest and lowest pain severity in the period. Demographic data and data on drugs, pain severity and diagnosis were collected from the patients journal. Results: 56 patients were included in the study. No significant differences were found in pain severity between the group who requested drugs versus those who received painkillers after offer. Average pain severity in the group for those who requested painkillers was 6.34 (SD 1.79/1-10). (45 pas/88 values). The average in the group that was offered pain medication was NRS 6.06 (SD 1.75/ 3-10). (30 patients/54 values) Conclusion: The study showed that both patients who requested extra painkillers and patients who accepted when offered additional painkillers reported severe pain. Thus, in this population there was little difference between the groups. Despite low participation rates and limited strength, the findings suggest that there is no difference in pain severity between palliative cancer patients who request extra painkillers and those who accept an offer of such medication made by health care professionals.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleSammenligning av smerteintensitet hos palliative kreftpasienter som under et sykehusopphold får ekstra smertestillende medikamenter enten ved selv å be om det eller ved at det tilbys av helsepersonell
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record