Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorGrønning Kjersti
dc.contributor.authorBjørngaard Hilde
dc.date.accessioned2019-09-22T14:00:34Z
dc.date.available2019-09-22T14:00:34Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2618107
dc.description.abstractHensikten med denne studien var å utforske sykepleiernes erfaringer med registreringer av data i kvalitetsregisteret RevNatus. Det ble foretatt to fokusgruppeintervju og fire individuelle dybdeintervju med totalt 12 sykepleiere. Data ble analysert ved bruk av systematisk tekstkondensasjon. Fire tema ble identifisert: Gevinsten med RevNatus, Rutiner og samarbeid, Opplæring, Prioriteringer mellom RevNatus og andre oppgaver. Hovedfunnet i denne studien var at sykepleierne opplevde økt kunnskap og støtte i pasientoppfølgingen gjennom registeret. De opplevde videre å ha hovedansvaret for et arbeidskrevende register med utfordrende logistikk, hvor registerarbeidet var vanskelig å implementere i arbeidsrutinene. Tidvis var det krevende å prioritere mellom RevNatus og andre oppgaver i avdelingen. Sykepleierne ønsket mer samarbeid om RevNatus i avdelingen, og at de arbeidet mer i team med legene. Denne studien fant at sykepleierne er sentrale bidragsytere i oppfølgingen av og datakvaliteten i kvalitetsregisteret RevNatus og i oppfølgingen av pasienter med inflammatorisk revmatisk sykdom i forbindelse med svangerskap. Kontaktsykepleierne tar et stort ansvar for kontinuiteten i registerarbeidet som innbefatter mange ulike arbeidsoppgaver for å opprettholde aktiviteten og kvaliteten i registeret lokalt. Studien viser at det er behov for kontinuerlig opplæring om RevNatus og om variablene som inngår i registeret. Resultatene fra denne studien synliggjør at sykepleiere som arbeider med kvalitetsregisteret har behov for bred kompetanse som innbefatter klinisk fagkompetanse, organisatorisk kompetanse og kompetanse om datakvalitet. Studien viser også viktigheten av å ha fokus på implementering av registerarbeidet slik at det blir en del av de daglige rutinene i avdelingen.
dc.description.abstractThe purpose of this study was to explore the nurses' experiences of registering data in the quality register RevNatus. Two focus group interviews and four individual in-depth interviews were conducted with a total of 12 nurses. Data was analyzed using systematic text condensation. Four themes were identified: The RevNatus Benefit, Routines and Collaboration, Training, Priorities between RevNatus and Other Tasks. The main findings in this study was that the nurses experienced increased knowledge and support in the patient follow-up through the register. They also experienced the main responsibility for a demanding register of challenging logistics, where the register work was difficult to implement in the daily work routines. Occasionally, prioritizing between RevNatus and other tasks in the department was challenging. The nurses wanted more collaboration on RevNatus in the department, and that they worked more in teams with the doctors. This study found that the nurses are important contributors to the follow-up and data quality of the quality registry RevNatus and in the follow-up of patients with inflammatory rheumatic disease in connection with pregnancy. The contact nurses take great responsibility for the continuity of the register work, which includes many different tasks in order to maintain the activity and quality of the register locally. The study shows that there is a need for continuous training on RevNatus and about the variables included in the register. The results of this study make it clear that nurses who work with the quality register need broad competence which includes clinical expertise, organizational competence and competence in data quality. The study also shows the importance of having a focus on implementing the registry work so that it becomes part of the daily routines in the clinic.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.title"Ingenting går av seg selv" - En kvalitativ studie av sykepleieres erfaringer med innregistrering av data i kvalitetsregisteret RevNatus
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel