Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorMoksnes, Unni Karin
dc.contributor.authorJersin, Cecilie
dc.date.accessioned2019-09-21T14:00:19Z
dc.date.available2019-09-21T14:00:19Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2618091
dc.description.abstractDenne masteroppgavens overordnede mål var å undersøke de normative stressorene ungdommer opplever i ungdomstida, og å undersøke den teoretiske og empiriske bakgrunnen på ungdomstid og normativ stress. Denne oppgaven inneholder en teoretisk introduksjon med beskrivelse av ungdomstid, mental helse og psykologisk stress, og til slutt en diskusjon rundt noen av de normative stressorene ungdommer opplever på tre forskjellige arenaer i deres liv; skole, familie og venner. Så kommer en kvantitativ undersøkelse av tre forskjellige tverrsnittsundersøkelser for å se om det er noen betydelige forskjeller på stressnivå hos ungdom over en 10 års periode, fra 2006 til 2016. Resultatene fra de kvantitative analysene viste en signifikant forskjell mellom kjønn og opplevelse av stress, der jenter skårer høyere på stress-skalaen enn gutter. Analysene viste også en liten forskjell mellom aldersgruppene og opplevelsen av stress, noe som indikerer at eldre ungdom opplever mer stress. Men i regresjonsanalysene ga kjønns- og aldersforskjeller noe tvil rundt styrken og signifikansen til disse forskjellene i datasettene. Videre viste analysene at depresjon var den variabelen med mest forklart varians på opplevelsen av stress blant ungdom, og angst spilte også en liten rolle i det dynamiske forholdet mellom stress og mental helse.
dc.description.abstractThis master’s thesis overall aim was to investigate the normative stressors adolescents’ experience during adolescence, and to investigate the theoretical and empirical background on adolescence and normative stress. This thesis contains a theoretical introduction with descriptions of adolescence, mental health and psychological stress, and a discussion focusing on some of the normative stressors’ adolescents experience in three different arenas of their life; school, family and peer groups. Then there is a quantitative investigation of three different cross-sectional surveys to see if there are any substantial differences between the levels of stress experienced by Norwegian adolescents over a period of 10 years, from 2006 to 2016. The results from the quantitative analyses showed a significant difference between sex and perceived level of stress, where girls scored higher on stress levels than boys. The analyses also showed a slight difference between the age groups and stress levels, indicating that older adolescents experienced more stress. But in the regression analyses the sex and age differences gave some doubt concerning the strength and significance of these differences in these datasets. Further the analyses gave indication that depression are the variable with most explained variance on perceived stress levels among adolescents, and that anxiety also mediate in the dynamic relationships between stress and mental health.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleNormative Stress in Adolescence
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel