Show simple item record

dc.contributor.advisorOust, Are
dc.contributor.authorFornes, Eirik Medhus
dc.date.accessioned2019-09-19T14:04:56Z
dc.date.available2019-09-19T14:04:56Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2617922
dc.description.abstractBudrunden i det norske bruktboligmarkedet ligner en type engelsk auksjon. Denne studien undersøker hvilken effekt runde tall i det første budet har på salgsprisen av en bolig. I tillegg undersøkes det hvordan runde åpningsbud påvirker ulike bud-strategier, definert som relativt høye og relativt lave åpningsbud. Med et rundt tall menes et heltall som ender med en rekke nuller. Disse spesifikke uttrykkene for pris kan vekke kognitive prosesser hos en budgiver i en forhandlingsprosess. Studien har som formål å svare på følgende problemstilling med tilhørende hypoteser: Hvilken effekt har runde åpningsbud på endelig salgspris ved boligkjøp? Hypotese 1: Et rundt åpningsbud fører til en høyere salgspris enn et mindre rundt åpningsbud. Hypotese 2: Effekten av runde åpningsbud er større for et relativt høyt åpningsbud Datasettet som blir benyttet i analysen består av 2280 budrunder knyttet til boligsalg i Midt-Norge, gjennomført i perioden 2014 til 2016. Analysen studerer åpningsbudets effekt på forholdet mellom salgspris og virkelig verdi av boligen. Eiendomsmeglers prisantydning blir brukt som mål for virkelig verdi. Forklaringsvariablene for runde åpningsbud kodes som dummyvariabler og defineres etter grad av rundhet; om de kan deles på 50 000, 100 000, 500 000 og 1 000 000. Videre deles de inn i kategorier for relativt høye og lave bud, i forhold til prisantydning. Robustheten i resultatene blir testet gjennom en hedonisk modell hvor prisantydning blir byttet ut med egenskaper ved boligen som påvirker salgsprisen. Analysen indikerer at runde åpningsbud i gjennomsnitt øker salgsprisen i forhold til et mindre rundt åpningsbud. Effekten er størst for bud som kan deles på 1 000 000, hvor salgsprisen gjennomsnittlig øker med 1-2% i forhold til andre bud. Resultatene viser at det er ingen signifikant korrelasjon mellom ulike bud-strategier og runde åpningsbud sin effekt på salgsprisen. Basert på analysene er konklusjonen at hypotese 1 er riktig og hypotese 2 er feil.
dc.description.abstractThe bidding process in the Norwegian real estate market is similar to an English auction. This study examines how the salesprice of a dwelling is affected by a round opening bid. In addition, it is examined how round opening bids affect different bidding strategies, defined as relatively high and relatively low opening-bids. A round number is defined as an integer ending with a string of zeros. These particular expressions of price might evoke cognitive processes within the bidders in a negotiation process. This study aims to answer the following research question through two hypotheses: How does round opening-bids affect the final salesprice in real estate auctions? Hypothesis 1: A round opening-bid yields a higher salesprice than a less rounded opening-bid. Hypothesis 2: The effect of round opening-bids is greater for relatively high opening-bids. The data used in this analysis consists of 2280 rounds of bidding of housing sales in Mid-Norway, carried out in the period 2014 to 2016. The analysis studies the effect of the -opening-bid on the relationship between salesprice and the true value of the dwelling. As a measure of true value, the real estate agent’s appraisal is applied. The independent variables for round opening-bids are coded as dummyvariables, and defined by different degrees of roundness; whether it is divisible by 50 000, 100 000, 500 000 and 1 000 000. Furthermore, they are divided into categories for relatively high and low opening-bids, compared to the asking price. The robustness of the results is tested through a hedonic pricing model, where the appraisal is replaced by the attributes of a dwelling which affects the sales price. The analysis indicate that round opening-bids on average yield higher sales prices than a less rounded opening-bid. This effect is greatest for bids divisible by 1 000 000, where the salesprice on average increase by 1-2% compared to other bids. The results show no significant correlation between different bidding strategies and round opening-bid’s effect on the salesprice. Based on the analysis, the conclusion is that hypothesis 1 is correct, while hypothesis 2 is wrong.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleBudrunder i det norske boligmarkedet - En analyse av åpningsbudets effekt på salgspris
dc.typeMaster thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record