Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorKjærland, Frode
dc.contributor.authorHelgeland, Tor Håkon
dc.contributor.authorHjelmen, Henrik
dc.date.accessioned2019-09-19T14:04:45Z
dc.date.available2019-09-19T14:04:45Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2617913
dc.description.abstractØkt finansiell spekulasjon i kraftmarkeder som følge av deregulering og harmonisering i nyere tid har forsterket behovet for synliggjøring av risiko. Det å ta stilling til ekstreme hendelser vil være nødvendig for en investor i et volatilt marked. I den første delen av studien har vi benyttet en to-stegs tilnærming bestående av AR-GARCH og Extreme Value Theory (EVT). Formålet er å kvantifisere risikoen for å tape på en tenkt spread-posisjon på nordiske og tyske kvartalsvise futureskontrakter på elektrisitet. I del to av studien undersøkes muligheten for sikring av posisjonene med plain vanilla-opsjoner, samt hvordan Black-76 kan brukes til å prise opsjoner. Den tenkte spread-posisjonen består av en lang og kort posisjon i henholdsvis det nordiske og tyske markedet. På 1% sannsynlighetsnivå antyder risikoestimatet Expected Shortfall at det daglige maksimale tapet er på -3,41% av verdien i den lange posisjonen. Tilsvarende for den korte posisjonen finner vi en kvantifisering av risiko på 3,85% på 99% sannsynlighetsnivå. Ved å beregne halekvantiler med tre ulike modeller kan vi konstatere at modellen som tilpasses med EVT er den mest presise for in-sample. De øvrige AR-GARCH modellene tilpasset med normal og student t-fordeling indikerer henholdsvis under- og overvurdering av risikoen. De samme konklusjonene trekkes for out-of-sample, noe som styrker argumentasjon fra in-sample om å benytte EVT. Bidraget fra denne delen av studien er følgelig at EVT er et velegnet verktøy for risikostyring i futuresmarkedet for elektrisitet. Opsjonsprisingsmodellen Black-76 gir en feilprising i intervallet 5-100%, avhengig av utøvelsespris. Den impliserte volatiliteten er også vesentlig høyere enn den historiske for samtlige undersøkte opsjoner. Dette tyder på at det prises inn en opsjonspremie som følge av markedets forventning til prisutviklingen til opsjonen og futuresprisen. Den lange posisjonen kan teoretisk sikres ved hjelp av en lang salgsopsjon med lavere utøvelsespris og en kort kjøpsopsjon med høyere utøvelsespris enn futuresprisen. Motsatt vil den korte posisjonen sikres med en lang kjøpsopsjon og kort salgsopsjon med henholdsvis høyere og lavere utøvelsespris. I analysen fremkommer det likevel at det vil være utfordrende for investor å sikre seg med opsjoner som følge av lav likviditet og mangel på ønskede utøvelsespriser.
dc.description.abstractIncreased financial speculation in a deregulated power market has reinforced the need for visualization of risk. Accounting for extreme events will be of interest to a risk manager in a volatile market. In this thesis we have adapted a two-step approach combining AR-GARCH and Extreme Value Theory (EVT). The purpose is to quantify the risk of loss on an assumed spread position between Nordic and German futures contracts, with electricity as the underlying. In the second part we examine the possibility of hedging the positions with plain vanilla-options and how Black-76 can be used to price such options. The assumed spread composition consists of a long and short position in the Nordic and the German futures market respectively. At the 1% probability level we find that the risk estimate Expected Shortfall indicates a daily maximum loss of -3,41% of the long position´s value. Similarly, for the short position we find a risk quantification of 3,85% at the 99% probability level. By estimating tail quantiles for three different models, we can conclude that the model which adapts EVT is the most precise for in-sample. The AR-GARCH model specified with normal and student t-distribution will systematically under- and overestimate the risk. The same conclusions can be drawn for out-of-sample, which in turn strengthens the support for EVT from in-sample. The contribution from this part of the thesis is that EVT is a suitable tool for risk management in futures markets for electricity. The option pricing model Black-76 was applied, and the results indicates mispricing in an interval between 5-100%, depending on the strike. The implied volatility is also significantly higher than the historical for all options studied. This suggests that the prices include an option premium related to the market’s expectation of price changes for both the option and the futuresprice. The long position can theoretically be hedged by using a long put with a lower strike than the futures price, whilst simultaneously including a short call with a higher strike. To the contrary, the short position can be hedged by a long call and short put with a higher and lower strike respectively. Theoretically the hedging strategy is possible, however this might be challenging for an investor due to low liquidity and lack of strikes available.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleRisikostyring i kraftmarkeder: En Extreme Value Theory tilnærming
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel