Show simple item record

dc.contributor.advisorMugurusi, Godfrey
dc.contributor.authorEnger, Morten
dc.date.accessioned2019-09-19T14:03:00Z
dc.date.available2019-09-19T14:03:00Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2617880
dc.description.abstractProblemstillingen i oppgaven handler i hovedsak om hva som er kundens kriterier for valg av transportør, og hvordan endringer i kriteriene påvirker transportørens konkurransestrategi. Prognoser antyder at godstransportsektoren i fremtiden vil kjennetegnes av økt digitalisering, automatisering og elektrifisering. Det er forventet en vekst i godstransporten, og krav om økt effektivisering og tiltak for å ivareta hensynet til miljø og trafikksikkerhet vil øke. For å løse oppgaven ble det gjennomført dybdeintervjuer med ASKO TRANSPORT og AS Torpa Bilruter. Partene har samarbeidet siden tidlig på 1990-tallet, og vi ønsket blant annet å se om det fantes sammenhenger mellom kundens enorme miljøengasjement og transportørens konkurransestrategi. Konklusjonen på oppgaven er at transportøren vil tilpasse seg kundens situasjon, og forsøke å differensiere seg fra sine konkurrenter. De håper å bli en foretrukket aktør som følge av deres fokus på miljøvennlige transportløsninger. Vår undersøkelse viser at det ikke bare er endringer i kundens kriterier som påvirker valget av konkurransestrategi, men også endringer i bransjen generelt.
dc.description.abstractThe issue in the task is essentially about the customer's criteria for selecting the carrier, and how changes in the criteria affect the carrier's competitive strategy. Forecasts suggest that the freight transport sector in the future will be characterized by increased digitalization, automation and electrification. Growth in freight transport is expected and demands for increased efficiency and measures to safeguard environmental and traffic safety will increase. In order to solve the task, in-depth interviews were conducted with ASKO TRANSPORT and AS Torpa Bilruter. The parties have collaborated since the early 1990s. We wanted to see, among other things, whether there were connections between the customer's enormous environmental commitment and the carrier's competitive strategy. The conclusion to the task is that the carrier will adapt to the client's situation and attempt to differentiate itself from its competitors. They hope to become a preferred player as a result of their focus on environmentally friendly transport solutions. Our survey shows that there are not only changes in customer criteria that affect the choice of competitive strategy, but also changes in the industry in general.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleEn casestudie av kundens grad av påvirkning på transportørens konkurransestrategi
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record